hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Nyindlæggelser i den
udbudsretlige materialesamling 2015

December 2015

21. december 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. december 2015. Kendelsen angår forskellige klagepunkter i forbindelse med et koncessionsudbud om vindmølleparker.

17. december 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. december 2015. Kendelsen er en såkaldt fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets endelige afgørelse. Ved kendelsen konstateres, at en tillægskontrakt til en eksisterende kontrakt var udbudspligtig.

11. december 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. december 2015. Ved kendelsen afvises en klage som uegnet. Også udtalt, at klageren ikke havde klageadgang, da klageren blot var potentiel underleverandør til en tilbudsgiver.

9. december 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. december 2015. Ved kendelsen konstateres, at den valgte tilbudsgivers tilbud var ukonditionsmæssigt. Sagen må nok ses som en illustration af, der gælder særlige spilleregler i det udbudsretlige univers, se kommentaren.

7. december 2015 indlagt:
1) En kendelse af 2. december 2015 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen angår en klage over forskellige forhold ved et udbud af køb af scannere til lufthavne.
2) Henvisning til en dom af 2. december 2015 fra Retten i Første Instans. Dommen angår nogle spørgsmål om vedståelsesperiode for tilbud.

4. december 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. december 2015. Kendelsen angår en tilbudsindhentning vedrørende en tjenesteydelse omfattet af udbudsdirektivets bilag II B. Ved kendelsen tillægges en med urette forbigået tilbudsgiver erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Ordregiveren gjorde gældende, at tilbudsindhentningen ikke kunne danne grundlag for en lovlig tildeling, men fik ikke medhold heri. Kendelsen er interessant på dette punkt, se kommentaren.

1. december 2015 indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 30. november 2015. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

November 2015

29. november 2015 indlagt henvisning til en dom af 26. november 2015 fra EU-domstolen. Dommen angår berettigelsen af en østrigsk klagefrist.

27. november 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelser af 19. november 2015 og 24. november 2015.
Ved den første kendelse pålægges udbyderen at betale erstatning til dækning af en med urette forbigået tilbudsgivers positive opfyldelsesinteresse. Kendelsen berører nogle principielle spørgsmål, se kommentaren.
Den anden kendelse angår et udbud vedrørende køb af et brandslukningskøretøj. Denne kendelse er en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.

20. november 2015 indlagt henvisning til en dom af 17. november 2015 fra EU-domstolen. Dommen angår berettigelsen af et krav ved et tysk udbud om, at tilbudsgiverne skulle forpligte sig til at betale en bestemt mindsteløn ved kontraktens udførelse.

19. november 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. november 2015. Kendelsen er en »fumus-kendelse« om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets endelige afgørelse i sagen, efter det oplyste fordi udbyderen har taget kendelsen til efterretning. Ved kendelsen tilsidesættes udbyderens evalueringsmodel for et underkriterium Pris.

Senere 19. november 2015 indlagt link til forslag til udbudslov som vedtaget af Folketinget samme dag (Folketingets websted, også link gennem »Danske lovmotiver« i midterste spalte på materialesamlingens forside). Der er ikke udsendt nyhedsmail om denne indlæggelse.

5. november 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. november 2015. Ved kendelsen frifindes udbyderen for et erstatningskrav fra to tilbudsgivere, hvis tilbud var ukonditionsmæssige.

4. november 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. november 2015. Kendelsen angår en klage over nogle forhold ved to udbud af rammeaftaler om varekøb. Kendelsen har generel interesse på flere punkter, se kommentaren.

3. november 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. oktober 2015. Kendelsen er en såkaldt fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets endelige afgørelse i sagen. Kendelsen er interessant på flere punkter, se kommentaren.
Desuden indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. oktober 2015.

1. november 2015 indlagt link til udkast til bekendtgørelser om implementering af det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv og det nye koncessionsdirektiv m.m. (Høringsportalen, også link gennem »Danske lovmotiver« i midterste spalte på materialesamlingens forside). Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Oktober 2015

29. oktober 2015 indlagt:
1) Henvisning til en dom af 22. oktober 2015 fra EU-domstolen. Dommen angår et byggearbejde på Sicilien og drejer sig om berettigelsen af et krav, der havde til formål at modvirke organiseret kriminalitet. Dommen har en vis generel interesse, se kommentaren.
2) Angivelse af, at Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. september 2015 efter det oplyste er indbragt for domstolene.

27. oktober 2015 indlagt:
1) Henvisning til en dom af 22. oktober 2015 fra EU-domstolen. Dommen angår et beliggenhedskrav i nogle spanske udbud om tjenesteydelser inden for sundhedsområdet.
2) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. oktober 2015. Kendelsen konstaterer nogle overtrædelser ved et udbud af en rammeaftale. Kendelsen har ikke egentlig generel interesse, da konstateringen af overtrædelserne bygger på udbyderens erkendelse.

22. oktober 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. oktober 2015. Kendelsen angår en klage over et udbud om levering af affaldsbeholdere. Kendelsens afgørelser er konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder.

14. oktober 2015 indlagt:
1) Henvisning til en dom af 6. oktober 2015 fra EU-domstolen. Dommen angår offentlige myndigheders mulighed for at afgive tilbud ved EU-udbud m.m.
2) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. oktober 2015. Kendelsen angår en klage over, at den valgte tilbudsgivers tilbud var ukonditionsmæssigt. Kendelsen er en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.
3) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. oktober 2015. Ved kendelsen konstateres, at en tilbudsgiver ved et miniudbud ikke (længere) havde retlig interesse i at klage.

12. oktober 2015 indlagt:
1) Henvisning til en dom af 6. oktober 2015 fra EU-domstolen. Dommen angår berettigelsen af de italienske retsafgifter for sager om klager over offentlige kontrakter. Dommen kan ikke umiddelbart have betydning for danske forhold, se nærmere kommentaren.
2) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. oktober 2015. Kendelsen angår en klage over forskellige forhold ved et udbud af en rammeaftale om levering af varer. Kendelsen har generel interesse på nogle punkter, se kommentaren.

9. oktober 2015 indlagt link til forslag til udbudslov fremsat i Folketinget 7. oktober 2015 (Folketingets websted, også link gennem »Danske Lovmotiver« i midterste spalte på materialesamlingens forside).

8. oktober 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. oktober 2015. Kendelsen går ud på at tillægge en forbigået tilbudsgiver erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Kendelsen har generel rækkevidde på et punkt, se kommentaren.

1. oktober 2015 indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 30. september 2015. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

September 2015

30. september 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelser af 18. september 2015 og 28. september 2015.
Den første kendelse angår spørgsmålet, om en klage skulle tillægges opsættende virkning, og er en såkaldt fumus-kendelse, der tager en foreløbig stilling til sagens realitet. Klagen synes reelt at være en klage over udbyderens fastsættelse af kontraktgenstanden.
Den anden kendelse angår en klage fra en forbigået ansøger om prækvalifikation og drejer sig om udbyderens vurdering af klagerens formåen.

27. september indlagt resumé/kommentar vedrørende en dom af 16. juli 2015 fra Retten i Næstved. Ved dommen frifindes en udbyder for et erstatningskrav i anledning af fejl ved tilbudsvurderingen. Afgørelsen opretholder en tidligere kendelse fra Klagenævnet for Udbud.

17. september 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. september 2015. Kendelsen angår en licitation efter tilbudslovens afsnit I. Ved kendelsen konstateres forskellige overtrædelser af lovens § 11 m.m.

16. september 2015 indlagt henvisning til en dom af 14. september 2015 fra Retten i Første Instans. Dommen skønnes i alt væsentligt at være en konkret afgørelse uden generel interesse, men et enkelt punkt i den har muligvis en vis generel interesse, se kommentaren.

14. september 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. september 2015. Kendelsen angår nogle spørgsmål i forbindelse med et begrænset udbud af en koncession efter udbudsdirektivets afsnit III.

7. september 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. september 2015. Kendelsen angår et udbud af forskellige kørsler. Den indeholder flere afgørelser af generel interesse/rækkevidde, se kommentaren.

4. september 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. september 2015. Kendelsen angår en klage over forskellige forhold vedrørende et udbud af en konsulentydelse.

3. september 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. august 2015. Kendelsen angår et tilfælde, hvor udbyderen havde pligt til at udligne en særlig konkurrencefordel for en tilbudsgiver.

2. september 2015 indlagt resumé med kommentar vedrørende en dom af 27. august 2015 fra Vestre Landsret. Sagen angår en klage fra en tilbudsgiver over, at udbyderen havde afvist klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt. Dommen opretholder en tidligere kendelse fra Klagenævnet for Udbud, hvor klageren fik medhold, og pålægger desuden udbyderen at betale erstatning til dækning af klagerens positive opfyldelsesinteresse.

1. september 2015 indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. august 2015. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

August 2015

24. august 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. august 2015. Kendelsen angår en klage over en ordregivende myndigheds accept af, at den valgte tilbudsgiver ved et udbud ikke overholdt et mindstekrav i udbudsbetingelserne ved sine leverancer.

21. august 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. august 2015. Kendelsen angår en klage over forskellige forhold i forbindelse med et udbud vedrørende et it-system.

20. august 2015 indlagt følgende kendelser fra Klagenævnet for Udbud: En kendelse af 17. august 2015, en anden kendelse ligeledes af 17. august 2015, samt en kendelse af 18. august 2015.
Den første kendelse angår et kompliceret spørgsmål med hensyn til, om klageren i en klagesag havde skiftet identitet. De to andre kendelser angår begge forskellige spørgsmål ved udbud af rammeaftaler om varekøb.

17. august 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. juli 2015. Kendelsen angår formelt kun spørgsmålet, om klagen skulle tillægges opsættende virkning, men er en såkaldt »fumus-kendelse«, der reelt afgør sagen. Klagen angår udbyderens fastsættelse af kontraktgenstanden.

4. august 2015 indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. juli 2015. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Juli 2015

13. juli 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. juli 2015. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at det valgte tilbud var ukonditionsmæssigt.

10. juli 2015 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. juli 2015. Kendelsen angår en stor og kompliceret sag om udførelse af buskørsel, men afgørelserne i kendelsen skønnes at være konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder. Som følge af ferietiden har resuméet ikke været forelagt for klagenævnet (kommentarerne står for kommentatorens regning alene).
2) Resumé med kommentar af en dom af 6. juli 2015 fra Retten i Kolding. Dommen belyser nogle principielle spørgsmål om anvendelse af national dansk ret på tilbudsindhentninger vedrørende visse offentlige kontrakter, se kommentaren.

9. juli 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. juli 2015. Kendelsen angår spørgsmålet, om en kontrakt om en bilag II B-tjenesteydelse havde klar grænseoverskridende interesse.
Samtidig foretaget følgende: Linket til emneregistret er flyttet til midterste spalte på materialesamlingens forside. Desuden er der, til dels med virkning fra nu, gennemført forskellige redaktionelle og typografiske ændringer i samlingerne af resuméer af og kommentarer til klagenævnets kendelser for at gøre disse samlinger mere overskuelige.

2. juli 2015 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. juni 2015. Kendelsen angår en omvendt licitation vedrørende et byggearbejde. Den er en såkaldt »fumus-kendelse« om opsættende virkning.
2) Klagenævnets kendelse af 29. juni 2015. Denne kendelse angår en stor og kompliceret sag om en konkurrencepræget dialog vedrørende et medico-udstyr. Det skønnes, at afgørelserne i kendelsen skal ses som konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder.
3) Klagenævnets kendelse af 30. juni 2015. Kendelsen angår en oplagt uberettiget klage over, at klagerens tilbud var blevet afvist som ukonditionsmæssig, men sagen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.
4) Emneregistrets del 3 ajourført pr. 30. juni 2015.

Juni 2015

29. juni 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. juni 2015. Ved kendelsen konstateres nogle overtrædelser af tilbudsloven ved en licitation efter lovens afsnit I.

25. juni 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. juni 2015. Kendelsen angår en klage over forskellige forhold ved et udbud af it-ydelser. Samtidig indlagt klagenævnets kendelse af 13. august 2014, der angår en begæring om opsættende virkning fra en anden klager over samme udbud, og som klagenævnet har truffet bestemmelse om at offentliggøre nu, idet klagenævnet henviser til den i kendelsen af 23. juni 2015.

19. juni 2015 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. juni 2015. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over ordregiverens tilbudsvurdering efter nogle kvalitative underkriterier.
2) Link til en norsk artikel om den gode, den onde og den grusomme om henholdsvis ledelsen, brugerafdelingen og indkøbsafdelingen.
Der udsendes ikke nyhedsmail om den sidstnævnte indlæggelse.

18. juni 2015 indlagt Klagenævnets for Udbuds kendelser af 15. juni 2015 og 16. juni 2015.
Den første kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over at nogle kvalitative underkriterier var uklare. Denne kendelse skønnes at være en rent konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.
Den anden kendelse angår en begæring om genoptagelse af en sag med den begrundelse, at klagenævnet ikke havde været kompetent til at træffe afgørelse i sagen.

15. juni 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. juni 2015. Kendelsen angår en klage fra en ansøger om prækvalifikation over ikke at være blevet prækvalificeret m.m. Kendelsens afgørelser skønnes at være konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder.

12. juni 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. juni 2015. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over udbyderens tilbudsvurdering efter nogle kvalitative underkriterier m.m.

9. juni 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. juni 2015. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over udbyderens aflysning af et udbud.

2. juni 2015 indlagt: 1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. maj 2015. Kendelsen er en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men sagen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren om tilbudsforbehold m.m. 2) Emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. maj 2015.

Maj 2015

31. maj 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. maj 2015. Kendelsen er en nærmest princiel afgørelse om emnet ordregiverens kontrol af oplysninger i tilbud.

28. maj 2015: Klagenævnet for Udbud har netop offentliggjort sin årsberetning for 2014. Indtil videre kan den sammen med en praksisoversigt ses gennem links på forsiden af klagenævnets websted www.klfu.dk (rubrikken »Seneste nyt« i højre spalte).

26. maj 2015 indlagt henvisning med resumé/kommentar til en dom af 21. maj 2015 fra EU-domstolen. Dommen drejer sig om en finsk ordning for administration af det offentliges tilskud til kørsel af borgere i forbindelse med lægebehandling m.m. Dommen angår spørgsmålet, om ordningen skulle anses for en ikke-udbudspligtig koncession.

21. maj 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. maj 2015. Ved kendelsen konstateres, at en ordregivende myndigheds påtænkte anskaffelse af et analyseudstyr uden udbud var uberettiget. Kendelsen er reelt blot en gentagelse af en tidligere kendelse i samme sag.

20. maj 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. maj 2015. Kendelsen angår spørgsmålet, i hvilket omfang nogle angivelser i et tilbud skulle anses for forbehold.

13. maj 2015 indlagt resumé med kommentar til en dom af 7. maj 2015 fra Københavns byret. Dommen opretholder Klagenævnet for Udbuds to kendelser af 12. august 2013 i en sag om et udbud vedrørende medico-udstyr (med en formel ændring af den ene af kendelserne).

11. maj 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. maj 2015. Kendelsen er en principiel afgørelse om sanktionerne uden virkning/en økonomisk sanktion i en særlig situation, se nærmere kommentaren.

7. maj 2015 indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 30. april 2015. Der udsendes ikke nyhedsmail om dette.

April 2015

27. april 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. april 2015. Ved kendelsen konstateres forskellige overtrædelser i forbindelse med et sortimentsudbud.

20. april 2015 indlagt henvisninger med resumé og kommentar til to domme af 16. april 2015 fra EU-domstolen, se her og her.
Den første dom, der går ud på at opretholde en tidligere dom fra Retten i Første Instans, skønnes principielt at være en konkret afgørelse uden generel interesse, men indeholder dog en udtalelse, der kan have generel rækkevidde, se kommentaren.
Den anden dom går ud på at fastslå nogle forhold, der synes selvfølgelige, men indeholder nogle udtalelser af generel interesse om begrebet klar grænseoverskridende interesse.

16. april 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. april 2015. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at udbyderen havde afvist klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt.

4. april 2015 indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. marts 2015. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Marts 2015

31. marts 2015 indlagt:
1) Henvisning til en dom af 26. marts 2015 fra EU-domstolen. Dommen angår tilladeligheden af et underkriterium om kompetencerne hos de medarbejdere, der skulle udføre en udbudt tjenesteydelse.
2) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. marts 2015. Kendelsen angår et spørgsmål, om udbyderen havde ret til efterfølgende indhentning af dokumentation for formåen hos en ansøger om prækvalifikation.

27. marts 2015 indlagt
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. marts 2015. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, bl.a. over at udbyderen havde taget det valgte tilbud i betragtning.
2) Oplysning om, at landsretssagen om anken af Svendborg Rets dom af 1. november 2013 (klokketaarnet i Faaborg) på et tidspunkt er blevet hævet som forligt.

25. marts 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. marts 2015. Kendelsen skønnes uden generel interesse, hvorfor der ikke er udsendt særskilt nyhedsmail om indlæggelsen.

24. marts 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. marts 2015. Kendelsen angår bl.a. en klage, der ikke tages til følge, over udbyderens aflysning af en licitation efter tilbudslovens afsnit I.

20. marts 2015 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. marts 2015. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud vedrørende ambulancetjeneste. Afgørelserne i kendelsen skønnes at være konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder.
2) En dom af 12. marts 2015 fra EU-domstolen. Dommen skønnes uden generel interesse, se kommentaren.

18. marts 2015 indlagt link til forslag til udbudslov fremsat i Folketinget samme dag (Folketingets websted, også link under Danske lovmotiver i midterste spalte på materialesamlingens forside).

18. marts 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. marts 2015. Kendelsen går ud på at tillægge en klage over en direkte tildeling opsættende virkning. Klagen var foranlediget af en profylaksebekendtgørelse.

17. marts 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. marts 2015. Kendelsen angår forskellige klagepunkter vedrørende et udbud af en rammeaftale om levering af legetøj.

16. marts 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. marts 2015. Kendelsen angår en klage over udbyderens pointmodel ved tilbudsvurderingen i relation til det økonomiske underkriterium.

12. marts 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. marts 2015. Ved kendelsen konstateres, at en kontrakt om en tjenesteydelseskoncession ikke havde klar grænseoverskridende interesse.

4. marts 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 2. marts 2015 vedrørende nogle spørgsmål om aktindsigt i en sag om et udbud vedrørende udstyr til partikelterapi. Desuden indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 28. februar 2015.

Februar 2015

24. februar 2015 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. februar 2015 med resumé/kommentar. Kendelsen angår dels klageadgang, dels begrebet bygge- og anlæg.
2) Resumé med kommentar til klagenævnets kendelse af 16. februar 2015.

20. februar 2015 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds  kendelse af 16. februar 2015. Kendelsen angår spørgsmålet om opsættende virkning af en klage, der var foranlediget af en profylaksebekendtgørelse, over ordregiverens beslutning om at indgå den pågældende kontrakt uden udbud. Resumé/kommentar er indlagt senere.
2) Klagenævnets kendelse af 18. februar 2015 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål, herunder vægtning af delkriterier og kravene til udbyderens begrundelse for tildelingsbeslutningen.

15. februar 2015 indlagt henvisning til en dom af 11. februar 2015 fra Højesteret med resumé og kommentar. Dommen angår bl.a. et EU-udbud vedrørende et kommunikationsnet til nød-og beredskabsformål, i sagen omtalt som SINE-udbuddet. Klagenævnet for Udbud har afsagt flere kendelser om dette udbud. Den forudgående landsretsdom, der er endelig på dette punkt, ændrer den sidste af disse kendelser.

9. februar 2015 indlagt resumé/kommentar vedrørende Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. februar 2015.

5. februar 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. februar 2015. Kendelsen angår en klage over en regions udbud vedrørende ambulancekørsel m.m. Resumé/kommentar indlægges snarest.

1. februar 2015 indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. januar 2015. Der udsendes ikke nyhedsmail om dette.

Januar 2015

23. januar 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. januar 2015. Kendelsen angår en klage, der tages til følge, over et såkaldt sortimentsudbud. Kendelsen er uden generel interesse i sig selv, da afgørelserne i den bygger på udbyderens erkendelse af klagens rigtighed, men sagen har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.

20. januar 2015 indlagt link til Klagenævnet for Udbuds høringssvar på høringen om forslag til udbudslov (link til klagenævnets websted, også link under »Danske lovmotiver« i midterste spalte på materialesamlingens forside).

16. januar 2015 indlagt henvisning med resumé/kommentar til en dom af 14. januar 2015 fra Retten i Første Instans. Dommen er ikke udtryk for noget nyt, men er medtaget, fordi den belyser flere forskelle i Rettens og Klagenævnet for Udbuds tilgange til udbudsretlige spørgsmål, se kommentaren.

13. januar 2015 foretaget en mindre ændring i kommentaren til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. januar 2015 som følge af forhold påpeget af en bruger. Der udsendes ikke nyhedsmail om dette.

9. januar 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. januar 2015. Kendelsen angår spørgsmålet om opsættende virkning i et tilfælde, hvor udbyderen havde indgået kontrakten, medens klagen havde foreløbig opsættende virkning, fordi den var indgivet i standstill-perioden, men hvor kontraktindgåelsen var sket i god tro, fordi klageren først havde underrettet udbyderen om klagen efter standstill-periodens udløb.

2. januar 2015 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. december 2014. Kendelsen angår en klage med forskellige klagepunkter over et udbud om udførelse af geotekniske undersøgelser. Afgørelserne i kendelsen skønnes stort set at være konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder. En af afgørelserne, der angår en klage over afvigelser i kontrakten med den valgte tilbudsgiver i forhold til udbudsbetingelserne, har dog givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.
2) Emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. december 2014.

 hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk