hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Nyindlæggelser i den
udbudsretlige materialesamling 2014

December 2014

22. december 2014 indlagt:
1) Henvisning med resumé/kommentar til en dom af 18. december 2014 fra EU-domstolen. Dommen angår forskellige spørgsmål i forbindelse med en ordregivende myndigheds afgivelse af tilbud ved et udbud fra en anden ordregivende myndighed.
2) Henvisning med resumé/kommentar til en dom af 18. december 2014 fra Højesteret. Dommen angår konsekvenserne af, at nogle rettidigt indleverede tilbud ved en licitation blev overset ved tilbudsåbningen.

19. december 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. december 2014. Kendelsen angår en klage over udbyderens aflysning af et EU-udbud.

18. december 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. december 2014. Kendelsen angår et udbud fra en kommune vedrørende levering af biler til borgere med funktionsnedsættelse som led i en støtteordning i henhold til den sociale servicelovgivning.

17. december 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. december 2014. Kendelsen tager stilling til et erstatningskrav i anledning af nogle overtrædelser af udbudsreglerne ved et EU-udbud vedrørende produkter til sårbehandling.

16. december 2014 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. december 2014. Ved kendelsen tages en klage over uklarhed i udbudsbetingelser ikke til følge.
2) To domme af 11. december 2014 fra EU-domstolen, se her og her. Den første dom har reference til det italienske sundhedssystems funktion og synes uden interesse for danske forhold. Den anden dom angår en udbyders mulighed for aflysning af udbuddet. Denne dom synes ikke at tilføre udbudsrettens noget nyt og i hvert fald ikke noget af betydning for danske forhold.

12. december 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelser af 8. december 2014 og 10. december 2014.
Den første kendelse indeholder næppe noget af egentlig generel interesse i forhold til en tidligere kendelse i samme sag. Den anden kendelse er en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men har dog givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.
Kommentarerne til begge kendelser indeholder i øvrigt en skitsering af forholdet til forslaget til udbudslov.

5. december 2014 indlagt link til regeringens forslag til udbudslov og rapport fra udvalget om dansk udbudslovgivning (Høringsportalen, se nederst på den side, der kommer frem, også link under »Danske lovmotiver« i midterste spalte på materialesamlingens forside).

Tidligere 5. december 2014 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. december 2014. Kendelsen angår begrebet »klar grænseoverskridende interesse«.
2) Henvisning til en afgørelse fra Højesteret om forelæggelse for EU-domstolen af den sag, der blev afgjort ved klagenævnets kendelse af 3. november 2011 (link til Højesterets afgørelse ved klagenævnets kendelse).

1. december 2014 indlagt en kendelse af 18. november 2014 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen angår kun spørgsmålet om opsættende virkning, men indeholder en afgørelse om sagens realitet. Afgørelsen angår spørgsmålet om udbyderens pligt til kontrol af oplysninger i tilbud.
Desuden indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 30. november 2014.

November 2014

24. november 2014 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. november 2014. Kendelsen angår begrebet »klar grænseoverskridende interesse«. Kommentaren indeholder en oversigt over klagenævnets afgørelser om emnet.
2) Henvisning til en dom af 19. november 2014 fra Retten i Første Instans. Dommen tilfører ikke udbudsretten noget nyt, men er medtaget, fordi den giver en usædvanligt klar og markant demonstration af et udbudsretligt princip, se kommentaren.

19. november 2014 indlagt resumé med kommentar vedrørende en kendelse fra Østre Landsret i Ugeskrift for Retsvæsen 2014 s. 3307 Ø. Kendelsen angår beregningen af retsafgift ved indbringelsen for domstolene af en kendelse fra Klagenævnet for Udbud.

14. november 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 31. oktober 2014. Afgørelsen angår en begæring fra en forbigået tilbudsgiver ved et udbud om aktindsigt efter offentlighedsloven i udbyderens sag om udbuddet.

13. november 2014 indlagt henvisning til en dom af 6. november 2014 fra EU-domstolen. Dommen angår forskellige spørgsmål i forbindelse med, at en tilbudsgiver først efterfølgende indsendte en krævet erklæring vedrørende en udelukkelsesgrund. Kommentaren indeholder en skitsering af dommens rækkevidde.

6. november 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. november 2014. Ved kendelsen frifindes udbyderen for et erstatningskrav fra en tilbudsgiver. Der er tale om en særegen og kompliceret sag, og det skønnes, at afgørelsen ikke har den store generelle interesse. Et synspunkt fra udbyderen, som klagenævnet ikke havde anledning til at tage stilling til, har imidlertid givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.

5. november 2014 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. november 2014. Kendelsen angår spørgsmålet om en udbyders kontrol af oplysninger i et tilbud. Kendelsen indeholder en ganske interessant udtalelse, se kommentaren.
2) To reelt identiske afgørelser om aktindsigt efter offentlighedsloven i en verserende sag for klagenævnet, se her og her. Afgørelserne indeholder en principiel udtalelse om forståelsen af offentlighedslovens § 27, nr. 4, se kommentaren til den første afgørelse.

4. november 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 31. oktober 2014. Kendelsen angår forskellige klagepunkter vedrørende et udbud efter udbudsdirektivet. Klagenævnets afgørelser i sagen skønnes gennemgående at være konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder, men en af dem har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren. Desuden indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. oktober 2014.

1. november 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. oktober 2014. Ved kendelsen tillægges en med urette forbigået tilbudsgiver erstatning til dækning af positiv opfyldelsesinteresse.

Oktober 2014

17. oktober 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. oktober 2014. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at et mindstekrav var i strid med EU-retten.

16. oktober 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. oktober 2014. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over udbyderens pointmodel i relation til underkriteriet Pris m.m. og en klage, der tages til følge, over udbyderens begrundelse for tildelingsbeslutningen.

13. oktober 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. oktober 2014. Ved kendelsen tages en klage over, at den valgte tilbudsgivers tilbud var ukonditionsmæssigt, ikke til følge. Kendelsen må ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men sagen har givet anledning til nogle anbefalinger m.m. i kommentaren.

9. oktober 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. oktober 2014. Kendelsen angår en klage over en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II.

7. oktober 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. oktober 2014. Kendelsen angår forskellige spørgsmål ved et udbud af et byggeri i totalentreprise, bl.a. »teknisk dialog« mellem udbyderen og en underleverandør til en tilbudsgiver.

2. oktober 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. september 2014. Kendelsen angår forskellige spørgsmål ved et udbud af en rammeaftale om levering af møbler m.m. Desuden indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 30. september 2014.

1. oktober 2014 (gen)indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. september 2014, der af tekniske grunde har været forsvundet fra materialesamlingen i nogle dage. Der udsendes ikke nyhedsmail om dette.

September 2014

30. september 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. september 2014. Kendelsen angår en klage over en regions udbud af ambulancekørsel m.m. Kendelsen går ud på ikke at tillægge klagen opsættende virkning, da betingelserne om uopsættelighed og interesseafvejning ikke var opfyldt.

21. september 2014 indlagt link med resumé/kommentar til en dom af 18. september 2014 fra EU-domstolen. Dommen angår et krav fra en tysk ordregivende myndighed om, at en polsk underleverandør skulle aflønne de pågældende medarbejdere med tysk mindsteløn. Ved dommen konstateres, at kravet var i strid med traktatens regel om fri bevægelighed for tjenesteydelser. Kommentaren indeholder en skitsering af dommens formentlige rækkevidde.

14. september 2014 indlagt link med resumé/kommentar til en dom af 11. september 2014 fra EU-domstolen. Dommen angår nogle spørgsmål i forbindelse med reglerne om profylakse-bekendtgørelser. I kommentaren gøres rede for dommens formentlige rækkevidde.

1. september 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. august 2014. Kendelsen angår en verserende sag i forbindelse med E. Pihl & Søn A/S' konkurs og går ud på at forelægge sagen for EU-domstolen.
Desuden indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. juli 2014.

August 2014

27. august 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. august 2014. Kendelsen angår en klage over udbyderens prissætning af den valgte tilbudsgivers manglende opfyldelse af et krav. Kendelsen er en »fumus-kendelse« om opsættende virkning med en foreløbig stillingtagen til klagen.

11. august 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. august 2014. Kendelsen angår en klage over en direkte tildeling på grundlag af en profylakse-bekendtgørelse. Ved kendelsen tillægges klagen opsættende virkning. Kommentaren indeholder bl.a. nogle bemærkninger om kendelsens rækkevidde.

8. august 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. august 2014. Kendelsen angår en klage over manglende prækvalifikation. Klageren får ikke  medhold. Kendelsen skønnes uden egentlig generel interesse.

1. august 2014 indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. juli 2014. Der udsendes ikke nyhedsmail om dette.

Juli 2014

31. juli 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. juli 2014. Kendelsen angår spørgsmålet om opsættende virkning af en klage over tilbudsvurderingen ved en konkurrencepræget dialog vedrørende et OPP-projekt om opførelse og drift af et psykiatrisk center. Kendelsen er en »fumus-kendelse«, der tager en foreløbig stilling til klagen. Se kommentaren om kendelsens eventuelle rækkevidde m.m.

30. juli 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. juli 2014 med resumé/kommentar. Kendelsen annullerer udbyderens tildelingsbeslutning på grund af uoverensstemmelse mellem udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne og på grund af af nogle uegnede mindstekrav. Som følge af ferietiden har resuméet ikke været forelagt for klagenævnet.

22. juli 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. juli 2014. Ved kendelsen konstateres, at udbyderen var berettiget til at afvise en ansøgning om prækvalifikation, fordi ansøgeren ikke som krævet havde afgivet tro og love-erklæring om udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivet. Afgørelsen er oplagt og kunne ikke falde anderledes ud.

21. juli 2014 indlagt link med resumé/kommentar til en dom af 16. juli 2014 fra Retten i Første Instans. Dommen angår spørgsmålet om ændring af en meddelt tildelingsbeslutning. I kommentaren omtales dommens eventuelle betydning for dansk udbudsret.

14. juli 2014 indlagt links med resumé/kommentar til to domme af 10. juli 2014 fra EU-domstolen, se her og her.
Ved den første dom konstateres bl.a., at en lejekontrakt var en udbudspligtig bygge- og anlægskontrakt.
Den anden dom angår en italiensk regel om udelukkelse af visse virksomheder. Denne dom skønnes uden generel interesse, da resultatet forekommer oplagt.

11. juli 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelser af 8. juli 2014 og 9. juli 2014. Den første kendelse angår et spørgsmål om aktindsigt efter offentlighedsloven i tilbudspriserne ved et miniudbud. Den anden kendelse angår forholdet mellem udbudsreglerne og et OPP-projekt om opførelse og drift af et plejecenter. I kommentarerne gøres rede for de to kendelsers formentlige rækkevidde.

7. juli 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. juli 2014. Kendelsen angår spørgsmålet, om udbyderen var berettiget til at tage et tilbud i betragtning, selvom tilbuddet ikke opfyldte et krav om, at en garantierklæring skulle være udstedt på en bestemt blanket. Kendelsen indeholder nogle udtalelser af generel rækkevidde, se også herom kommentaren.

4. juli 2014 indlagt angivelse af, at Retten i Lyngbys dom af 15. maj 2014 efter det oplyste er anket til Østre Landsret. Der udsendes ikke nyhedsmail om dette.

3. juli 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. juli 2014. Ved kendelsen tilsidesættes udbyderens pointmodel. I kommentaren fremhæves forskellige særegne omstændigheder, der var afgørende for tilsidesættelsen.

1. juli 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. juni 2014. Kendelsen angår bl.a. en klage over udbyderens pointmodel. Desuden indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 30. juni 2014.

Juni 2014

30. juni 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelser af 25. juni 2014 og 26. juni 2014. Den første kendelse angår et spørgsmål om forlængelse af en frist for, hvornår en kontrakt skulle bringes til ophør. Den anden kendelse angår nogle spørgsmål i forbindelse med et miniudbud under en SKI-rammeaftale.

23. juni 2014 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelser af 17. juni, 18. juni og 19. juni 2014. De tre kendelser angår samme udbud, et udbud om levering af høreapparater. De belyser forskellige udbudsretlige spørgsmål, se kommentarerne.
2) Henvisning til en dom af 19. juni 2014 fra EU-domstolen. Dommen angår kontrolkriteriet for at anse en virksomhed for in house. Se kommentaren om dommens rækkevidde.

18. juni 2014 indlagt link til nogle vejledninger fra Kokurrence- og Forbrugerstyrelsen om konsortiedannelse (også link under »Vejledninger ol.« i midterste spalte på materialesamlingens forside). Medtages i næste nyhedsmail.

6. juni 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. juni 2014. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, fra en tilbudsgiver over, at udbyderen havde afvist tilbudsgiverens tilbud på grund af et forbehold. Afgørelsen synes nærmest at give sig selv.

2. juni 2014 indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. maj 2014. (Som altid er ajourføringerne markeret med fed skrift).

Maj 2014

26. maj 2014 indlagt links til Klagenævnet for Udbuds årsberetning for 2013 og praksisoversigt 2010-2013 vedrørende håndhævelsesloven m.m. (ligger på klagenævnets websted www.klfu.dk, også links under »Vejledninger ol.« i midterste spalte på materialesamlingens forside).

23. maj 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. maj 2014. Kendelsen konstaterer nogle overtrædelser ved udbudsbetingelsernes udformning og frifinder udbyderen for erstatningsansvar til dækning af en tilbudsgivers negative kontraktinteresse.

22. maj 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. maj 2014. Ved kendelsen frifindes udbyderen for et erstatningskrav fra en forbigået tilbudsgiver.

20. maj 2014 indlagt:
1) Henvisning til en dom af 8. maj 2014 fra EU-domstolen. Dommen angår forskellige spørgsmål om klagefrister. Dommen er svært tilgængelig, men kommentaren indeholder en sammenfatning af det centrale i det, som dommen synes at give udtryk for.
2) Resumé med kommentar til en dom af 15. maj 2014 fra Retten i Lyngby. Dommen opretholder en tidligere kendelse fra Klagenævnet for Udbud.

12. maj 2014 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. maj 2014. Kendelsen angår bl.a. spørgsmålet om udbyderens pligt til at kontrollere oplysninger i tilbud. En udtalelse i kendelsen har generel interesse, se kommentaren.
2) Link til en dom af 8. maj 2014 fra EU-domstolen. Dommen angår begrebet in house. Se kommentaren om dommens eventuelle nyhedsværdi.

9. maj 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. maj 2014. Ved kendelsen frifindes udbyderen for et erstatningskrav fra en tilbudsgiver. Sagen angår et særegent tilfælde, og kendelsen har derfor formentlig ikke den store generelle rækkevidde.

8. maj 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. maj 2014. Kendelsen angår et udbud af en it-ydelse. Kendelsen er en konkret afgørelse uden generel rækkevidde.

7. maj 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. maj 2014. Kendelsen angår spørgsmålet om offentlighedens aktindsigt i et kontroltilbud.

6. maj 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. maj 2014. Kendelsen har generel rækkevidde dels med hensyn til kravene for udbyderens begrundelse for tildelingsbeslutningen, dels med hensyn til aktindsigt. Se nærmere kommentaren.

1. maj 2014 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. april 2014. Kendelsen tilsidesætter udbyderens evalueringsmodel som uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kendelsen angår også begrebet retlig interesse som betingelse for klageadgang, se kommentaren om kendelsens rækkevidde på dette punkt.
2) Emneregistrets del 3 ajourført pr. 30. april 2014.

April 2014

29. april 2014 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. april 2014. Kendelsen angår spørgsmålet om klageadgang for en underleverandør til en tilbudsgiver. Kendelsen indeholder nogle generelle udtalelser om begrebet retlig interesse som betingelse for klageadgang.
2) Oplysning om, at Svendborg rets dom af 1. november 2013 efter det oplyste er anket til landsretten.

28. april 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. april 2014. Kendelsen angår en klage over, at ordregiveren ikke havde indgået kontrakt med klageren trods et hævdet tidligere tilsagn herom.

25. april 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. april 2014. Ved kendelsen tillægges en forbigået tilbudsgiver erstatning til dækning af positiv opfyldelsesinteresse. Kendelsen belyser spørgsmålet om udbyderens adgang til at ændre en tildelingsbeslutning, se kommentaren.

22. april 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. april 2014 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et EU-udbud af et byggearbejde. Sagen drejer sig om en noget særegen problematik. Kommentaren indeholder en advarsel mod en fremgangsmåde, som udbyderen havde forsøgt at følge.

3. april 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. april 2014 med resumé/kommentar. Kendelsen har generel rækkevidde dels med hensyn til udformningen af en pointmodel til tilbudsvurdering i relation til et økonomisk underkriterium, dels med hensyn til udbyderens begrundelsespligt. Se nærmere kommentaren.

1. april 2014 indlagt:
1) Emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. marts 2014
2) Nogle tilføjelser (litteraturhenvisninger) til kommentaren til EU-domstolens dom af 10. oktober 2013, Manova
3) Angivelse af, at retssagen vedrørende Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. marts 2010 i Manova-sagen er hævet  

Marts 2014

29. marts 2014 ændret materialesamlingens links til de nye udbudsdirektiver til links til selvstændige pdf-filer på grundlag af downloading fra EU-Tidende. Der udsendes ikke nyhedsmail om dette.

25. marts 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. marts 2014 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage over, at en udbyder indgik kontrakt med et anpartsselskab, der havde overtaget aktiverne efter en konkursramt tilbudsgiver.

22. marts 2014 indlagt resumé/kommentar vedrørende en dom fra Vestre Landsret  i Ugeskrift for Retsvæsen 2014 s. 975 V. Dommen angår en licitation efter tilbudslovens afsnit I. Ved dommen konstateres, at udbyderen var berettiget til at afvise et tilbud som ukonditionsmæssigt. Dommens begrundelse herfor har generel rækkevidde, se nærmere kommentaren. Dommen angår samme licitation som en tidligere kendelse fra Klagenævnet for Udbud.

13. marts 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. marts 2014 med resumé/kommentar. Kendelsen indeholder nogle principielle tilkendegivelser om betingelserne for at iværksætte et udbud med forhandling efter udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a. Se nærmere kommentaren, der også indeholder nogle bemærkninger om opsættende virkning ved klager over direkte tildeling.

11. marts 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. marts 2014 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et udbud vedrørende medico-udstyr. Kendelsen er yderst omfattende og har muligvis interesse for aktører inden for medico-området, men skønnes at være en konkret afgørelse uden generel rækkevidde.

10. marts 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. marts 2014 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet, om hvad der skal forstås ved »klar grænseoverskridende interesse« og indeholder forskellige udtalelser herom, se også kommentaren.

5. marts 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. marts 2014 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et udbud vedrørende medico-udstyr, og ved kendelsen konstaterer klagenævnet, at udbyderen havde begået forskellige overtrædelser. Kendelsen er en fortsættelse af en tidligere kendelse i samme sag, og det er den tidligere kendelse, der må ses som klagenævnets egentlige afgørelse i sagen. Se herom nærmere resuméet/kommentaren til den nye kendelse, der dog har givet anledning til enkelte bemærkninger i kommentaren.

2. marts 2014 indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 28. februar 2014.

Februar 2014

27. februar 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. februar 2014 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et udbud i henhold til en kvalifikationsordning efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Kendelsen indeholder en række udtalelser af generel rækkevidde, se kommentaren.

13. februar 2014 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. februar 2014 med resumé/kommentar. Ved kendelsen konstateres, at en »horisontal samarbejdsaftale« mellem to ordregivende myndigheder skulle have været udbudt i EU-udbud.
2) Resumé/kommentar vedrørende en kendelse af 4. februar 2014 fra Retten i Første Instans. Afgørelsen i kendelsen er uinteressant i sig selv, men kendelsen er medtaget, fordi den på nogle punkter adskiller fra Rettens sædvanlige afgørelser, se kommentaren.

11. februar 2014 etableret en side med links til de nye udbudsdirektiver (se menupunkt i midterste spalte på materialesamlingens forside). 

6. februar 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. februar 2014 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et erstatningskrav fra en forbigået tilbudsgiver. Kendelsen er interessant og har givet anledning til forskellige bemærkninger i kommentaren.
Desuden indlagt link til en dom af 29. januar 2014 fra Retten i Første Instans. Dommen skønnes uden generel interesse og er kun medtaget for en ordens skyld.

4. februar 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 31. januar 2014 med resumé/kommentar. Kendelsen fastslår, at udbyderens kontakt med en tilbudsgiver var en overtrædelse af forhandlingsforbuddet. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om kendelsens rækkevidde.
Desuden indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. januar 2014.

Januar 2014

31. januar 2014 indlagt en kendelse af 28. januar 2014 fra Klagenævnet for Udbud og klagenævnets kendelse af 29. januar 2014, begge med resumé/kommentar.
Den første kendelse angår en udbyders træk på en rammeaftale, selvom klagenævnet i en tidligere kendelse havde anulleret udbyderens beslutning om at prækvalificere den pågældende leverandør. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om rækkevidden.
Den anden kendelse angår en klage over, at den valgte tilbudsgiver efter klagerens opfattelse ikke opfyldte kravene til egnethed. Kendelsen er en konkret afgørelse, men en af klagerens påstande har dog givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.

30. januar 2014 indlagt en kendelse af 28. januar 2014 fra Klagenævnet for Udbud med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet om opsættende virkning og  tager en foreløbig stilling til en klage over, at udbyderen havde tilladt ændring af en prækvalificeret virksomheds identitet.

22. januar 2014 indlagt en afgørelse af 6. januar 2014 om aktindsigt fra Klagenævnet for Udbud med resumé/kommentar. Afgørelsen indeholder forskellige udtalelser om forståelsen af nogle af forvaltningslovens regler om partsaktindsigt som affattet pr. 1. januar 2014. 

20. januar 2013 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. september 2013 med resumé/kommentar (idet klagenævnet har truffet bestemmelse om, at kendelsen offentliggøres nu). Ved kendelsen blev bestemt, at en klage ikke skulle tillægges opsættende virkning, da betingelsen for opsættende virkning om »fumus« ikke var opfyldt. Efter det oplyste har klageren frafaldet klagen som følge af kendelsen, der derfor er klagenævnets endelige afgørelse i sagen.

Kendelsen angår nogle spørgsmål om udbudsdirektivets artikel 23, stk. 8, og prissætning. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om kendelsens rækkevidde.

10. januar 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. januar 2014 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålene om klagefrist og klageadgang i et særegent tilfælde. I kommentaren omtales kendelsens rækkevidde.

8. januar 2014 indlagt:
1) Link til Østre Landsrets resumé af en dom af 20. december 2013 fra landsretten. Dommen opretholder en tidligere kendelse fra Klagenævnet for Udbud.
2) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. januar 2014 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål i forbindelse med håndhævelseslovens regel om, at en klager skal underrette ordregiveren om klagen.

3. januar 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. december 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet om udbudspligt  m.m. for forsvarets anskaffelser. Desuden indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. december 2013.

2. januar 2014 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. december 2013 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et krav fra en forbigået tilbudsgiver om erstatning til dækning af negativ kontraktinteresse.hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk