hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Nyindlæggelser i den
udbudsretlige materialesamling 2018

 

December 2018

21. december 2018 indlagt henvisning til en kendelse af 12. december 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Ved kendelsen tages nogle klagepunkter over en prækvalifikation til følge.

19. december 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. december 2018. Ved kendelsen tages nogle klagepunkter til følge på grundlag af ordregiverens erkendelse. Kendelsen er uden enhver generel interesse, og der udsendes ikke nyhedsmail om indlæggelsen.

3. december 2018 indlagt henvisning til en dom af 28. november 2018 fra EU-domstolen. Dommen angår klageadgangen over et italiensk udbud. Dommen synes ikke at have interesse for danske forhold, men har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.

1. december 2018 indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 30 november 2018. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

November 2018

30. november 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. november 2018. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over tilbudsvurderingen ved en licitation efter tilbudsloven. Sagen har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.

23. november 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. november 2018. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over forskellige forhold ved et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Det skønnes, at afgørelserne i kendelsen først og fremmest skal ses som konkrete afgørelser.

20. november indlagt en ændret kommentar til EU-domstolens dom af 25. oktober 2018, Roche Lietuva, da den oprindelige kommentar muligvis var forhastet.

18. november 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. november 2018. Kendelsen annullerer tildelingsbeslutningen ved et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet med henvisning til, at ordregiveren uberettiget havde prækvalificeret den valgte tilbudsgiver på grundlag af sit almindelige kendskab til tilbudsgiveren.

6. november 2018 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 18. oktober 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der tages til følge, over et udbud om medico-udstyr. Kendelsen har givet anledning til forskellige bemærkninger i kommentaren.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 1. november 2018. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter forsyningsvirksomheds-direktivet om et rådgivningsarbejde. Kendelsen må først og fremmest skulle ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.

2. november 2018 indlagt henvisning til en kendelse af 11. oktober 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om fremmedsprogstolkning. Der er tale om en stor sag, og kendelsen er omfattende og detaljeret. Det skønnes imidlertid, at afgørelserne hele vejen igennem skal ses som konkrete afgørelser.
Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. oktober 2018.

1. november 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. oktober 2018. Kendelsen angår en klage, der dels afvises, dels ikke tages til følge, over forskellige forhold i forbindelse med et udbud efter udbudslovens afsnit III.

Oktober 2018

30. oktober 2018 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. oktober 2018. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Det skønnes, at kendelsen er en rent konkret afgørelse.
2) Henvisning til en dom af 24. oktober 2018 fra EU-domstolen. Dommen angår self-cleaning i forhold til en udelukkelsesgrund og begyndelsestidspunktet for udelukkelsesgrundens løbetid.
3) Henvisning til to domme af 25. oktober 2018 fra EU-domstolen, se her og her. De to domme skønnes uden interesse, og henvisningerne til dem er kun medtaget for en ordens skyld.

22. oktober 2018 indlagt henvisning til en dom af 18. oktober 2018 fra EU-domstolen. Dommen angår en aftale mellem en italiensk region og et privat sygehus om sygehusets levering af et lægemiddel, og ved dommen konstateres, at aftalen var udbudspligtig. Dommen indeholder nogle udtalelser, der kan ses som en principiel tilkendegivelse, men dommen har næppe egentlig interesse uden for Italien.

16. oktober 2018 indlagt henvisning til en kendelse af 3. oktober 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår emnet unormalt lave tilbud under udbudsloven og indeholder bl.a. en principiel tilkendegivelse. Kommentaren er nærmest blevet til en miniartikel om unormalt lave tilbud.

10. oktober 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. oktober 2018. Kendelsen angår et udbud efter udbudslovens afsnit III om udførelse af  danskundervisning. Der er tale om en særegen, men ganske interessant sag, som har givet anledning til forskellige bemærkninger i kommentaren.

3. oktober 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. september 2018. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, bl.a. over, at den valgte tilbudsgiver ved et udbud ikke var blevet udelukket.
Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 30. september 2018.

2. oktober 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. september 2018. Kendelsen går bl.a. ud på at pålægge nogle ordregivere en økonomisk sanktion som følge af manglende overholdelse af udbudspligten. Kendelsen må anses for en rent konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, der er yderst særegne.
Der udsendes ikke særskilt nyhedsmail om denne indlæggelse.

September 2018

25. september 2018 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. september 2018. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over udbyderens afvisning af klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt. Sagen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren om konsekvensen af uklarheder i tilbud.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 17. september 2018. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over udbyderens vægtning af tilbudspriserne for de enkelte varer ved et sortimentsudbud. Kendelsen må anses for en rent konkret afgørelse.

24. september 2018 indlagt henvisninger med resumé og kommentar til to domme af 20. september 2018 fra EU-domstolen, se den første dom og den anden dom.
Den første dom er en principiel tilkendegivelse om, at følgende fremgangsmåde ved tilbudsvurdering efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet er tilladelig, i hvert fald ved offentlige udbud: Den kvalitative tilbudsvurdering sker først, og kun tilbud, der opnår en bestemt score, går videre i tilbudsvurderingen.
Den anden dom angår en regel i en særlig forordning om personbefordring og er kun medtaget for at gøre eventuelle interesserede opmærksom på den.

12. september 2018 indlagt henvisning til en kendelse af 7. marts 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der delvis tages til følge, over et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet om et anlægsarbejde.

11. september 2018 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 9. juli 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en afgørelse om opsættende virkning, der er offentliggjort nu som følge af, at klageren har tilbagekaldt klagen.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 5. september 2018. Ved kendelsen frifindes en udbyder for erstatningsansvar med henvisning til, at udbudsbetingelserne ikke kunne danne grundlag for en lovlig tildeling.
Begge kendelser har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.

4. september 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. august 2018. Sagen angår en licitation efter tilbudsloven.Ved kendelsen konstateres, at udbyderen var uberettiget til at antage et alternativt tilbud.
Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. august 2018.

August 2018

30. august 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. august 2018. Sagen angår et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet og er ganske interessant, se kommentaren.

24. august 2018 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 10. januar 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Sagen angår en klage over et udbud om danskuddannelse for udlændinge, og kendelsen går ud på at tillægge klagen opsættende virkning. Henvisningen til kendelsen er medtaget som følge af, at klagenævnet netop har offentliggjort den.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 21. august 2018. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over tilbudsvurderingen ved et udbud af et byggearbejde. Kendelsen ses at være en rent konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.

22. august 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. august 2018. Kendelsen angår forskellige spørgsmål i forbindelse med et udbud af et byggearbejde.

21. august 2018 indlagt henvisning til en kendelse af 27. juni 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår et sortimentsudbud. Der er tale om en stor og interessant sag, se kommentaren.

20. august 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. august 2018. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over nogle forhold ved et udbud om et byggeri. Afgørelserne i kendelsen må ses som konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder, men sagen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.

10. august 2018 indlagt resumé med kommentar af en dom af 5. juli 2018 fra Retten i Herning. Dommen angår et udbud af driften af en svømmehal og opretholder en tidligere afgørelse i samme sag fra Klagenævnet for Udbud.

9. august 2018 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. august 2018. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over forskellige forhold ved et begrænset udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Der ses at være tale om oplagte afgørelser hele vejen igennem.
2) Henvisning til en dom af 7. august 2018 fra EU-domstolen. Dommen angår forholdet mellem EU-retten og nogle ungarske klageregler. Dommen ses ikke at have interesse for danske forhold, men angår en ganske interessant situation, se kommentaren.

1. august 2018 indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. juli 2018. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

30. juli 2018 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. juli 2018. Kendelsen angår en klage over forskellige forhold ved et udbud efter udbudslovens afsnit III. Kendelsen er ikke uden en vis interesse på flere punkter, se kommentaren.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 24. juli 2018. Denne kendelse annullerer beslutningen om prækvalifikation ved et begrænset udbud som følge af, at kriterierne for udvælgelse af de prækvalificerede ikke var angivet i udbudsbekendtgørelsen.

Juli 2018

18. juli 2018 indlagt henvisning til en dom af 12. juli 2018 fra EU-domstolen. Dommen angår forståelsen af det almindelige princip om, at der undtagelsesvis kan henvises til bestemte fabrikater ol. med tilføjelsen »eller tilsvarende«. I kommentaren skitseres dommens mulige rækkevidde.

16. juli 2018 indlagt henvisning til en kendelse af 15. juni 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelser. Sagen angår en klage over nogle forhold ved et sortimentsudbud og er interessant på flere punkter, se kommentaren.

6. juli 2018 indlagt henvisning til  Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. juli 2018. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud af buskørsel i ruter. Kendelsen ses at være en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.
Som følge af ferietiden har resumédelen i resuméet/kommentaren ikke som ellers været forelagt for klagenævnet.

5. juli 2018 indlagt henvisning til  Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. juli 2018. Kendelsen pålægger en udbyder at betale erstatning i form af negativ kontraktinteresse til en tilbudsgiver, hvis tilbud udbyderen havde afvist som ukonditionsmæssigt.
Som følge af ferietiden har resumédelen i resuméet/kommentaren ikke som ellers været forelagt for klagenævnet.

2. juli 2018 indlagt henvisning til en dom af 28. juni 2018 fra Retten i Første Instans. Dommen er medtaget, fordi den viser et interessant eksempel på udligning af konkurrencefordelen for den hidtidige leverandør ved et udbud.
Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 30. juni 2018.

Juni 2018

22. juni 2018 indlagt henvisning til  Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. juni 2018. Kendelsen ses at være en principiel afgørelse med hensyn til en udbyders adgang til at kræve en støtteerklæring fra en ansøger om prækvalifikation, der støtter sig på en anden enheds økonomiske formåen. Se nærmere kommentaren.

20. juni 2018 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 11. august 2017 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen går ud på ikke at tillægge en klage opsættende virkning, da betingelsen om uopsættelighed ikke var opfyldt. Henvisningen til kendelsen er medtaget, fordi klagenævnet netop har offentliggjort kendelsen.
2) Henvisning til en kendelse af 23. maj 2018 fra klagenævnet. Denne kendelse er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Det skønnes, at afgørelserne i kendelsen skal ses som konkrete afgørelser.

NB! Der er etableret krypteret forbindelse mellem brugerne og webstedet med anvendelse af den såkaldte https-protokol. Dette betyder typisk, at man en enkelt gang skal  nyindtaste brugernavn ved indlogning.

18. juni 2018 indlagt henvisning til en kendelse af 13. april 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår en klage over et udbud efter udbudslovens afsnit III. Kendelsen er en konkret afgørelse, men har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.

8. juni 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. juni 2018. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over forskellige forhold ved et udbud om dritsmidler til vaskerier. Kendelsen må ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.

7. juni 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. maj 2018. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Ved kendelsen konstateres bl.a., at en henvisning i udbudsbetingelserne til en open source-software var i strid med udbudslovens § 42.

1. juni 2016 indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. maj 2018. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Maj 2018

30. maj 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. maj 2018. Kendelsen indeholder forskellige generelle tilkendegivelser i relation til udbudslovens § 49 om opdeling i delkontrakter, se kommentaren.

25. maj 2018 som følge af de nye regler om beskyttelse af persondata bl.a. indlagt en uddybet beskrivelse af håndteringen af personoplysninger, se linket hertil på hver side af materialesamlingen lige under materialesamlingens overskrift.
Der udsendes ikke nyhedsmail om dette.

23. maj 2018 indsat nogle supplerende bemærkninger i kommentaren til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. april 2018, Bilbutikken mod Randers Kommune. Baggrunden er den måde, som kendelsen er blevet forstået på i flere kommentarer fra andre.

22. maj 2018 indlagt:
1) Henvisning til en dom af 17. maj 2018 fra EU-domstolen. Dommen indeholder forskellige udtalelser om håndteringen af, at flere tilbudsgivere ved et udbud har en indbyrdes tilknytning.
2) Resumé med kommentar af en dom af 3. maj 2018 fra Østre Landsret. Dommen er domstolenes afgørelse af en sag, som Klagenævnet for Udbud tidligere har afsagt to kendelser om.

18. maj 2018 indlagt henvisning til en kendelse af 4. december 2017 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over nogle forhold ved et udbud af rengøring.

17. maj 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. maj 2018. Kendelsen angår et erstatningskrav, der ikke tages til følge, i anledning af tildelingsbeslutningen ved et udbud, som udbyderen senere havde annulleret.

11. maj 2018 indlagt:
1) Resumé med kommentar af en dom fra Vestre Landsret, netop offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen. Dommen frifinder en udbyder for et erstatningskrav fra en tilbudsgiver i anledning af udbyderens annullation af en licitation efter tilbudsloven.
2) Henvisning til en dom af 3. maj 2018 fra EU-domstolen. Dommen går ud på en delvis ophævelse, delvis opretholdelse af en tidligere dom fra Retten i Første Instans. EU-domstolens dom har tilsyneladende en vis generel rækkevidde, der dog ikke har betydning for retstilstanden i Danmark, se nærmere kommentaren.

7. maj 2018 indlagt:
1) Henvisning til klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. april 2018. Kendelsen er en fumus-kendelse, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et uklart underkriterium ved et udbud om leasing af biler.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 3. maj 2018. Denne kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over afvisning af klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt. Kendelsen ses at være en rent konkret afgørelse uden generel interesse.

1. maj 2018 indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 30. april 2018. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

April 2018

24. april 2018 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. marts 2018. Kendelsen er en fumus-kendelse, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen må ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 20. april 2018. Også denne kendelse må ses som en konkret afgørelse.
3) Henvisning til to domme af 19. april 2018 fra EU-domstolen, se den første dom og den anden dom. Begge domme har reference til italienske forhold og skønnes uden generel interesse.

20. april 2018 indlagt henvisning til  Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. april 2018. Kendelsen går bl.a. ud på at godkende ændring af en oplyst pointmodel.

19. april 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. april 2018. Kendelsen tillægger en tilbudsgiver en erstatning på 500.000 kr. til dækning af positiv opfyldelsesinteresse.

18. april 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. april 2018. Kendelsen angår erstatningsspørgsmålet i en særegen situation, se nærmere kommentaren.

17. april 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. april 2018. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over en længere række forhold ved et udbud efter det tidligere forsyningsvirksomhedsdirektiv.

16. april 2018 indlagt henvisninger til 5 kendelser fra Klagenævnet for Udbud, afsagt i april 2018. De er netop indlagt på klagenævnets websted. Det drejer sig om kendelser af 6. april, 9. april, 10. april, 11. april og 12. april.
Nogle af disse kendelser har generel rækkevidde, se kommentarerne.

1. april 2018 indlagt:
1) Emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. marts 2018.
2) Resumé af en dom af 1. marts 2018 fra Vestre Landsret. Dommen stadfæster en dom fra Retten i Viborg, der på sin side opretholder en afgørelse fra Klagenævnet for Udbud. Landsrettens dom er ligesom byrettens dom en rent konkret afgørelse.
Der udsendes ikke nyhedsmail om disse indlæggelser.

Marts 2017

28. marts 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. marts 2018. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over prækvalifikationen ved et udbud med forhandling.

26. marts 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. marts 2018. Kendelsen konstaterer, at betingelserne for at indgå en horisontal samarbejdsaftale mellem nogle kommuner uden udbud var opfyldt.  Kendelsen er en fortsættelse af en tidligere fumus-kendelse i samme sag

23. marts 2018 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. marts 2018. Kendelsen afviser en klage som uegnet til at danne grundlag for sagens behandling.
2) Henvisning til en dom af 20. marts 2018 fra EU-domstolen. Ved dommen slås fast, at Østrig havde overtrådt udbudsreglerne ved at overlade trykningen af visse officielle dokumenter til et bestemt selskab uden udbud, dog bortset fra med hensyn til nogle dokumenter, for hvis vedkommende opgaven havde værdi under tærskelværdien og heller ikke havde klar grænseoverskridende interesse.

22. marts 2018 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 21. februar 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over fremgangsmåden ved tilbudsvurderingen efter et underkriterium Pris ved et udbud af en rammeaftale og over den kvalitative tilbudsvurdering.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 20. marts 2018. Denne kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over en udbyders annullation af udbuddet.
3) Foretaget en ændring af henvisningen til SKI's tilkendegivelse om klagenævnets kendelse af 9. februar 2018 som følge af, at SKI har ændret tilkendegivelsen.

9. marts 2018 indlagt henvisning til en kendelse af 26. januar 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Ved kendelsen konstateres, at udbyderen var uberettiget til at tage det valgte tilbud i betragtning, da tilbuddet indeholdt en bemærkning, der måtte forstås som et forbehold om et grundlæggende element.

7. marts 2018 indlagt henvisning til en kendelse af 13. februar 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over en udbyders annullation af et udbud og iværksættelse af et nyt udbud.

6. marts 2018 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. marts 2018. Ved kendelsen annulleres tildelingsbeslutningen ved et sortimentsudbud efter udbudslovens afsnit II, fordi udbyderen med urette havde afvist klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt.
2) Henvisning til en dom af 28. februar 2018 fra EU-domstolen. Dommen angår nogle italienske lovregler og ses ikke at tilføre udbudsretten noget nyt i øvrigt.
3) Henvisning til en dom af 1. marts 2018 fra EU-domstolen. Ved dommen fastslås følgende: En ordning, som alle egnede interesserede kan tilmelde sig, angår ikke en udbudspligtig offentlig kontrakt.

1. marts 2018 indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 28. februar 2018. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Februar 2018

27. februar 2018 indlagt:
1) Henvisning til  Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. februar 2018. Ved kendelsen konstateres, at udbyderen var uberettiget til at bruge en anden pointmodel  ved tilbudsvurderingen end oplyst i udbudsmaterialet.
2) Henvisning til en kendelse af 5. december 2017 fra klagenævnet. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Ved kendelsen konstateres, at udbyderen var uberettiget til at tage det valgte tilbud i betragtning, fordi et forbehold i tilbuddet ikke kunne prissættes med sikkerhed.

26. februar 2018 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. februar 2018. Kendelsen annullerer tildelingsbeslutningen ved et udbud efter udbudslovens afsnit II af en rammeaftale, da rammeaftalens løbetid var fastsat til op til 7 år, selvom betingelserne for en længere løbetid end 4 år ikke var opfyldt.

23. februar 2018 indlagt henvisning til en angivelse på SKI's websted om følgende: SKI har besluttet at indbringe Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. februar 2018, Dansk Cater mod SKI, for domstolene. I respekt for kendelsen iværksætter SKI dog et genudbud.

Oplysningen herom er fundet  på Martin Stæhrs virksomhedsside på LinkedIn, der findes gennem følgende link:
https://www.linkedin.com/company/udbudsjura-dk/

22. februar 2018 indlagt angivelse af, at anken af Roskilde rets dom af 1. december 2017 efter det oplyste er bortfaldet af formelle grunde.

19. februar 2018 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. februar 2018. Ved kendelsen annulleres tildelingsbeslutningen ved et udbud efter udbudslovens afsnit II, fordi udbyderen med urette havde afvist klagerens tilbud som ukonditionmæssigt. Kendelsen er en konkret afgørelse, men har givet anledning til nogle refleksioner i kommentaren.
2) Henvisning til en afgørelse af 30. januar 2018 fra det norske klagenævn KOFA. Afgørelsen angår betingelserne for horisontale samarbejdsaftaler. Afgørelsen er medtaget, fordi den giver anledning til at stille spørgsmålet om forståelsen af en af disse betingelser, se kommentaren.
3) Henvisning til en dom af 8. februar 2018 fra EU-domstolen. Dommen har reference til den italienske lovgivning og har næppe særlig generel interesse.

14. februar 2017 indlagt henvisning til en kendelse af 26. januar 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen er ganske interessant på flere punkter, se kommentaren.

13. februar 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. februar 2018.  Kendelsen annullerer tildelingsbeslutningen ved et meget stort sortimentsudbud. Kendelsen er interessant på flere forskellige punkter, se kommentaren.

12. februar 2018 indlagt henvisning til en kendelse af 25. januar 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over forskellige forhold ved et udbud af et it-system.

9. februar 2018 indlagt henvisning til en  kendelse af 26. januar 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår rettighederne for ikke-autoriserede bilværksteder.

6. februar 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. februar 2018. Ved kendelsen afvises en klage som uegnet.

5. februar 2018 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. februar 2018. Kendelsen angår spørgsmålet om tilladeligheden af ændring i udbudsmateriale. Kommentaren indeholder en opsamling af emnet på grundlag af kendelsen og klagenævnets kendelse af 12. januar 2018.

2. februar 2018 indlagt
1) En kendelse af 12. januar 2018 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse af sagen. Kendelsen angår spørgsmålet om efterfølgende ændringer i udbudsbetingelser.
2) Emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. januar 2018.

Januar 2018

29. januar 2018 indlagt en kendelse af 22. december 2017 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse af sagen. Kendelsen angår klagenævnets kompetence i relation til forholdet mellem udbudsreglerne og konkurrencereglerne.

24. januar 2018 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. januar 2018. Kendelsen angår en stor og kompliceret sag om trafikanlæg, men må skulle ses som en konkret afgørelse.
2) En anden kendelse af 22. januar 2018 fra klagenævnet. Denne kendelse er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der tager en foreløbig stilling til sagen. Kendelsen belyser betingelserne for at indgå horisontale samarbejdsaftaler uden udbud.

19. januar 2018 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. december 2017. Kendelsen er en fumus-kendelse, der er blevet til klagenævnets afgørelse af sagen. Der er tale om en ganske interessant situation, se kommentaren.
2) Klagenævnets kendelse af 17. januar 2018. Kendelsen belyser rettighederne for ikke-autoriserede bilværksteder og angår også et spørgsmål om klageadgang.

8. januar 2018 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. december 2017. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse af sagen. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at udbyderen havde afvist klagerens tilbud som for sent modtaget.
2) Angivelse af, at Retten i Roskildes dom af 1. december 2017 efter det oplyste er anket til landsretten, hvilket også er indarbejdet i kommentaren til dommen.

3. januar 2018 indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. december 2017. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

 hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk