hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Nyindlæggelser i den
udbudsretlige materialesamling 2019

 

December 2019

20. december 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. december 2019. Sagen angår et udbud fra et trafikselskab af rutebuskørsel. Kendelsen konstaterer, at ordregiveren havde været uberettiget til at inddrage erfaringer med tilbudsgivere under tilbudsvurderingen.

Alle kunder og samarbejdsparter ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

17. december 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. december 2019. Kendelsen angår et tilbudsforbehold, som ordregiveren havde prissat til 0. Kendelsen konstaterer, at ordregiveren ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at forbeholdet kunne prissættes.

13. december 2019 indlagt henvisning til en kendelse af 27. november 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Ved kendelsen konstateres, at det valgte tilbud ved et udbud var ukonditionsmæssigt. Sagen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren om tilbudsforbehold m.m.

10. december 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. december 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at det valgte tilbud ved et udbud var ukonditionsmæssigt, og at ordregiveren ikke  havde foretaget tilstrækkelig kontrol af forholdet.

9. december 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. december 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, hvorefter ordregiveren ved et udbud skulle have udelukket nogle tilbudsgivere som følge af konkurrencefordrejning. Kendelsen giver en ganske interessant belysning af forholdet mellem konkurrenceretten og udbudsretten, se kommentaren.

2. december 2019 indlagt henvisning til en dom af 27. november 2019 fra EU-domstolen. Ved dommen konstateres, at nogle italienske lovregler om underentreprise er i strid med udbudsdirektivet 2004/18. Dommen indeholder forskellige udtalelser, der formentlig har generel interesse, se kommentaren.
Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 30. november 2019.

November 2019

12. november 2019 indlagt henvisning til en kendelse af 23. oktober 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår en klage, der tages til følge, over nogle forhold ved et udbud om ombygning af biler til handicapbiler. De, der beskæftiger sig med sådanne udbud, vil muligvis have interesse i at nærlæse kendelsen. Bortset herfra skønnes den uden egentlig generel interesse.

8. november 2019 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 15. oktober 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår bl.a. en ganske interessant problemstilling om forholdet mellem udbudsretten og en EU-regulering af affaldsområdet.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 6. november 2019. Denne kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over den kvalitative tilbudsvurdering ved et udbud efter udbudslovens afsnit III. Kendelsen ses at være en konkret afgørelse uden generel interesse.

4. november 2019 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 4. oktober 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen indeholder en principiel tilkendegivelse om tilladeligheden af ændringer i en kontrakt på grundlag af et udbud i forhold til angivelserne under udbuddet.
2) Henvisning til en dom af 24. oktober 2019 fra EU-domstolen. Dommen angår forståelsen af nogle bestemmelser i den særlige forordning om personbefordring med jernbane og ad vej.
3) Emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. oktober 2019.

Oktober 2019

29. oktober 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. oktober 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over forskellige forhold ved et udbud om en fagentreprise ved et byggeri. Kendelsen må ses som en konkret afgørelse uden egentlig generel interesse, men sagen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren om princippet om, at klagenævnet ikke kan tage spørgsmål op ex officio.

28. oktober 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. oktober 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over tilbudsvurderingen ved et udbud om medico-udstyr. Kendelsen er en konkret afgørelse uden generel interesse, men sagen har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.

18. oktober 2019 indlagt henvisning til en kendelse af 13. september 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen konstaterer, at uens angivelser i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne af den udbudte kontrakts varighed var en annullationsbegrundende overtrædelse af gennemsigtighedsprincippet.

15. oktober 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. oktober 2019. Kendelsen angår en stor sag om nogle miniudbud under dynamiske indkøbssystemer og kommer ind på en længere række forskellige aspekter.

14. oktober 2019 indlagt:
1) Henvisning til en dom af 3. oktober 2019 fra EU-domstolen. Dommen angår forholdet mellem udbudsdirektivets in house-regler og nogle særlige begrænsninger for in house-aftaler i litauisk ret.
2) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. oktober 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om et nedrivningsarbejde. Afgørelsen er en konkret afgørelse uden generel interesse.

9. oktober 2019 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 2. oktober 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår en klage, der ikke tages til følge, over et stort og samfundsmæssigt betydningsfuldt udbud om en it-ydelse.
2) Henvisning til en dom af 3. oktober 2019 fra EU-domstolen. Dommen angår forståelsen af en frivillig udelukkelsesgrund. Dommen har tilsyneladende generel interesse på nogle punkter, se kommentaren.

1. oktober 2019 indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 30. september 2019. Der udsendes ikke nyhedsmail om dette.

September 2019

30. september 2019 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. september 2019. Kendelsen angår en klage, der delvis tages til følge, over et stort udbud om et it-system. Kendelsen har givet anledning til en række bemærkninger i kommentaren.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 26. september 2019. Kendelsen konstaterer en overtrædelse ved en licitation efter tilbudsloven. Der er tale om en særegen og besynderlig sag, se kommentaren.
3) Henvisning til en dom af 25. september 2019 fra EU-domstolen. Dommen fastslår, at en italiensk lovregel om begrænsning af underentreprise er i strid med udbudsdirektivet.

24. september 2019 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. september 2019. Kendelsen angår bl.a. en klage, der ikke tages til følge, over forskellige forhold i forbindelse med et mindstekrav ved et udbud efter udbudslovens afsnit II.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 18. september 2019. Denne kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Kendelsen er en konkret afgørelse uden generel interesse.
3) Henvisning til en dom af 18. september 2019 fra EU-domstolen. Dommen angår spørgsmålet om udbudspligt for ændring af en kontrakt, der er indgået før udbudsreglernes etablering.

13. september 2019 indlagt henvisninger til Klagenævnet for Udbuds delkendelse af 12. juli 2019 og delkendelse af 28. august 2019. Begge kendelser er fumus-kendelser om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Begge kendelser er ganske interessante, se kommentarerne.

9. september 2019 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. september 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over afvisning af klagerens tilbud som følge af manglende opfyldelse af mindstekrav. Kendelsen har givet anledning til forskellige bemærkninger i kommentaren.
2) Henvisning til en dom af 5.september 2019 fra EU-domstolen. Dommen angår et spørgsmål om klageadgang på grundlag af en forelæggelse fra en italiensk domstol. Dommen er uden interesse for danske forhold.

6. september 2019 indlagt henvisning til en afgørelse af 30. august 2019 fra det norske klagenævn KOFA. Afgørelsen angår konsekvenserne af en usaglig forhåndsangivelse af en udbudt rammeaftales værdi. Sagen berører nogle problemstillinger, der har fuld interesse for danske forhold, se kommentaren.

1. september 2019 indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. august 2019. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

August 2019

22. august 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. august 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over prækvalifikationen ved et begrænset udbud. Kendelsen er en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.

21. august 2019 indlagt
1) henvisning til en afgørelse af 12. august 2019 fra det norske klagenævn KOFA. Afgørelsen er medtaget, fordi den har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren om emnet ordregivernes adgang til at lægge vægt på dårlige erfaringer med en økonomisk aktør.
2) Henvisning til et notat af 20. august 2019 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om konsekvenserne af EU-domstolens dom af 19. december 2018 i sag C-216/17, Autoritá Garante.

5. august 2019 indlagt resumé med kommentar af en dom af 11. juli 2019 fra Vestre Landsret. Dommen konstaterer, at en koncessionskontrakt ikke havde klar grænseoverskridende interesse, og opretholder derved en tidligere kendelse i sagen fra Klagenævnet for Udbud.

1. august 2019 indlagt:
1) Emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. juli 2019.
2) Henvisning til en dom af 29. juli 2019 fra EU-domstolen. Dommen angår en medlemsstats erstatningsansvar for en national dom, der tilsidesætter EU-retten, m.m. Det skønnes, at EU-domstolens dom ikke er udtryk for noget nyt, og at den i hvert fald ikke har generel udbudsretlig interesse.

Juli 2019

30. juli 2019 indlagt en helt omskrevet kommentar til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. juli 2019. Der udsendes ikke særskilt nyhedsmail om dette.

25. juli 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. juli 2019. Kendelsen angår et udbud om indsamling af renovation med en klage, der i det væsentligste ikke blev taget til følge, fra en tilbudsgiver, hvis tilbud ordregiveren havde afvist. Kendelsen har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.
Som følge af ferietiden har resuméet af kendelsen ikke været forelagt for klagenævnet.

15. juli 2019 indlagt henvisning til en dom af 11. juli 2019 fra EU-domstolen. Dommen angår spørgsmålet om, hvilken identitet der skal være mellem en prækvalificeret ved et begrænset udbud og den tilbudsgiver, der afgiver tilbud på grundlag af prækvalifikationen.

10. juli 2019 indlagt  henvisninger til Klagenævnet for Udbuds kendelser af 2. juli 2019, 3. juli 2019, 4. juli 2019 og 5. juli 2019.
Kendelsen af 2. juli angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdrektivet. Af skikkerhedsgrunde er denne kendelse kun offentliggjort i et intetsigende uddrag.
Kendelsen af 3. juli  angår ligeledes en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Denne kendelse er en konkret afgørelse uden generel rækkevidde.
Kendelserne af 4. juli og 5. juli angår klager, der ikke tages til følge, over det samme udbud efter udbudslovens afsnit III. Kendelsen af 5. juli har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.

1. juli 2019 indlagt henvisning til en kendelse af 23. maj 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen tilsidesætter pointtildelingen til klagerens tilbud for et kvalitativt underkriterium.
Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 30. juni 2019.

Juni 2019

27. juni 2019:
1) Indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. juni 2019. Kendelsen pålægger en ordregiver at betale en erstatning på 1 mio. kr. til dækning af en med urette forbigået tilbudsgivers positive opfyldelsesinteresse.
2) Foretaget enkelte ændringer i materialesamlingens resumé og kommentar vedrørende EU-domstolens dom af 19. juni 2019, Meca. Ændringerne består navnlig af sproglige forbedringer, men også af enkelte realitetsændringer, der er inspireret af en artikel på Udbudsportalen af Michael Steinicke og Anders Nørgaard Jensen.

24. juni 2019 indlagt henvisning til en dom af 19. juni 2019 fra EU-domstolen. Dommen angår en særlig italiensk implementering af af nogle udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet, men må have en indirekte betydning for danske forhold, se kommentaren.

20. juni 2019 indlagt henvisning til en kendelse af 12. marts 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at ordregiveren ved et udbud havde udsat tidspunktet for kontraktstart som følge af en tilbudsgivers self-cleaning, m.m.

18. juni 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. juni 2019. Kendelsen angår en klage med forskellige klagepunkter over et udbud efter koncessionsdirektivet. Et enkelt af punkterne har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.

17. juni 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. juni 2019. Kendelsen angår en klage over et udbud om levering af affaldsbeholdere. Sagen har givet anledning til forskellige korte bemærkninger i kommentaren.

12. juni 2019 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. juni 2019. Kendelsen  pålægger en ordregiver at betale erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse til en tilbudsgiver, der var forbigået med urette.
2) Henvisning til en dom af 6. juni 2019 fra EU-domstolen. Dommen angår udbudsdirektivets regler om fritagelse for udbudspligt af kontrakter om visse juridiske tjenesteydelser m.m. og konstaterer, at disse regler ikke er i strid med forskellige principper m.m.

1. juni 2019 indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. maj 2019. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Maj 2019

28. maj 2019 indlagt henvisning til en kendelse af 26. april 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om et it-system. Det skønnes, at kendelsen er en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.

23. maj 2019 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 8. maj 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over den kvalitative tilbudsvurdering m.m. ved et udbud om leje og vask af beklædningsgenstande.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 13. maj 2019. Denne kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over den kvalitative tilbudsvurdering m.m. ved et udbud om en it-ydelse.
3) Henvisning til en dom af 8. maj 2019 fra EU-domstolen. Dommen angår anvendelsesområdet for forordning 2007/1370 om offentlig befordring med jernbane og ad vej.

20. maj 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. maj 2019. Kendelsen angår en stor sag med mange klagepunkter, der ikke tages til følge, over et udbud af et anlægsarbejde ved en etape af den københavnske metro.

6. maj 2019 indlagt henvisning til en dom af 2. maj 2019 fra EU-domstolen. Dommen angår forholdet mellem fællesskabsretten og nogle regler i den italienske lov om offentlige kontrakter.

3. maj 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. maj 2019. Ved kendelsen tages en klage over et udbud om videoudstyr m.m. ikke til følge. Kendelsen må navnlig ses som en konkret afgørelse, men belyser emnet ordregiverens pligt til kontrol af oplysninger i tilbud.

2. maj 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. april 2019. Sagen angår et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet om udstyr til flyveledelse. Ved kendelsen annulleres ordregiverens beslutning om at afvise klagerens ansøgning om prækvalifikation.
Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 30. april 2019.

April 2019

26. april 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. april 2019. Kendelsen angår et elforsyningsselskabs anskaffelse af elmålere og går bl.a. ud på at erklære nogle anskaffelser ved direkte tildeling for uden virkning.

10. april 2019 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. april 2019. Sagen angår et udbud om levering af hjælpemidler. Kendelsen er en konkret afgørelse, men har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.
2) Henvisning til en afgørelse af 2. april 2019 fra det norske klagenævn KOFA. Denne henvisning er medtaget, fordi afgørelsen synes at være en markant illustration af forskel mellem den danske og norske holdning til tilbudsforbehold.

9. april 2019 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. april 2019. Kendelsen angår en klage fra en organisation over forskellige forhold ved et udbud, herunder ordregiverens annullation af udbuddet.
2) Henvisning til en dom af 4. april 2019 fra EU-domstolen. Dommen angår nogle spørgsmål i forbindelse med en østrigsk ordning om obligatoriske fratrædelsesgodtgørelser.

3. april 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. april 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om en leverance til et byggeri. Kendelsen er en rent konkret afgørelse, men sagen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.

2. april 2019 indlagt:
1) Henvisning til en dom af 21. marts 2019 fra EU-domstolen. Dommen angår anvendelsesområdet for en særlig in house-regel i forordning 2007/1370 om personbefordring.
2) Henvisning til en dom af 28. marts 2019 fra EU-domstolen. Denne dom angår forholdet mellem en italiensk retstilstand og en udelukkelsesgrund i udbudsdirektivet 2004/18.
3) Emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. marts 2019.

Marts 2019

28. marts 2019 indlagt:
1) Henvisning til en dom af 21. marts 2019 fra EU-domstolen. Dommen angår forståelsen af udbudsdirektivets artikel 10, litra h, hvorefter kontrakter om bl.a. visse ambulancetjenester udført af private organisationer ikke er omfattet af direktivet.
2) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. marts 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, bl.a. over, at den valgte tilbudsgiver ikke havde overholdt en fastsat begrænsning af sidetal.

22. marts 2019 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. marts 2019. Kendelsen annullerer tildelingsbeslutningen ved et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet, fordi det valgte tilbud ikke opfyldte et mindstekrav.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 19. marts 2019. Denne kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over afvisning af et tilbud med henvisning til, at tilbudsgiveren havde arbejdet på sine vareprøver efter udløbet af fristen for indlevering af vareprøver.

15. marts 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. marts 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over tilbudsvurderingen ved et udbud efter udbudslovens afsnit III.

11. marts 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. marts 2019. Kendelsen går bl.a. ud på at annullere tildelingsbeslutningen ved et udbud efter udbudslovens afsnit II, fordi en lang række vidt forskellige elementer var slået sammen i et enkelt kvalitativt underkriterium uden indbyrdes vægtning eller prioritering.

5. marts 2019 indlagt henvisning til en kendelse af 22. februar 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, bl.a. over, at en hældningsgraden for en lineær pointmodel ikke var oplyst på forhånd.

4. marts 2019 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. februar 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om forsikringsydelser. Afgørelsen er oplagt, og kendelsen er uden generel interesse.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 28. februar 2019. Denne kendelse angår et erstatningskrav i anledning af en tidligere konstateret overtrædelse af udbudsreglerne. Kendelsen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.
3) Henvisning til en dom af 28. februar 2019 fra EU-domstolen. Dommen angår forståelsen af definitionen af jernbanedrift i det tidligere forsyningsvirksomhedsdirektiv.
4) Emneregistrets del 5 ajourført pr. 28. februar 2019.

Februar 2019

28. februar 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. februar 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om levering af distinktioner m.m. til forsvaret. Kendelsen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.

25. februar 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. februar 2019. Kendelsen angår forskellige klagepunkter, der ikke tages til følge, over et udbud af et anlægsarbejde. Det skønnes, at afgørelserne i kendelsen skal ses som konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder.

19. februar 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. februar 2019. Kendelsen går bl.a. ud på at erklære nogle rammeaftaler om en tjenesteydelse for delvis uden virkning, fordi forskellige reservedele, som leverandørerne skulle levere, ikke var medtaget i udbuddet.

15. februar 2019 indlagt henvisning til en dom af 12. februar 2019 fra Retten i Første Instans. Dommen går ud på at udmåle en erstatning for tab af mulighed for at få en udbudt kontrakt.

8. februar 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. februar 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om buskørsel.

6. februar 2019 indlagt henvisning til en interessant norsk artikel om evalueringsmodeller, se under »Diverse« nederst i midterste spalte på materialesamlingens forside.
Der udsendes ikke særskilt nyhedsmail om denne indlæggelse.

5. februar 2019:
1) indlagt henvisning til en kendelse af 8. januar 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår nogle spørgsmål ved et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet.
2) Af overskuelighedsgrunde etableret emneregistrets del 5 vedrørende afgørelser fra 2019 og fremefter og indlagt del 5 ajourført pr. 31. januar 2019.

Januar 2019

30. januar 2019 indlagt henvisning til en kendelse af 9. januar 2019 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Ved kendelsen konstateres, at evalueringsmetoden var oplyst utilstrækkeligt i udbudsmaterialet, fordi det ikke var oplyst, på hvilket grundlag hældningsgraden for en lineær pointmodel ville blive fastsat.

25. januar 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. januar 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud af en rammeaftale om levering af rengøringsmidler m.m. Så vidt ses er kendelsen en rent konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.

24. januar 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. januar 2019. Kendelsen annullerer tildelingsbeslutningen ved et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet, fordi ordregiveren fastholdt tildelingsbeslutningen efter at være gjort opmærksom på, at det valgte tilbud var ukonditionsmæssigt.

22. januar 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. januar 2019. Kendelsen angår forskellige spørgsmål i relation til reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbudsdirektivet om, at ordregiveren under visse forudsætninger har pligt til at kræve udskiftning af en virksomhed, som en økonomisk aktør baserer sin formåen på.

14. januar 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. januar 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over prækvalifikationen ved et begrænset udbud af en rammeaftale om it-løsninger.

10. januar 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. januar 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud af en rammeaftale om vvs-ydelser. Sagen har givet anledning til forskellige bemærkninger i kommentaren.

9. januar 2019 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. januar 2019. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om et it-system. En udtalelse i kendelsen har generel rækkevidde, se kommentaren.

2. januar 2019 indlagt henvisning til en dom af 19. december 2018 fra EU-domstolen. Dommen angår nogle spørgsmål i forbindelse med rammeaftaler. Dommens rækkevidde forekommer til dels usikker, se kommentaren.
Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. december 2018.

Alle kunder og samarbejdsparter ønskes et godt nytår.

 hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk