hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Nyindlæggelser i den
udbudsretlige materialesamling 2013

December 2013

20. december 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. december 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et spørgsmål om aktindsigt efter offentlighedsloven og et spørgsmål om udbyderens kontrol af oplysninger i et tilbud.

16. december 2013 indlagt link med resumé/kommentar til en dom af 13. december 2013 fra Retten i Første Instans. Dommen skønnes ikke at tilføre udbudsretten noget nyt. Den er navnlig medtaget, fordi den viser en variant af den evalueringsmodel, der ofte anvendes ved EU-institutionernes udbud.

11. december 2013 delvis ændret punkt 2 i kommentaren til EU-domstolens dom af 5. december 2013. Ændringerne skyldes forhold, der er påpeget af en bruger.

9. december 2013 indlagt resumé med kommentar af en dom af 5. december 2013 fra Retten i Nykøbing F. Dommen angår en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II vedrørende en tjenesteydelse. Den opretholder en tidligere kendelse fra Klagenævnet for Udbud i samme sag.

6. december 2013 indlagt link til en dom af 5. december 2013 fra EU-domstolen med resumé/kommentar. Dommen angår forståelsen af udbudsdirektivets artikel 30, stk. 2. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om dommens rækkevidde.

5. december 2013 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. november 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en begæring fra en valgt tilbudsgiver om genoptagelse af en sag, hvor klagenævnet havde taget stilling til tildelingsbeslutningen, og om tilladelse til at indtræde i sagen.
2) Klagenævnets kendelse af 3. december 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål i forbindelse med EU-udbud, bl.a. udbyderens valg af CPV-kode.

November 2013

2. december 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. november 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et udbud vedrørende et it-system. Ved kendelsen konstateres på grundlag af udbyderens erkendelse en række overtrædelser ved tilbudsvurderingen. Kendelsen angår også spørgsmålet, om en virksomhed var underleverandør til en virksomhed, der var tilbudsgiver, eller indgik i et konsortium med denne virksomhed. I kommentaren omtales bl.a. den hensigtsmæssige udformning af klagepunkter.
2) Link til en dom af 28. november 2013 fra Retten i Første Instans med resumé/kommentar. Dommen angår spørgsmålet, om det kunne lægges til grund, at en tilbudsgiver havde modtaget en e-mail fra udbyderen.
3) Emneregistrets del 3 ajourført pr. 30. november 2013.

28. november 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. november 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et udbud af levering af møbler. Ved kendelsen konstateres forskellige overtrædelser af udbudsreglerne. Kendelsen har ikke den store generelle interesse, da overtrædelserne er oplagte, og da konstateringen af dem bygger på udbyderens erkendelse.

21. november 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. november 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår udbyderens afvisning af et tilbud på grund af manglende udfyldelse af nogle poster i en tilbudsliste.

19. november 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. november 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II. Kendelsen skønnes at være en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.

10. november 2013 indlagt resumé med kommentar af en dom af 1. november 2013 fra Retten i Svendborg. Dommen angår en licitation efter tilbudslovens afsnit I. Ved dommen konstateres forskellige overtrædelser af tilbudsloven, og dommen pålægger udbyderen at betale en erstatning på 800.000 kr. til dækning af en forbigået tilbudsgivers positive opfyldelsesinteresse. Dommen angår samme licitation som to tidligere kendelser fra Klagenævnet for Udbud.

5. november 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. november 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et udbud af en transportydelse. Den berører forskellige spørgsmål, bl.a. standstill-periodens beregning og klagenævnets udelukkelse fra at tage stilling til forhold, der ikke er omfattet af klagerens påstande.

4. november 2013 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 31. oktober 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål ved et udbud af rengøring, herunder vægtning af delkriterier og valg af evalueringsmodel.
2) Emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. oktober 2013.

1. november 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. oktober 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage fra en ansøger om prækvalifikation over, at udbyderen havde afvist klagerens ansøgning. Ved kendelsen tages klagen ikke til til følge. Kendelsen skønnes uden egentlig generel interesse, da afgørelsen forekommer oplagt.

Oktober 2013

31. oktober 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. oktober 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en licitation efter tilbudslovens afsnit I og konstaterer en ret formel overtrædelse. I kommentaren gøres rede for, at der tilsyneladende eller muligvis var begået flere andre overtrædelser, som ikke var omfattet af klagerens påstande.

30. oktober 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. oktober 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage over udbyderens annullation af en licitation efter tilbudslovens afsnit I.

29. oktober 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. oktober 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen er rent sumarisk og er uden interesse i sig selv, men belyser et spørgsmål om klagenævnets adgang til at træffe bestemmelse om sagsomkostninger.

28. oktober 2913 indlagt to kendelser af 24. oktober 2013 fra Klagenævnet for Udbud med resuméer/kommentarer, se her og her. De to kendelser angår det samme udbud vedrørende en rammeaftale om møbler. De har generel rækkevidde på nogle punkter, se kommentarerne.

25. oktober 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. oktober 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage over, at udbyderen havde favoriseret en bestemt virksomhed ved udformningen af et udbud om medico-udstyr.

24. oktober 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. oktober 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår nogle forhold ved en licitation efter tilbudslovens afsnit I.

21. oktober 2013 indlagt link med resumé/kommentar til en dom af 15. oktober 2013 fra Retten i Første Instans. Dommen har næppe generel udbudsretlig betydning. Den er imidlertid medtaget, bl.a. fordi den belyser det overordnede spørgsmål om den generelle rækkevidde af Rettens udbudsretlige afgørelser, se kommentaren.

15. oktober 2013 indlagt følgende ændringer i webstedets angivelser om EU-domstolens dom af 10. oktober 2013, Manova: Det angives nu, at dommen angår samme sag som Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. marts 2010. Det angives derimod ikke som før, at dommen ændrer klagenævnets kendelse. Ændringerne skyldes forhold, der er påpeget af en bruger.

14. oktober 2013 indlagt links med resumé/kommentar til en dom af 10. oktober 2013 fra EU-domstolen og en anden dom af samme dato.

Den førstnævnte dom angår nogle særlige regler i den italienske lovgivning om de økonomiske aktørers adgang til at basere deres formåen på andre virksomheders formåen. Den anden dom angår en ordregivers adgang til efterfølgende at indhente egnethedsoplysninger fra de økonomiske aktører.

11. oktober 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. oktober 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår bl.a. udbyderens adgang til at lægge oplysninger fra en tilbudsgiver til grund.

10. oktober 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. oktober 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et udbud vedrørende signalanlæg til jernbaner. Den indeholder en meget lang række principielle udtalelser om tilbudsvurdering og evalueringsmodeller, se kommentaren.

2. oktober 2013 indlagt en kendelse af 27. september 2013 fra Klagenævnet for Udbud om opsættende virkning. Kendelsen er interessant på en række punkter, se kommentaren. Desuden indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 30. september 2013.

1. oktober 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. september 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et erstatningskrav fra en forbigået tilbudsgiver i anledning af fejl ved udbyderens tilbudsvurdering.

September 2013

27. september 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. september 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet vedrørende materialer til vandledninger. Kendelsen må ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder. Kommentaren indeholder bemærkninger om et par punkter.

16. september 2013 indlagt link med resumé/kommentar til en dom fra EU-domstolen af 12. september 2013. I forbindelse hermed indlagt link med resumé til en dom fra EU-domstolen af 11. juni 2009 (denne dom har været overset indtil nu).
De to domme angår begge begrebet offentligretligt organ i udbudsdirektivets artikel 1, stk. 9, og indeholder flere principielle tilkendegivelser om dette begreb. 2009-dommen indeholder desuden en principiel tilkendegivelse om begrebet varekøb. Se nærmere kommentaren til 2013-dommen.

12. september 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. september 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II, hvor ordregiveren afviste klagerens tilbud, fordi ordregiveren fandt klageren uegnet til opgaven.

10. september 2013 indlagt link til en interessant og tankevækkende artikel om pointmodeller af Rikke Thorlund Haahr på Udbudsportalen, se under »Vejledninger ol.« i midterste spalte på materialesamlingens forside eller dette link.

6. september 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. september 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen fastslår, at udbyderen ikke må foretage en vurdering af tilbudsgivernes formåen, hvis der ikke i udbudsbekendtgørelsen er stillet krav om dokumentation for formåen.

3. september 2013 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. august 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage over den kvalitative tilbudsvurdering ved et EU-udbud.
2) Emneregistrets del 3 ajourført pr. 3. august 2013.

August 2013

28. august 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. august 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål ved en licitation efter tilbudslovens afsnit I, iværksat af en privat bygherre som betingelse for offentlig støtte. Kendelsen er værd at bemærke på et par punkter, se kommentaren.

26. august 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. august 2013, der angår udbyderens vurdering af ansøgninger om prækvalifikation. Kendelsen skønnes at være en konkret afgørelse uden generel rækkevidde, men et forhold har givet anledning til en kommentar.

23. august 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. august 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen fastslår, at der ikke er udbuds- eller annonceringspligt ved visse anskaffelser af hjælpemidler til borgere. Kendelsen opretholder en tidligere vejledende udtalelse herom fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

21. august 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. august 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage over, at en kommune ikke foretog annoncering af alarmsystemer til institutioner. Kendelsen er ganske interessant på flere punkter, se kommentaren.

14. august 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. august 2013 og en anden kendelse af samme dag.
De to kendelser angår det samme udbud vedrørende medico-udstyr, og i dem begge annullerer klagenævnet tildelingsbeslutningen på grund af uklarhed i udbudsbetingelserne. Den første kendelse har en vis generel rækkevidde, se kommentaren.

1. august 2013 indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. juli 2013.

Juli 2013

22. juli 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. juli 2013 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tilsidesættes udbyderens pointmodel for tilbudsvurderingen, da modellen bevirkede, at underkriteriet Pris ikke fik den fastsatte vægtning.

12. juli 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelser af 9. juli 2013 og 10. juli 2013. De to kendelser angår samme udbud, dvs. et udbud vedrørende anskaffelse af teknisk apparatur.Afgørelserne i den første kendelse er konkrete afgørelser, men nogle perifere spørgsmål har givet anledning til bemærkninger i kommentaren. Den anden kendelse har generel rækkevidde på et par punkter, se kommentaren.

10. juli 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. juli 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage over ikke at være blevet prækvalificeret.

9. juli 2013 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. juli 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage fra en ansøger om prækvalifikation over, at udbyderen ikke havde prækvalificeret klageren.
2) Link med resumé/kommentar til en dom af 4. juli 2013 fra EU-domstolen. Dommen angår et spørgsmål om klageadgang for en ukonditionsmæssig tilbudsgiver.

3. juli 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. juli 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige klagepunkter vedrørende et udbud om rengøring. De fleste afgørelser i kendelsen er konkrete afgørelser, men enkelte af punkterne har en vis generel interesse, se kommentaren.

1. juli 2013 indlagt:
1) Klagenævet for Udbuds kendelse af 22. marts 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et overgangsspørgsmål i forbindelse med ændringerne af tilbudsloven pr. 1. januar 2013.
2) Emneregistrets del 3 ajourført pr. 30. juni 2013.

Juni 2013

27. juni 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. juni 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige prissætninger og nogle spørgsmål i grænseområdet mellem entrepriseret og udbudsret.

24. juni 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. juni 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et udbud vedrørende en letbane. Afgørelserne i kendelsen er gennemgående konkrete afgørelser, men kendelsen har dog en vis generel interesse på nogle punkter, se kommentaren.

20. juni 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. juni 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en kontrakt indgået på grundlag af en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II. Den drejer sig om, hvorvidt en efterfølgende ændring af kontrakten krævede en ny tilbudsindhentning.

19. juni 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. juni 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage over et udbud af lægemidler.

18. juni 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. juni 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage fra en forbigået tilbudsgiver over, at det valgte tilbud var ukonditionsmæssigt. Klagen byggede på en uberettiget angivelse i et indstillingsnotat til udbyderen.

17. juni 2013 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. juni 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage fra en tilbudsgiver over afvisningen af klagerens tilbud, fordi det ikke opfyldte et krav om omsætning på referencer. Kendelsen berører forskellige spørgsmål, se kommentaren.
2) Link til en dom af 13. juni 2013 fra EU-domstolen med resumé/kommentar. Dommen angår en kontrakt mellem to ordregivende myndigheder om den ene myndigheds rengøring for den anden. Dommen indeholder nogle principielle udtalelser om betingelserne for at indgå »horisontale samarbejdsaftaler« mellem ordregivende myndigheder uden udbud.

12. juni 2013 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. juni 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen berører forskellige spørgsmål, se nærmere kommentaren, bl.a. en udbyders mulighed for at lægge vægt på tidligere erfaringer med en tilbudsgiver.
2) Resumé/kommentar vedrørende en dom af 4. juni 2013 fra Højesteret. Dommen angår begrebet »alvorlig fejl« i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra d. Ved dommen opretholdes klagenævnets kendelse af 19. oktober 2009.

10. juni 2013 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. juni 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at den valgte tilbudsgivers referencer ikke var tilstrækkelige. Kendelsen skønnes at være en konkret afgørelse uden egentlig generel interesse.
2) Link til en dom af 6. juni 2013 fra Retten i Første Instans med resumé/kommentar. Dommen angår et efterfølgende erstatningskrav fra en forbigået tilbudsgiver i et tilfælde, hvor Retten havde annulleret udbyderens tildelingsbeslutning.

6. juni 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. juni 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår bl.a. spørgsmålet, om nogle franchisetagere skulle anses for underleverandører.

3. juni 2013 indlagt 1) emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. maj 2013 (link i venstre spalte på materiálesamlingens forside) og 2) en sammenarbejdet udgave af bekendtgørelsen om Klagenævnet for Udbud som gældende fra 1. juni 2013 (findes gennem »Danske regler« i midterste spalte på materialesamlingens forside).

Maj 2013

29. maj 2013 indlagt en sammenarbejdet udgave af håndhævelsesloven som affattet pr. 1. juni 2013 samt link til forarbejderne til ændringerne af loven pr. denne dato (findes gennem »Danske regler« henholdsvis »Danske lovmotiver« i midterste spalte på materialesamlingens forside).

28. maj 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. maj 2013 med resumé/kommentar. Ved kendelsen konstateres, at udbyderen var uberettiget til at afvise et tilbud på grund af manglende opfyldelse af et mindstekrav, da mindstekravet var uklart.

24. maj 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. maj 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage fra en forbigået tilbudsgiver over udbyderens kvalitative tilbudsvurdering og over den meddelte begrundelse for tildelingsbeslutningen.

16. maj 2013 indlagt link til en dom af 8. maj 2013 fra EU-domstolen med resumé/kommentar. Dommen angår forskellige spørgsmål af ikke-udbudsretlig karakter, men indeholder også nogle bemærkninger om begrebet bygge- og anlægskontrakt i udbudsdirektivet.

8. maj 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. maj 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår bl.a. spørgsmålet, om i hvilket omfang udbudsbetingelser kan ændres efterfølgende. Kendelsen indeholder nogle principielle udtalelser om betingelsen for opsættende virkning om uopsættelighed.

1. maj 2013 indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 30. april 2013.

April 2013

29. april 2013 indlagt resumé med kommentar af en dom af 24. april 2013 fra Retten i Første Instans. Dommen har en vis generel interesse, se kommentaren.

18. april 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. april 2013. Kendelsen må ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder. En udtalelse i kendelsen har dog måske en vis generel rækkevidde, se kommentaren.

10. april 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. april 2013. Ved kendelsen godkendes et udbud med forhandling uden udbudsbekendtgørelse i medfør af udbudsdirektivets artikel 31, stk. 1, litra c.

5. april 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelser af 2. april 2013 og 3. april 2013, begge med resumé/kommentar. Den første kendelse har ikke egentlig generel rækkevidde. Den anden kendelse har en vis generel rækkevidde, se kommentaren.
Desuden indlagt emneregistrerets del 3 ajourført pr. 31. marts 2013, se gennem link i venstre spalte på materialesamlingens forside.

Marts 2013

21. marts 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. marts 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen har ikke egentlig generel udbudsinteresse, men har formentlig interesse for aktører inden for medico-området.

19. marts 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. marts 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et SKI-udbud vedrørende en tjenesteydelse. Kendelsen er interessant på flere punkter, se kommentaren.

15. marts 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. marts 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål ved et udbud af et kontrolanlæg til et kraftværk.

7. marts 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. marts 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål ved et udbud om levering af affaldsmateriel.

1. marts 2013 indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 28. februar 2013, se link forneden i venstre spalte på materialesamlingens forside.

Februar 2013

27. februar 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. februar 2013. Kendelsen angår et udbud vedrørende affaldsbeholdere. Den indeholder flere udtalelser af generel rækkevidde, se kommentaren.

13. februar 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. februar 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et udbud vedrørende affaldsbeholdere. Den skønnes uden den store generelle interesse.

12. februar 2013 indlagt:
1)  Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. februar 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet om klagerens opfyldelse af et krav om revisorpåtegnede årsrapporter.
2) En rettet version af resuméet/kommentaren vedrørende klagenævnets kendelse af 5. februar 2013. Ved rettelsen er fjernet nogle formentlig forkerte angivelser af, at der var tale om en bilag II B-tjenesteydelse. Forholdet er påpeget af en bruger.

11. februar 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. februar 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en række spørgsmål ved nogle trakfikselskabers udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet af forskellige kørselsopgaver.

8. februar 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. februar 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår nogle dokumentationskrav ved en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II.

7. februar 2013 indlagt Klagenævnets for Udbuds kendelse af 4. februar 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål i forbindelse med en kontraktindgåelse, der ikke var omfattet af udbudsdirektivet eller tilbudslovens afsnit II, men som havde grænseoverskridende interesse.

6. februar 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. februar 2013 i en sag vedrørende et stort SKI-udbud og klagenævnets anden kendelse af samme dag vedrørende en lignende sag om et andet stort SKI-udbud.

5. februar 2013:
1) Indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 31. januar 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet om klageadgang for en potentiel underleverandør til tilbudsgivere.
2) Af overskuelighedsgrunde etableret en ny del 3 for emneregistret for afgørelser fra 2013 og fremefter og indlagt del 3 ajourført pr. 31. januar 2013.

1. februar 2013 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. januar 2013 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages forskellige klagepunkter vedrørende et udbud af en rammeaftale ikke til følge. Kendelsen skønnes uden den store generelle interesse.
2) Link til en dom af 29. januar 2013 fra Retten i Første Instans med resumé og kommentar. Dommen skønnes ligeledes uden den store generelle interesse, men er medtaget for en ordens skyld, og fordi nogle af Rettens udtalelser måske kan have en vis interesse.

Januar 2013

24. januar 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. januar 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet om opsættende virkning for en klage over, at udbyderen havde afvist klagerens tilbud som unormalt lavt.

23. januar 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. januar 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår udbyderens pligt til at kontrollere rigtigheden af angivelser i tilbud ol.

22. januar 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. januar 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen skønnes uden generel interesse.

21. januar 2013 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. januar 2013 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tillægges en med urette forbigået tilbudsgiver erstatning til dækning af positiv opfyldelsesinteresse.
2) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 15. januar 2013.

18. januar 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. januar 2013. Kendelsen angår spørgsmålet, om der er pligt til vægtning af kriterierne for prækvalifikation. Resumé/kommentar er senere indlagt.

17. januar 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. januar 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet om opsættende virkning af en klage over forsvarets anskaffelse af helikoptere uden udbud. Kendelsen indeholder forskellige udtalelser af generel rækkevidde, se kommentaren.

15. januar 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. januar 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II. Kendelsen skønnes uden den store generelle interesse.

14. januar 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. januar 2013 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages forskellige klagepunkter vedrørende prækvalifikationen ved et begrænset udbud ikke til følge.

11. januar 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. januar 2013 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages en række klagepunkter vedrørende et udbud om Cityringen i København ikke til følge. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om kendelsens rækkevidde.

2. januar 2013 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelser af 19. december 2012, 20. december 2012 og 21. december 2012, alle med resumé/kommentar.  Kendelsen af 19. december 2012 indeholder bl.a. nogle udtalelser om betydningen af manglende overholdelse af udbyderens pligt til at give en kort redegørelse for de relevante grunde for tildelingsbeslutninger m.m.
2) Emneregistrets del 2 ajourført pr. 31. december 2012.

Til toppen

 hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk