hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Nyindlæggelser i den
udbudsretlige materialesamling 2017

 

December 2017

22. december 2017 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. december 2017. Kendelsen angår erstatningsspørgsmålet i anledning af en udbyders overtrædelse af udbudsreglerne.
2) Henvisning til en dom af 20. december 2017 fra EU-domstolen. Denne dom er uden interesse og er kun medtaget for en ordens skyld.
3) Henvisning til en anden dom af 20. december 2017 fra EU-domstolen. Denne dom angår en italiensk lovregel, men  har givet anledning til overvejelser i kommentaren.

20. december 2017 indlagt en kendelse af 30. november 2017 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets endelige afgørelse af sagen. Sagen angår den kvalitative tilbudsvurdering ved et udbud om levering af arbejdstøj m.m.

15. december 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. december 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over en udbyders kvalitative tilbudsvurdering m.m.

13. december 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. december 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over forskellige forhold ved et udbud om levering af laboratorieudstyr. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om principperne for håndtering af tilbudsforbehold.

12. december 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. december 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at en udbyder på forhånd havde besluttet, hvem der skulle have den udbudte kontrakt. Kendelsen har givet anledning til forskellige bemærkninger i kommentaren.

11. december 2017 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. december 2017. Kendelsen angår en række forskellige spørgsmål og er interessant på flere punkter.
2) Klagenævnets kendelse af 7. december 2017. Denne kendelse angår emnet udbyderen kontrol af oplysninger i tilbud.
3) Henvisning til en dom af 6. december 2017 fra EU-domstolen. Dommen angår nogle overgangsspørgsmål i forbindelse med Rumæniens indtræden i EU. Dommen ses ikke at have udbudsretlig interesse og er kun medtaget for en ordens skyld.

6. december 2017 indlagt resumé med kommentar af en dom af 1. december 2017 fra Retten i Roskilde. Dommen ændrer en tidligere kendelse fra klagenævnet. Dommen kan have betydning for forståelsen af begrebet udbudspligtige leverandøraftaler under den sociale servicelov, se kommentaren.

4. december 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. november 2017. Kendelsen angår begrebet blandede kontrakter og drejer sig nærmere om, hvorvidt en del af kontrakten om privatisering af seruminstituttets vaccineproduktion var udbudspligtig.
Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 30. november 2017.

November 2017

28. november 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. november 2017. Kendelsen angår forståelsen af begrebet objektivt kriterium for træk på rammeaftaler.

27. november 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. november 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter udbudslovens afsnit III. Kendelsen må anses for en rent konkret afgørelse, men har dog givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.

23. november 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. november 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over prækvalifikationen ved et et begrænset udbud om vedligeholdelsesarbejder m.m. Sagen er ganske interessant, se kommentaren.

21. november 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. november 2017. Kendelsen angår en klage over et udbud af leje og vask af tøj. Kendelsen må ses som en konkret afgørelse, men har dog givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.

12. november 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. november 2017. Sagen angår et udbud om et projekt til opførelse af en bygning til et hospital. Ved kendelsen konstateres bl.a., at tildelingsbeslutningen byggede på et usagligt ønske om at få netop den valgte tilbudsgiver som kontraktpart.

9. november 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. november 2017. Sagen angår et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet om taxikørsel. Kendelsen tilsidesætter udbyderens fremgangsmåde ved tilbudsvurderingen for nogle få af de udbudte kørsler, selvom fremgangsmåden var oplyst på forhånd.

1. november 2017 indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. oktober 2017. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Oktober 2017

31. oktober 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. oktober 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om et rørpostsystem.

27. oktober 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelser af 25. oktober 2017 og 26. oktober 2017. De to kendelser angår samme udbud, et udbud om vedligeholdelse af fartøjer. Kendelserne må ses som konkrete afgørelser på grundlag af sagernes omstændigheder, men har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentarerne.

23. oktober 2017 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. juli 2017. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse af klagesagen. Sagen angår en klage, der ikke tages til følge, over afvisning af klagerens tilbud ved et udbud af et byggearbejde i totalentreprise som ukonditionsmæssigt. Kendelsen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.
2) En dom af 19. oktober 2017 fra EU-domstolen. Dommen, der går ud på at opretholde en tidligere dom fra Retten i Første Instans, skønnes at være en rent konkret afgørelse uden generel interesse.

9. oktober 2017 indlagt henvisning til en dom af 5. oktober 2017 fra EU-domstolen. Dommen angår forståelsen af begrebet offentligretligt organ.

6. oktober 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. oktober 2017. Kendelsen pålægger en udbyder at betale erstatning til dækning af en tilbudsgivers negative kontraktinteresse som følge af fejl ved tilbudsvurderingen.

5. oktober 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. oktober 2017. Kendelsen angår en klage over et sortimentsudbud og må ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder. Kendelsen er dog ganske interessant på et par punkter, se kommentaren. Af forskellige grunde har resuméet ikke været forelagt for klagenævnet.

4. oktober 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. oktober 2017. Kendelsen angår en klage over et sortimentsudbud. Kendelsen må ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.

3. oktober 2017 indlagt en kendelse af 29. september 2017 fra Klagenævnet for Udbud og en anden kendelse fra klagenævnet af samme dag. De to kendelser angår hver sin klage over samme udbud om levering af materiel til en letbane. De skønnes navnlig at være konkrete afgørelser på grundlag af sagernes omstændigheder, men har dog givet anledning til nogle bemærkninger i kommentarerne. Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 30. september 2017.

I forbindelse med indlæggelsen af de to ovennævnte kendelser er der som et eksperiment etableret en ny form for udformning af resuméer af klagenævnets kendelser, se menupunktet nederst i midterste spalte på materialesamlingens forside.

2. oktober 2017 indlagt:
1) En afgørelse af 11. september 2015 fra Klagenævnet for Udbud om aktindsigt. Klagenævnet har offentliggjort denne afgørelse nu, og den er derfor indlagt i materialesamlingen. Af forskellige grunde har resumeringen af afgørelsen ikke været forelagt for klagenævnet.
2) Klagenævnets kendelse af 28. september 2017. Ved kendelsen tages en klage over afvisningen af klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt ikke til følge. Kendelsen er en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaret om emnet tilbagekaldelse af tildelingsbeslutninger.
NB! Opmærksomheden henledes på, at Klagenævnet for Udbud netop har offentliggjort sin årsberetning for 2016 sammen med en praksisoversigt for 2016, se menunpunktet Årsberetninger på klagenævnets websted https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud. Som det fremgår, foreligger årsberetningen også i udgaver på engelsk og fransk.

September 2017

29. september 2017 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 26. september 2017 fra Retten i Første Instans. Kendelsen  belyser forudsætningerne for en lempelse af betingelsen for opsættende virkning om uopsættelighed, som EU-domstolen introducerede i 2015.
2) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. september 2017. Sagen angår en kompliceret og ikke let tilgængelig sag om en it-ydelse. Det skønnes, at afgørelserne i kendelsen er konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder.

28. september 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. september 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over prækvalifikationen ved et begrænset udbud. Kendelsen må ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men indeholder dog nogle udtalelser af en vis generel interesse, se kommentaren.

27. september 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelser af 22. september 2017 og 25. september 2017. Den første kendelse angår en klage, der tages til følge på grundlag af udbyderens erkendelse. Den anden kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over udbyderens annullation af et udbud. De to kendelser har ingen særlig generel interesse, men har dog givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentarerne.

21. september 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. september 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at udbyderen havde afvist klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt. Kendelsen ses at være en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.

19. september 2017 indlagt henvisning til en dom af 14. september 2017 fra EU-domstolen. Dommen angår forståelsen af reglerne i udbudsdirektivet 2004/18 om de økonomiske aktørers ret til at støtte sig på andre enheders formåen. Dommen synes uden betydning for den nugældende retstilstand, se kommentaren.

11. september 2017 indlagt en kendelse af 8. august 2017 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse af sagen. Kendelsen angår berettigelsen af en direkte tildeling i medfør af udbudslovens § 80, stk. 3. Sagen har givet anledning til forskellige bemærkninger, se kommentaren.

8. september 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6.september 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over tilbudsvurderingen ved et udbud om et it-system.

1. september 2017 indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. august 2017.
Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

August 2017

30. august 2017 indlagt tre kendelser fra Klagenævnet for Udbud. Disse kendelser er udslag af klagenævnets praksis og er derfor ikke særligt interessante. De tre kendelser er:
a) Kendelse af 11. august 2017. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse af sagen. Sagen angår en klage over den kvalitative tilbudsvurdering ved et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet.
b) Kendelse af 25. august 2017. Kendelsen angår en klage over ikke at være blevet prækvalificeret ved et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet.
c) Kendelse af 28. august 2017. Kendelsen angår en klage over den kvalitative tilbudsvurdering ved et udbud efter udbudslovens afsnit II.

28. august 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. august 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over udbyderens annullation af et udbud. Sagen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.

25. august 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. august 2017. Kendelsen angår en klage, der reelt ikke tages til følge, over et udbud vedrørende et telefonisystem. Der er tale om en stor og kompliceret sag, og det skønnes at kendelsen skal ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.

22. august 2017 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. august 2018. Sagen angår et udbud om drift af en svømmehal. Kendelsen synes uden generel interesse.
2) En kendelse fra klagenævnet om opsættende virkning, ligeledes af 18. august 2017. Denne sag angår et miniudbud om en it-ydelse på grundlag af en SKI-rammeaftale. Den er interessant på flere punkter, se kommentaren.

9. august 2017 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. august 2017. Der er tale om en stor sag vedrørende et udbud om drift af nogle færgeruter. Det skønnes, at klagenævnets afgørelser i sagen gennemgående skal ses som konkrete afgørelser, men kendelsen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren. 
2) Klagenævnets kendelse af 8. august 2017. Kendelsen indeholder en principiel tilkendegivelse om forståelsen af udbudslovens § 160.

8. august 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. april 2017. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets endelige afgørelse af sagen, fordi klageren senere har tilbagekaldt klagen. Sagen angår et udbud af tolkeydelser. Den er interessant på flere punkter, se kommentaren.

1. august 2017 indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. juli 2017. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Juli 2017

19. juli 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. juli 2017. Sagen angår et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet 2014/25. Ved kendelsen tages en klage over tilbudsvurderingen til følge.

17. juli 2017 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. juli 2017. Kendelsen går ud på at afvise en klage som uegnet. Sagen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.
2) Henvisning til en dom af 13. juli 2017 fra EU-domstolen. Dommen angår spørgsmålet om udbudspligt for tildeling af ret til at udføre såkaldt ground handling i lufthavne.
3) Henvisning til en anden dom af 13. juli 2017 fra EU-domstolen. Denne dom angår berettigelsen af et slovakisk krav til økonomisk og finansiel formåen hos tilbudsgiverne ved et udbud af et byggearbejde. Dommen synes uden generel interesse, se kommentaren.

14. juli 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. juli 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over ordregiverens annullation af et miniudbud, og over at det valgte tilbud ved et nyt miniudbud om samme ydelse var unormalt lavt.

13. juli 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. juli 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over ændring af udbudsbetingelserne under en udbudsprocedure. Som følge af ferietiden har resumédelen ikke som ellers været forelagt for klagenævnet.

10. juli 2017 indlagt henvisning til en dom af 4. juli 2017 fra Retten i Første instans. Dommen er medtaget som følge af nogle principielle udtalelser om unormalt lave tilbud. Det skønnes imidlertid, at udtalelserne ikke har betydning for national udbudsret, se kommentaren.

6. juli 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. juli 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at klageren ikke var blevet prækvalificeret.

4. juli 2017 indlagt en kendelse af 30. juni 2017 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen går ud på ikke at tillægge en klage opsættende virkning, da betingelsen om fumus ikke var opfyldt. Kendelsen har generel interesse, se kommentaren.
Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 30. juni 2017.

Juni 2017

29. juni 2017 indlagt:
1) En kendelse af 26. juni 2017 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen angår en klage, der tages delvis til følge, vedrørende et udbud om lodsfartøjer.
2) Klagenævnets kendelse af 27. juni 2017. Denne kendelse angår en kontraktændring i form af et leverandørskifte som følge af den oprindelige leverandørs konkurs. Ved kendelsen konstateres, at leverandørskiftet var udbudspligtigt efter udbudslovens afsnit III. Kendelsen indeholder en række principielle tilkendegivelser, se kommentaren.

28. juni 2017 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. juni 2017. Kendelsen angår emnet udbyderens kontrol af oplysninger i tilbud og har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.
2) En kendelse af 26. juni 2017 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen går ud på at tillægge en klage opsættende virkning og indeholder en principiel afgørelse om anvendelsen af betingelsen om uopsættelighed, se kommentaren.

23. juni 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. juni 2017. Kendelsen er klagenævnets afgørelse i den velkendte klagesag i anledning af Pihl & Søn A/S' konkurs og går ud på ikke at tage klagen til følge.

21. juni 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. juni 2017. Kendelsen angår bl.a. en tilbudsindhentning efter reglen om delydelser i udbudslovens § 8, stk. 2. Kendelsen har generel rækkevidde på flere punkter, se kommentaren.

12. juni 2017 indlagt en dom af 8. juni 2017 fra EU-domstolen. Dommen angår et slovensk udbud om levering af lægemidler og tilsidesætter et krav om, at lægemidlerne skulle være fremstillet af slovensk blodplasma. Dommen har utvivlsomt interesse for aktører inden for lægemiddelområdet, men skønnes ikke at have egentlig generel udbudsretlig interesse.

2. juni 2017 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 31. maj 2017. Kendelsen må navnlig ses som en konkret afgørelse, men har måske en vis generel interesse, se kommentaren.
2) Emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. maj 2017.
3) Desuden som et eksperiment indlagt et menupunkt »Diverse« (nederst i midterste spalte på materialesamlingens forside). I denne omgang er under menupunktet indlagt link til en interessant, tankevækkende og letlæst norsk artikel med overskriften »Kritisk sans er vesentlig i arbeidet med offentlige anskaffelser«, se artiklen.

Maj 2017

23. maj 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. maj 2017. Kendelsen angår en tilbudsindhentning efter tilbudsloven. Ved kendelsen konstateres, at ordregiveren havde overtrådt ligebehandlingsprincippet ved at tage det valgte tilbud i betragtning, selvom det indeholdt et forbehold over for et grundlæggende element.

22. maj 2017 indlagt:
1) En kendelse af 7. april 2017 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er såkaldt fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse af klagesagen. Kendelsen må ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men  har givet anledning til forskellige bemærkninger i kommentaren.
2) Klagenævnets kendelse af 17. maj 2017. Kendelsen går ud på at afvise en svært forståelig klage over nogle kontraktretlige forhold.
3) Klagenævnets kendelse af 18. maj 2017. Kendelsen indeholder bl.a. en principiel tilkendegivelse om tilrettelæggelsen af sortimentsudbud, se kommentaren.

17. maj 2017 indlagt henvisning med resumé/kommentar til en dom af 11. maj 2017 fra EU-domstolen. Dommen angår tilladeligheden af efterfølgende indhentelse af dokumentation fra tilbudsgivere.

8. maj 2017 indlagt henvisning med resumé/kommentar til en dom af 4. maj 2017 fra EU-domstolen. Dommen angår forskellige spørgsmål i forbindelse med egnethedsvurdering af økonomiske aktører.

1. maj 2017 indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 30. april 2017. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

April 2017

26. april 2017 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. april 2017. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der tager en foreløbig stilling til sagens realitet. Sagen angår et udbud efter udbudslovens afsnit III om drift af en svømmehal.
2) Klagenævnets kendelse af 24. april 2017. Kendelsen angår en klage over et udbud efter forsyningsvirksomheds-direktivet 2014/25.
Begge kendelser må ses som konkrete afgørelser.
3) Henvisning til en kendelse af 21. april 2017 fra Retten i Første Instans. Kendelsen indeholder nogle markante udtalelser om betingelsen for opsættende virkning om uopsættelighed, se kommentaren.

21. april 2017 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. april 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at klageren ikke var blevet prækvalificeret ved et begrænset udbud af en tjenesteydelse.
2) Resumé med kommentar af Retten i Viborgs dom af 10. marts 2017. Dommen  opretholder en tidligere kendelse fra klagenævnet i det indbragte omfang.

18. april 2017 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. april 2017. Kendelsen angår et udbud efter udbudslovens afsnit III og drejer sig bl.a. om udbyderens pointmodel for et underkriterium Pris.
2) Henvisning til en afgørelse af 5. april 2017 fra det norske klagenævn KOFA. Afgørelsen er medtaget, fordi den har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren om efterprøvelse af  skønsmæssige  tildelingsbeslutninger.
3) Resumé med kommentar af en dom af 6. januar 2017 fra Retten i Lyngby. Dommen opretholder to tidligere kendelser fra Klagenævnet for Udbud i samme sag, dog med forhøjelse af en tilkendt erstatning. Efter det oplyste er dommen anket.

10. april 2017 indlagt henvisning til to domme af 5. april 2017 fra EU-domstolen.
Den første dom angår forskellige spørgsmål i forbindelse med en lettisk offentlig kontrakt med klar grænseoverskridende interesse. Dommen har eventuelt en vis generel rækkevidde,  se kommentaren.
Den anden dom angår den spanske lovgivnings regler om klageadgang og synes ikke at have egentlig interesse for danske forhold.

6. april 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. april 2017. Kendelsen drejer sig om en licitation efter tilbudsloven og angår emnerne kontraheringspligt og annullation af udbud.

3. april 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. marts 2017. Kendelsen angår forskellige forhold i forbindelse med et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet 2014/25 om et kedelanlæg.
Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. marts 2017.

Marts 2017

30. marts 2017 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. marts 2017. Ved kendelsen konstateres, at nogle kommuners kontrakt om opbygning af handicapbiler ikke var omfattet af udbudsdirektivet 2004/18.
2) Resumé/kommentar vedrørende en dom af 14. marts 2017 fra Københavns Byret. Dommen går ud på at ophæve nogle tidligere afgørelser fra klagenævnet i samme sag med henvisning til, at klageren havde taget bekræftende til genmæle over for et sagsanlæg fra udbyderen.

27. marts 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. marts 2017. Kendelsen angår et udbud om levering af forsikringsydelser. Den er en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men er den første kendelse, der udløser udbudslovens § 185, stk. 2.

23. marts 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. marts 2017. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse af sagen. Kendelsen angår en klage over en rammeaftale om levering af medico-produkter.

20. marts 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. marts 2017. Ved kendelsen afvises en klage bl.a. over, at den valgte tilbudsgiver ved et udbud ikke overholdt udbuddets krav ved sine leverancer. Kendelsen har givet anledning til nogle synspunkter fra kommentatoren, se kommentaren.

17. marts 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. januar 2017. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse af sagen. Der er tale om en særdeles stor sag om et byggeri, men det skønnes, at kendelsens afgørelser er konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder.

14. marts 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. februar 2017. Kendelsen er en såkaldt fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse af klagesagen. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om levering af kaffe m.m., bl.a. en klage over en prisreguleringsklausul i udbudsbetingelserne.

10. marts 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. marts 2017. Kendelsen angår en rammeaftale om levering af engangsartikler. Kendelsens afgørelser er navnlig konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder, men kendelsen indeholder dog nogle tilkendegivelser af mere generel rækkevidde.

1. marts 2017 indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 28. februar 2017. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Februar 2017

21. februar 2017 indlagt en helt ny kommentar til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. februar 2017, da den oprindelige kommentar ikke var tilstrækkeligt gennemarbejdet. Den nye kommentar er reelt blevet til en lille artikel om standstill-reglernes funktion i tilfælde, hvor en tilbudsgiver eller ansøger om prækvalifikation ikke har fået underretning om tildelingsbeslutningen. I den nye kommentar stilles bl.a. forslag om en omfortolkning af nogle regler i Lov om Klagenævnet for Udbud.

14. februar 2017 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelser af 12. april 2016 og 24. oktober 2016. Begge kendelser er såkaldte fumus-kendelser om opsættende virkning, der nu er blevet til klagenævnets afgørelse af sagerne. De to kendelser må ses som konkrete afgørelser. Den første angår et anlægsprojekt af stor samfundsmæssig betydning.
2) Klagenævnets kendelse af 6. februar 2017. Kendelsen er en konkret afgørelse, men en påstand, som klagenævnet ikke tog stilling til, har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.
3) Klagenævnets kendelse af 10. februar 2017. Denne kendelse angår et udbud af medico-udstyr. Sagen er ganske interessant, se kommentaren.

9. februar 2017 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. februar 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at udbyderen havde afvist klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt. Afgørelsen forekommer oplagt, men kendelsen synes at give udtryk for en forudsætning af generel rækkevidde, se kommentaren.
2) Klagenævnets kendelse af 9. februar 2017. Kendelsen er klagenævnets afgørelse om erstatningsspørgsmålet i en sag for klagenævnet. Kendelsen skønnes ikke at have egentlig generel interesse bortset fra på et enkelt punkt, se kommentaren.

1. februar 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. januar 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at klageren ikke var blevet prækvalificeret ved et udbud med forhandling efter udbudsloven. Det skønnes, at kendelsen ikke har egentlig generel interesse.
Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. januar 2017.

Januar 2017

27. januar 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. januar 2017. Ved kendelsen afvises en klage som uegnet til at danne grundlag for sagens behandling. Sagen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren om bl.a. reglen om, at klagenævnet ikke kan tage forhold op ex officio. Disse bemærkninger er et supplement til kommentaren til klagenævnets kendelse af 12. januar 2017.

25. januar 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. januar 2017. Ved kendelsen konstateres, at det valgte tilbud var ukonditionsmæssigt på nogle punkter. Kendelsen har givet anledning til lidt »filosofi« i kommentaren.

23. januar 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. januar 2017. Kendelsen angår et erstatningskrav i anledning af en tidligere konstateret overtrædelse af udbudsreglerne. Afgørelsen er ganske interessant og har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.

19. januar 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. januar 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at klageren ikke var blevet prækvalificeret ved en projektkonkurrence.

16. januar 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. januar 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at det valgte tilbud var ukonditionsmæssigt. Kendelsen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren om reglen om, at klagenævnet ikke kan tage forhold op ex officio.

12. januar 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. januar 2017. Kendelsen angår spørgsmålet om udbudspligt for en aftale om levering af hjælpemidler til borgere.

11. januar 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. januar 2017. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over udbyderens forhåndsvurdering af de forventede anskaffelser under et sortimentsudbud.

3. januar 2017 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. december 2016. Kendelsen angår bl.a. betingelserne for ændring af en meddelt tildelingsbeslutning.
Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. december 2016.

2. januar 2017 indlagt:
1) En kendelse af 21. december 2016 fra Klagenævnet Udbud. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over forskellige forhold ved et udbud om nummerplader. Det skønnes, at kendelsen først og fremmest skal ses som en konkret afgørelse på grundlag sagens omstændigheder.
2) Henvisning til en dom af 21. december 2016 fra EU-domstolen. Dommen angår spørgsmålet, om national ret kan afskære klageadgang for ukonditionsmæssige tilbudsgivere.

 hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk