hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Nyindlæggelser i den
udbudsretlige materialesamling 2022

 

September 2022

23. september 2022 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. september 2022. Kendelsen angår almene boligorganisationers forhold til udbudsreglerne.

19. september 2022 indlagt henvisning til en dom af 15. september 2022 fra EU-domstolen. Dommen indeholder bl.a. nogle tilkendegivelser om tilbudsgivere med indbyrdes tilknytning.

5. september 2022 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. august 2022. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over forskellige forhold ved et udbud af en rammeaftale om levering af varer, herunder over ordregiverens fremgangsmåde ved den kvalitative tilbudsvurdering.
Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. august 2022.

August 2022

30. august 2022 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 29. juni 2022 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der delvis tages til følge, over anskaffelse af et it-system på grundlag af et dynamisk indkøbssystem.
2) Henvisning til en kendelse af 6. juli 2022 fra klagenævnet. Også denne kendelse er en fumus-kendelse om opsættende virkning og angår ligeledes anskaffelse af et it-system. Kendelsen drejer sig om en klage, der ikke tages til følge, over favorisering af den hidtidige leverandør.
3) Henvisning til en afgørelse af 22. august 2022 fra det norske klagenævn KOFA. Afgørelsen er medtaget, fordi den giver anledning til overvejelser om afgrænsningen mellem rammeaftaler og vedvarende kontrakter, der ikke er rammeaftaler.

18. august 2022 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. august 2022. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over den kvalitative tilbudsvurdering ved et miniudbud om tilrådighedsstillelse af it-konsulenter. Kendelsen er en konkret afgørelse, men aktører inden for området vil måske have interesse i at gennemlæse kendelsen.

4. august 2022 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. juli 2022. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om et it-system. Kendelsen belyser nogle spørgsmål, se kommentaren.
2) Henvisning til en dom af 1. august 2022 fra EU-domstolen. Dommen angår en italiensk ordning om halvoffentlige selskaber og synes ikke at have interesse for danske forhold.
3) Emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. juli 2022.

Juli 2022

26. juli 2022 indlagt:
1) Resumé med kommentar af en dom af 30. juni 2022 fra Retten på Frederiksberg. Dommen ændrer to kendelser fra Klagenævnet for Udbud i samme sag.
2) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. juli 2022. Kendelsen angår en klage, der delvis tages følge, over et udbud om levering af medico-udstyr.
3) Henvisning til en dom af 14. juli 2022 fra EU-domstolen. Dommen angår en spansk retstilstand og synes ikke at have egentlig interesse for danske forhold.
4) Henvisning til endnu en dom af 14. juli 2022 fra EU-domstolen. Denne dom angår navnlig den østrigske lovgivning om klageadgang, men har måske generel interesse på et enkelt punkt, se kommentaren.

19. juli 2022 indlagt en lang række forskellige henvisninger i anledning af ændring af udbudsreglerne m.m. i forbindelse med lov nr. 884 af 21. juni 2022. Der udsendes ikke nyhedsmail om disse indlæggelser.

13. juli 2022 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 25. maj 2022 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår et stort udbud om værkstedsydelser. Kendelsen går bl.a. ud på at tilsidesætte nogle mindstekrav.
2) Henvisning til en dom af 7. juli 2022 fra EU-domstolen. Dommen angår nogle særlige italienske forhold og må være uden interesse for danske forhold.

7. juli 2022 indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 30. juni 2022. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

1. juli 2022 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 13. juni 2022 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen angår en klage over en anskaffelse af militært materiel uden udbud og går ud på ikke at tillægge klagen opsættende virkning, da betingelsen om fumus ikke var opfyldt.
Som følge af ferietiden har resuméet ikke været forelagt for klagenævnet.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 24. juni 2022. Denne kendelse angår en klage, der tages til følge, over et udbud om udvidelse af et renseanlæg. Kendelsen ses at være en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men har muligvis interesse for dem, der beskæftiger sig med renseanlæg.
3) En tilføjelse til kommentaren til klagenævnets kendelse af 21. juni 2022, inspireret af en artikel i Udbudsmedia.dk.

Juni 2022

29. juni 2022 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. juni 2022. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Kendelsen ses at være en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder. Som følge af ferietiden har resuméet ikke været forelagt for klagenævnet.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 23. juni 2022. Denne kendelse går ud på at afvise en klage som uegnet.

27. juni 2022 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. juni 2022. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at en ordregiver ikke havde håndhævet et mindstekrav.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 21. juni 2022. Denne kendelser viser et markant eksempel på, hvordan systemet med profylakse-bekendtgørelser fungerer.

24. juni 2022 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnets for Udbuds kendelse af 17. juni 2022. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over afvisning af klagerens ansøgning om prækvalifikation ved et begrænset udbud, m.m. Kendelsen ses at være en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.
2) Henvisning til en dom af 16. juni 2022 fra EU-domstolen. Dommen angår anvendelsesområdet for finansforordningen og forståelsen af en regel i udbudsdirektet. Dommen har vel ikke den store generelle interesse, se kommentaren.

17. juni 2022 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. juni 2022. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Af generel interesse er formentlig en afgørelse vedrørende et krav til referencer, se kommentaren.

14. juni 2022 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. juni 2022. Kendelsen angår en klage fra en tilbudsgiver ved et udbud efter udbudslovens afsnit III over, at ordregiveren havde afvist klagerens tilbud med henvisning til, at klageren ikke opfyldte et minimumskrav om en reference. Kendelsen tager ikke klagen til følge og udtaler bl.a., at ordregiveren hverken var forpligtet eller berettiget til at indhente yderligere oplysninger m.m. fra klageren.

9. juni 2022 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. maj 2022. Kendelsen angår en klage, der delvis tages til følge, over et udbud af en rammeaftale om it-systemer. Af generel interesse er formentlig navnlig en afgørelse vedrørende pligten til at angive en maksimal mængde/værdi ved udbud af rammeaftaler.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 31. maj 2022. Denne kendelse angår et udbud om et kommunikationssystem. Kendelsen finder det ikke godtgjort, at ordregiveren i videst muligt omfang havde mindsket den hidtidige leverandørs konkurrencefordel.
3) Henvisning til klagenævnets kendelse af 2. juni 2022. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud vedrørende behandling af madaffald. Kendelsen ses at være en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.
4) Emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. maj 2022.

3. juni 2022 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. maj 2022. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om affaldsindsamling. Kendelsen ses at være en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.
2) Resumé med kommentar af en dom af 12. maj 2022 fra Retten i Svendborg. Dommen opretholder en tidligere kendelse fra klagenævnet.
3) Resumé med kommentar af en anden dom af 12. maj 2022 fra Retten i Svendborg. Denne dom opretholder ligeledes en tidligere kendelse fra klagenævnet.

Maj 2022

23. maj 2022 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 20. april 2022 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår et udbud om buskørsel og konstaterer, at ordregiverens evalueringsmodel for et kvalitativt delkriterium var i strid med ligebehandlingsprincippet.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 18. maj 2022. Kendelsen konstaterer, at en kontrakt indgået på grundlag af en SKI-rammeaftale om it-ydelser var i strid med udbudsreglerne, erklærer kontrakten for delvis uden virkning og pålægger ordregiveren en økonomisk sanktion.

15. maj 2022 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. maj 2022. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om varekøb. Kendelsen ses at være en rent konkret afgørelse.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 5. maj 2022. Denne kendelse angår et udbud af en rammeaftale om belægningsarbejder og konstaterer overtrædelse ved, at der ikke var angivet en anslået mængde eller værdi i udbudsbekendtgørelsen. Kendelsen er interessant på flere punkter, se kommentaren.
3) Henvisning til en dom af 12. maj 2022 fra EU-domstolen. Dommen konstaterer, at betingelserne for at indgå en italiensk offentlig kontrakt uden udbud i medfør af in house-reglerne ikke var opfyldt. Dommen ses ikke at tilføre udbudsretten noget nyt.

4. maj 2022 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 23. februar 2022 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over prækvalifikationen ved en projektkonkurrence efter udbudslovens afsnit II.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 27. april 2022. Denne kendelse angår samme projektkonkurrence som den førstnævnte kendelse og drejer sig om konsekvensen af, at klageren ikke havde indleveret nogle krævede dokumenter rettidigt.
3) Henvisning til en dom af 28. april 2022 fra EU-domstolen. Dommen konstaterer, at en italiensk lovregel er i strid med udbudsdirektivet. Dommen har vel en vis generel interesse, se kommentaren.
4) Emneregistrets del 5 ajourført pr. 30. april 2022.

April 2022

11. april 2022 indlagt henvisning til en kendelse af 23. februar 2022 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter udbudslovens afsnit III. Kendelsen har generel interesse på flere punkter, se kommentaren.

7. april 2022 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 2. februar 2022 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over den kvalitative tilbudsvurdering ved et udbud om indkøb af renovationsbiler. Kendelsen har en vis generel interesse på et punkt, se kommentaren.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 29. marts 2022. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over, at den vindende tilbudsgiver ved en licitation efter tilbudsloven ikke havde en nødvendig godkendelse.
3) Henvisning til en dom af 31. marts 2022 fra EU-domstolen. Dommen har reference til den bulgarske lovgivning og retstilstand. Den er uden generel udbudsretlig interesse og er kun medtaget for en ordens skyld.
4) Emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. marts 2022.

Marts 2022

29. marts 2022 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. marts 2022. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Kendelsen er uden generel interesse.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 23. marts 2022. Denne kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over at ordregiveren ikke anså klageren for at opfylde et krav om referencer. Kendelsen har givet anledning til forskellige bemærkninger i kommentaren.

23. marts 2022 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. marts 2022. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over afvisning af en ansøgning om prækvalifikation på grund af utilstrækkelig økonomisk formåen hos ansøgeren. Afgørelsen forekommer oplagt.

22. marts 2022 indlagt henvisning til en kendelse af 9. december 2021 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen konstaterer, at en tilbudsgiver var omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.

15. marts 2022 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. marts 2022. Kendelsen frifinder en ordregiver for et erstatningskrav fra en forbigået tilbudsgiver med begrundelse, at den forbigåede tilbudsgivers tilbud var ukonditionsmæssigt.

11. marts 2022 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. marts 2022. Kendelsen angår bl.a. berettigelsen af at iværksætte et udbud om håndværksydelser som et udbud med forhandling efter udbudslovens afsnit II.

9. marts 2022 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. februar 2022. Kendelsen angår konsekvenserne af et krav om, at de vindende tilbudsgivere skulle give deres medarbejdere overenskomstmæssig løn. Sagen berører nogle ganske interessante problemstillinger, se kommentaren.

2. marts 2022 indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 28. februar 2022. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Februar 2022

23. februar 2022 indlagt henvisning til en kendelse af 14. januar 2022 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen er en konkret afgørelse, der angår spørgsmålet om, hvordan et krav om referencer af sammenlignelig karakter skulle forstås.
Opmærksomheden henledes på, at klagenævnet netop har offentliggjort en interessant afgørelse om aktindsigt.

17. februar 2022 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 11. januar 2022 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen går ud på ikke at tage en klage over kvalitativ tilbudsvurdering til følge.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 10. februar 2022. Denne kendelse angår betydningen af passivitet hos en klager m.m.

14. februar 2022 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 4. januar 2022 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at det vindende tilbud ved et udbud byggede på en konkurrencebegrænsende aftale.
2) Henvisning til Klagenævnets kendelse af 8. februar 2022. Kendelsen angår konsekvenserne af, at den vindende tilbudsgiver ved et udbud ikke opfyldte et mindstekrav. Kendelsen har principielle overtoner, se kommentaren.

9. februar 2022 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 5. januar 2022 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over tilbudsvurderingen ved et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet.
2) Henvisning til en dom af 3. februar 2022 fra EU-domstolen. Dommen angår forståelsen af udbudsdirektivets regel om indtræden af en ny leverandør som følge af den oprindelige leverandørs insolvens.

7. februar 2022 indlagt henvisning til en kendelse af 11. januar 2022 og en kendelse af 12. januar 2022 fra klagenævnet for Udbud. De to kendelser er begge fumus-kendelser om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelser.
Den første kendelse angår en klage, der tages til følge, over at det vindende tilbud ved et udbud om tryksager var ukonditionsmæssigt. Afgørelsen forekommer umiddelbart oplagt.
Den anden kendelse angår bl.a. en klage, der ligeledes tages til følge, over at ordregiveren ved et sideordnet udbud ikke havde oplyst, hvordan ordregiveren ville vælge mellem de udbudte løsningsmuligheder. Kendelsen har principiel karakter, se kommentaren.

3. februar 2022 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. januar 2022. Kendelsen angår et spørgsmål om klageadgang og må ses som en principiel afgørelse, se kommentaren.
Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. januar 2022.

1. februar 2022 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. januar 2022. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over forskellige forhold ved et udbud om hospitalsudstyr. Sagen har givet kommentatoren anledning til nogle umiddelbare refleksioner, se kommentaren.

Januar 2022

16. januar 2021 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 10. december 2021 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over forskellige forhold ved et udbud om teknisk rådgivning ved køb af en færge.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 6. januar 2022. Denne lendelse angår et udbud fra en kommune om levering af diabeteshjælpemidler. Kendelsen er interessant på flere punkter, se kommentaren.
3) Resumé med kommentar af en dom af 17. december 2021 fra Retten i Kolding. Dommen ændrer en kendelse fra klagenævnet. Dommen er imidlertid uinteressant, da den ikke tager stilling til sagens realitet, men må bygge på et forlig mellem parterne.

3. januar 2022 indlagt resumé med kommentar af en dom af 22. december 2021 fra Østre Landsret. Dommen stadfæster en byretsdom, der opretholdt en kendelse fra Klagenævnet for Udbud. Dommen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.
Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. december 2021.

 .

 

 hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk