hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Nyindlæggelser i den
udbudsretlige materialesamling 2020

 

December 2020

21. december 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. december 2020. Kendelsen angår et stort udbud om levering af lastbilchassiser til beredskabsformål.Klagen går bl.a. ud på, at udbuddets tekniske krav var konkurrencehindrende og uprortionale, og kendelsen går bl.a. ud på ikke at tage denne  klage til følge.
Alle kunder og samarbejdsparter ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

18. december 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. december 2020. Kendelsen angår en klage over en række forhold ved et udbud om en teknisk rådgivningsydelse. Afgørelserne i kendelsen må ses som konkrete afgørelser på grundlag af omstændighederne, men sagen har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.

11. december 2020 indlagt henvisning til en kendelse af 6. november 2020 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår et udbud efter udbudslovens afsnit III (light-regimet) og konstaterer en overtrædelse, der imidlertid ikke kunne danne grundlag for annullation.

8. december 2020 indsat et nyt punkt 2 i materialesamlingens kommentar til Københavns Byrets dom af 21. oktober 2020. Indsættelsen er foranlediget af en henvendelse fra SKI.

5. december 2020 indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 30. november 2020. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

4. december 2020 indlagt resumé med kommentar af en dom af 21. oktober 2020 fra Københavns Byret. Dommen angår fastsættelse af en alternativ sanktion i et tilfælde, hvor nogle aftaler var erklæret for delvis uden virkning, og er interessant ved delvis at fravige retningslinjerne for udmåling i klagenævnslovens forarbejder.

1. december 2020 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. november 2020. Kendelsen angår en klage, der tages til følge, over at ordregiveren ved en licitation efter tilbudsloven havde afvist klagerens tilbud som unormalt lavt. Kendelsen må ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men har generel interesse, da sagen synes at være klagenævnets første sag om begrebet unormalt lave tilbud under tilbudsloven.
2) Resumé med kommentar af en dom af 6. november 2020 fra Retten i Odense. Dommen fastslår, at ordregiveren ved et udbud efter udbudslovens afsnit II skulle have udelukket det vindende tilbud på grund af en interessekonflikt, og pålægger ordregiveren at betale erstatning til en forbigået tilbudsgiver i form af positiv opfyldelsesinteresse.

November 2020

16. november 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. november 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at den vindende tilbudsgiver ved et udbud om bygherrerådgivning havde en  konkurrencefordel som følge af tidligere deltagelse i projektet, m.m.

10. november 2020 indlagt henvisning til en kendelse af 7. oktober 2020 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår en klage, der dels ikke tages til følge, dels afvises, over et udbud om kørsler.

9. november 2020 indlagt henvisninger til
1) En kendelse af 20. oktober 2020  fra Klagenævnet for Udbud.
Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Kendelsen er en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.
2) Klagenævnets kendelse af 4. november 2020. Denne kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om kystsikring m.m. Sagen skønnes uden udbudsretlig interesse.

6. november 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. november 2020. Kendelsen konstaterer, at en ordregiver havde været uberettiget til at indgå kontrakt om levering af software ved direkte tildeling. Kommentaren indeholder bl.a. nogle bemærkninger om klagenævnets kompetence m.m.

2. november 2020 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. oktober 2020. Sagen angår et udbud om flexkørsler. Kendelsen konstaterer, at ordregivernes efterfølgende frafald af et mindstekrav for nogle kørsler var en udbudspligtig væsentlig ændring. Kendelsen erklærer de således ændrede kontrakter om disse kørsler for uden virkning og pålægger ordregiverne en økonomisk sanktion. Sagen har nær sammenhæng med en tidligere lignende sag, der blev afgjort på samme måde.
2) Henvisning til en dom af 28. oktober 2020 fra EU-domstolen. Dommen angår nogle udbudsretlige konsekvenser, at en ordregivende enhed både udøver aktiviteter, der er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, og aktiviteter, der ikke er det.
3) Efter overvejelse en ændret kommentar til Vestre Landsrets dom af 21. august 2020.
4) Emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. oktober 2020.

Oktober 2020

27. oktober 2020 indlagt resumé med kommentar af en dom af 21. august 2020 fra Vestre Landsret. Dommen opretholder en tidligere afgørelse fra Klagenævnet for Udbud om, at en evalueringsmodel ved et udbud af en rammeaftale var uegnet. Evalueringsmodellen var særegen, og dommen har for så vidt begrænset direkte rækkevidde. Sagen har imidlertid givet anledning til en række bemærkninger i kommentaren.

20. oktober 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. oktober 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over tilbudsvurderingen m.m. ved et udbud om medico-udstyr. Sagen har givet anledning til nogle ganske få bemærkninger i kommentaren.

13. oktober 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. oktober 2020. Kendelsen frifinder en ordregiver for et erstatningskrav, da det var overvejende sandsynligt, at ordregiveren ville have annulleret udbuddet, hvis ordregiveren havde indset det forhold, der udgjorde en overtrædelse.

9. oktober 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. oktober 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at en kontrakt om indsamling af renovation ikke var udbudt som en rammeaftale.

2. oktober 2020 indlagt henvisninger til følgende kendelser fra Klagenævnet for Udbud: Kendelse af 3. september 2020, kendelse af 29. september 2020 og kendelse af 30. september 2020.
Den første kendelse er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse.
De tre kendelser angår alle klager, der ikke tages til følge, over at ordregiveren havde afvist klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt. I kommentaren til kendelsen af 3. september omtales et særligt spørgsmål.
Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 30. september 2020.

September 2020

18. september 2020 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds delkendelse af 2. september 2020. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår en klage, der ikke tages til følge, over afvisning af klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt, fordi tilbuddet ikke havde opnået et krævet minimum-pointtal ved den kvalitative tilbudsvurdering. Det skønnes, at kendelsen er en konkret afgørelse uden generel interesse.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 16. september 2020. Denne kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, fra en tilbudsgiver ved et sortimentsudbud, hvis tilbud ordregiveren havde afvist som følge af fejl i tilbuddet. Kendelsen er en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men har muligvis en vis interesse for dem, der beskæftiger sig med sortimensudbud.

14. september 2020 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. september 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over ordregiverens annullation af en licitation. Der er tale om en særegen sag, som synes uden egentlig generel interesse, men som har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.
2) Henvisning til en dom af 10. september 2020 fra EU-domstolen. Dommen angår konsekvenserne af, at et tilbud ved et udbud havde tilbudspris 0.

11. september 2020 indlagt henvisning til en kendelse af 29. maj 2020 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der ikke er blevet til klagenævnets afgørelse af sagen, men som klagenævnet netop har offentliggjort. Offentliggørelsen skyldes formentlig, at kendelsen indeholder en principiel tilkendegivelse om tildelingsproceduren ved rammeaftaler, se kommentaren.
Af forskellige grunde har resumédelen ikke som ellers været forelagt for klagenævnet.

1. september 2020 indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. august 2020. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

August 2020

22. august 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. august 2020. Kendelsen konstaterer, at et træk på en SKI-rammeaftale var i strid med udbudsloven og derfor var en ulovlig direkte tildeling. Kendelsen indeholder nogle principielle udtalelser, se kommentaren.

11. august 2020 indlagt henvisning til en kendelse af 19. juni 2020 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår en klage, der ikke tages til følge, over nogle påberåbte konkurrencefordele for den hidtige leverandør ved et udbud om elarbejder. Kendelsen har givet anledning til forskellige bemærkninger i kommentaren.

1. august 2020 indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. juli 2020. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Juli 2020

31. juli 2020 indlagt henvisning til en kendelse af 19. juni 2020 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om en tjenesteydelse. Et klagepunkt vedrørende ordregiverens pointmodel for et underkriterium Pris har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.

28. juli 2020 indlagt henvisning til en kendelse af 2. juli 2020 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår et særegent spørgsmål, om hvilken virksomhed i en koncern der var tilbudsgiver.

22. juli 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. juli 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om kørsel af børn med funktionsnedsættelse mfl.

20. juli 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. juli 2020. Kendelsen frifinder ordregiveren for et erstatningskrav fra en forbigået tilbudsgiver i anledning af nogle  overtrædelser ved udbuddets udformning.

7. juli 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. juli 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om et it-system. Kendelsen må ses som en konkret afgørelse på grundlag af omstændighederne, men sagen har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.

3. juli 2020 indlagt henvisning til  Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. juni 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over tilbudsvurderingen m.m. ved et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Der er tale om en stor og kompliceret sag, men det skønnes, at kendelsen skal ses som en konkret afgørelse uden egentlig generel interesse.
Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 30. juni 2020.

2. juli 2020 indlagt henvisning til en kendelse af 6. maj 2020 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der tages til følge, over et udbud om kørsel af børn med specielle behov. Kendelsen angår bl.a. forholdet mellem udbudsreglerne og reglerne om persondatabeskyttelse og må have væsentlig interesse for dem, der beskæftiger sig med udbud som i sagen.

Juni 2020

25. juni 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. juni 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over efterfølgende ændringer i en kontrakt om et it-system.

23. juni 2020 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 29. maj 2020 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der i det væsentlige ikke tages til følge, over et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Afgørelserne i kendelsen må formentlig skulle ses som konkrete afgørelser, men sagen har måske en vis interesse for dem, der beskæftiger sig med udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet.
2) Henvisning til en dom af 18. juni 2020 fra EU-domstolen. Dommen angår spørgsmålet om eventuel udbudspligt for aftaler mellem ordregivende myndigheder om overdragelse af kompetence.

15. juni 2020 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. juni 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over den kvalitative tilbudsvurdering ved et udbud om en håndværkerydelse. Kendelsen ses at være en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.
2) Henvisning til en dom af 11. juni 2020 fra EU-domstolen. Dommen angår en særlig italiensk retstilstand og er uden generel interesse.
3) Henvisning til en anden dom af 11. juni 2020 fra EU-domstolen. Denne dom, der angår reglerne om self-cleaning, har relation til en særlig fransk retstilstand, men har måske en vis generel interesse.

12. juni 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. juni 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over den kvalitative tilbudsvurdering ved et udbud om et it-system.

9. juni 2020 indlagt henvisning til en kendelse af 7. maj 2020 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage over, at nogle mindstekrav var subjektive og skønsmæssige. Kendelsen tager ikke klagen til følge med henvisning til, at mindstekravene var kontraktvilkår.

8. juni 2020 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. juni 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at ordregiveren havde anvendt en prismodel anderledes, end hvad der fulgte af udbudsbetingelserne.
2) Henvisning til en dom af 4. juni 2020 fra EU-domstolen. Dommen angår emnet horisontale samarbejdsaftaler mellem ordregivende myndigheder.

2. juni 2020 indlagt henvisning til en dom af 28. maj 2020 fra EU-domstolen. Dommen indeholder forskellige tilkendegivelser om horisontale samarbejdsaftaler mellem ordregivende myndigheder m.m., se kommentaren.
Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. maj 2020.

Maj 2020

29. maj 2020 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. maj 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Kendelsen ses at være en rent konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 27. maj 2020. Denne kendelse angår et udbud efter udbudslovens afsnit II og konstaterer, at ordregiveren havde overtrådt udbudsreglerne ved at følge uens beregningsmetoder for tildeling af point til klagerens tilbud og det vindende tilbud.

27. maj 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. maj 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet.

Materialesamlingen har været ude af funktion fra 25. maj ca. kl. 12 til 26. maj ca. kl. 9.30. Det skyldtes overgravning af et fiberkabel til det hosting-firma, som webstedet ligger hos.

25. maj 2020 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. maj 2020. Kendelsen fastslår, at ordregivernes frafald af et mindstekrav i nogle rammeaftaler var i strid med reglerne om efterfølgende kontraktændringer, og erklærer rammeaftalerne for uden virkning samt pålægger ordregiverne en økonomisk sanktion.
2) Henvisning til en dom af 14. maj 2020 fra EU-domstolen. Dommen angår en særlig ungarsk retstilstand og har ikke interesse for danske forhold.

19. maj 2020 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 23. april 2020 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at det vindende tilbud ved et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke var blevet afvist som unormalt lavt.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 13. maj 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at ordregiveren havde afvist klagerens tilbud som unormalt lavt.
3) Henvisning til klagenævnets kendelse af 15. maj 2020. Denne kendelse angår en klage, der tages til følge, over at ordregiveren havde afvist klagerens tilbud ved et udbud om en tjenesteydelse som ukonditionsmæssigt. Kendelsen en en konkret afgørelse, men er ganske interessant, se kommentaren.

18. maj 2020 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. maj 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over afvisning af klagerens tilbud som unormalt lavt.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 14. maj 2020. Denne kendelse frifinder en ordregiver for et erstatningskrav fra en forbigået tilbudsgiver ved et udbud, fordi udbuddet ikke kunne danne grundlag for en lovlig tildeling,

14. maj 2020 indlagt henvisninger til Klagenævnet for Udbuds kendelser af 11. maj 2020 og 12. maj 2020.
Den første kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter light-regimet. Denne kendelse er uden generel interesse, da klagen er håbløs og tydeligvis præget af manglende forståelse for udbudsreglerne.
Den anden kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over et sortimentsudbud efter udbudslovens afsnit II. Denne kendelse skal formentlig ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men har muligvis interesse for dem, der beskæftiger sig med sortimentsudbud.

5. maj 2020 indlagt henvisninger til Klagenævnet for Udbuds kendelser af 30. april 2020 og 1. maj 2020. De to kendelser angår det samme miniudbud om udførelse af arbejder på skibe under forsvaret og angår begge klager, der ikke tages til følge, over at et krav om sikkerhedsgodkendelse var uproportionalt m.m.
Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 30. april 2020.

4. maj 2020 indlagt en væsentligt udbygget kommentar til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. april 2020. Denne indlæggelse er sket på baggrund af en påpegning fra en bruger.

1. maj 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. april 2020. Kendelsen konstaterer, at en ordregiver som følge af udbudslovens § 159, stk. 6, var uberettiget til efterfølgende at indhente krævede oplysninger om en reference.

April 2020

24. april 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. april 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over en hævdet uberettiget konkurrencefordel for den vindende tilbudsgiver ved et udbud. Kendelsen må ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.

21. april 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. april 2020. Kendelsen afviser en klage, fordi den angik forståelsen af en kontraktklausul, hvilket falder uden for klagenævnets kompetence.

17. april 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. april 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over en hævdet  interessekonflikt.
Desuden foretaget nogle justeringer som følge af, at klagenævnets kendelse af 18. marts 2020 er blevet til klagenævnets afgørelse.

15. april 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. april 2020. Kendelsen angår en klage, der tages til følge, over et udbud efter light-regimet.

14. april 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. april 2020. Kendelsen angår en licitation efter tilbudsloven og tillægger en med urette forbigået tilbudsgiver erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse.

1. april 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. marts 2020. Kendelsen angår forståelsen af en regel om klagefrist.
Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. marts 2020.

Marts 2020

30. marts 2020 indlagt:
1) Henvisninger til to kendelser af 6. marts 2020 fra Klagenævnet for Udbud, se her og her. De to kendelser er  begge fumus-kendelser om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelser. De angår klager over, at det valgte tilbud ved samme udbud var unormalt lavt, og går begge ud på ikke at tage klagerne til følge.
2) Henvisning til en dom af 26. marts 2020 fra EU-domstolen. Dommen angår nogle særlige ungarske regler om klagadgang.

20. marts 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. marts 2020. Kendelsen angår en klage over et udbud om køb af hospitalssenge og går ud på ikke at tillægge klagen opsættende virkning, da betingelsen om en interesseafvejning ikke var opfyldt.

17. marts 2020 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. marts 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om medico-udstyr. Kendelsen ses at være en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men aktører inden for medico-området vil muligvis have interesse i at gennemlæse kendelsen.
2) Henvisning til en kendelse af 13. marts 2020 fra Retten i Første Instans. Kendelsen går ud på ikke at tillægge en klage over et udbud opsættende virkning, da betingelsen om uopsættelighed ikke var opfyldt. Sagen har givet anledning til en række refleksioner i kommentaren.

13. marts 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. marts 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over prækvalifikationen ved et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Kendelsen ses at være en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.

Opmærksomheden henledes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens notat af 12. marts 2020 om udbudsretlige problemstillinger som følge af foranstaltningerne i anledning af Corona-virussen.

6. marts 2020 indlagt henvisning til en kendelse af 23. december 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår bl.a. en klage, der tages til følge, over at en tilbudsgiver ikke opfyldte et krav til egenkapital. Der er tale om en ganske interessant sag, se kommentaren.

2. marts 2020 indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 29. februar 2020. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Februar 2020

25. februar 2020 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. januar 2020. Kendelsen angår et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet og tager et enkelt klagepunkt delvis til følge. Kendelsens afgørelser ses imidlertid af være konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder. Offentliggørelsen af kendelsen har efter det oplyste afventet kontakt med parterne om overstregning af forskellige fortrolige angivelser.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 21. februar 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter udbudslovens afsnit II om en tjenesteydelse. Også afgørelserne i denne kendelse ses at være konkrete afgørelser, men et enkelt punkt har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.

20. februar 2020 foretaget forskellige justeringer i anledning af, at Klagenævnet for Udbuds fumus-kendelse af 20. december 2019 er blevet til klagenævnets afgørelse af sagen. Der udsendes ikke nyhedsmail om dette.

9. februar 2020 indlagt henvisning til en kendelse af 3. januar 2020 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår emnet tilbudsvurdering på grundlag af en varekurv og er udtryk for forskellige generelle tilkendegivelser, se kommentaren.

7. februar 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. februar 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om flexkørsel. Som led i afgørelsen foretog klagenævnet en præjudiciel fortolkning af loven om trafikselskaber m.m.

4. februar 2020 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 31. januar 2020. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et sortimentsudbud. Kendelsen ses at være en rent konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.
2) Henvisning til en dom af 30. januar 2020 fra EU-domstolen. Dommen angår nogle særlige italienske regler om udelukkelse af tilbudsgivere, men har en vis generel interesse, se kommentaren.
3) Emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. januar 2020.

3. februar 2020 indlagt henvisning til en kendelse af 20. december 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen går ud på at tillægge en klage opsættende virkning og er offentliggjort som følge af dens generelle interesse. Sagen angår en påtænkt indgåelse af en kontrakt med en leverandør ved direkte tildeling med begrundelse, at kun denne leverandør kunne levere den efterspurgte ydelse. Kendelsen indeholder forskellige tilkendegivelser af generel rækkevidde, se kommentaren.

Januar 2020

29. januar 2020 indlagt henvisning til en kendelse af 17. januar 2020 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår en klage, der ikke tages til følge, over tilbudsvurderingen ved et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Kendelsen ses at være en rent konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.

23. januar 2020 indlagt henvisning til en kendelse af 11. december 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår en klage navnlig over, at et mindstekrav ikke kunne opfyldes. Klagenævnet tog ikke klagen til følge bl.a. med henvisning til, at klageren ikke havde løftet sin bevisbyrde for forholdet.

19. januar 2020 indlagt henvisning til en kendelse af 16. januar 2020 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen går ud på at forelægge en sag for EU-domstolen med nogle spørgsmål, om udbudsbekendtgørelsen ved udbud af en rammeaftale skal indeholde oplysninger om anslået og maksimal værdi, og om konsekvensen af manglende oplysninger herom.

17. januar 2020 indlagt henvisning til en kendelse af 13. december 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der tages til følge, over et udbud om opbevaring af arkivalier. Kendelsen ses at være en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.

14. januar 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. januar 2020. Kendelsen angår en række klagepunkter, der ikke tages til følge, over et udbud om nogle anlægsarbejder. Kendelsen må nok navnlig ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men sagen har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.

1. januar 2020 indlagt:
1) En sammenarbejdet udgave af udbudsloven med ændringerne pr. 1. januar 2020 indarbejdet. Findes gennem menupunktet Danske regler i midlerste spalte på materiealesamlingens forside. 2) Emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. december 2019.
Der udsendes ikke nyhedsmail om disse indlæggelser.

 .

 

 hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk