hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Nyindlæggelser i den
udbudsretlige materialesamling 2021

 

December 2021

29. december 2021 indlagt henvisning til en dom af 21. december 2021 fra EU-domstolen. Dommen angår bl.a. et spørgsmål om en italiensk domstols kompetence, men har også et udbudsretligt islæt. Dommen er uden interesse for danske forhold, men sagen har faktisk en vis underholdningsværdi.

20. december 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. december 2021. Kendelsen angår et udbud om levering af ambulancer. Kendelsen konstaterer bl.a., at det vindende tilbud var ukonditionsmæssigt, og annullerer tildelingsbeslutningen.

Alle kunder og samarbejdsparter ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

6. december 2021 indlagt henvisninger til en kendelse af 30. november 2021 fra Klagenævnet for Udbud og en anden kendelse fra klagenævnet ligeledes af 30. november 2021. Den førstnævnte kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over forskellige forhold ved et udbud om rottebekæmpelse. Den anden kendelse angår en klage over prækvalifikationen ved et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet om udførelse af fjernvarmeledninger og går ud på at tillægge klagen opsættende virkning.
Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 30. november 2021.
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at der er indsat en tilføjelse til kommentaren til klagenævnets fumus-kendelse af 3. november 2021.

2. december 2021 indlagt henvisning til en kendelse af 3. november 2021 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen konstaterer bl.a., at ordregiveren var uberettiget til ved den kvalitative tilbudsvurdering at lægge vægt på nogle forhold i et omfang, som tilbudsgiverne ikke kunne regne med.

1. december 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. november 2021. Kendelsen konstaterer forskellige overtrædelser i forbindelse med et udbud efter light-regimet i forbindelse med forkerte oplysninger i udbudsbetingelserne m.m.

November 2021

29. november 2021 indlagt henvisning til en kendelse af 29. september 2021 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår den frivillige udelukkelsesgrund om indikationer for en aftale med henblik på konkurrencefordrejning.

15. november 2021 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. november 2021. Kendelsen er klagenævnets afgørelse af klagen i Simonsen & Weel-sagen, som alle udbudsretsinteresserede kender eksistensen af. Kendelsen har givet anledning til forskellige bemærkninger i kommentaren.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 10. november 2021. Den kendelse angår en særegen sag om anskaffelse af posttjenester og går bl.a. ud på at tilsidesætte en ordregivers annullation af et udbud.

2. november 2021 indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. oktober 2021. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Oktober 2021

21. oktober 2021 indlagt henvisning til en kendelse af 15. oktober 2021 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen går ud på at tillægge en klage opsættende virkning, da alle betingelserne herfor var opfyldt.

18. oktober 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. oktober 2021. Kendelsen frifinder en ordregiver for et krav fra en leverandør under en rammeaftale om erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse, da det ikke var bevist, at leverandøren ville have fået den kontrakt, der var tale om, hvis ordregiveren ikke havde overtrådt udbudsreglerne.

14. oktober 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. oktober 2021. Kendelsen går bl.a. ud på at erklære nogle træk på en rammeaftale for uden virkning. Kendelsen ses at være en rent konkret afgørelse uden generel interesse.

11. oktober 2021 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. oktober 2021. Kendelsen pålægger to ordregivere at erstatte en tilbudsgivers positive opfyldelsesinteresse i anledning af ordregivernes usaglige annullation af udbuddet.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 5. oktober 2021. Denne kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over ordregiverens annullation af en licitation efter tilbudsloven. Afgørelsen forekommer oplagt.
3) Henvisning til en dom af 6. oktober fra EU-domstolen. Dommen angår den spanske implementering af en bestemmelse i udbudsdirektivet og synes uden interesse for danske forhold.

4. oktober 2021 indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 30. september 2021. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

September 2021

30. september 2021 indlagt henvisning til en kendelse af 9. september 2021 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Kendelsen indeholder interessante afgørelser, til dels af principiel karakter, se kommentaren.

23. september 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. september 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over den kvalitative tilbudsvurdering ved et udbud af rammeaftaler med flere leverandører.

13. september 2021 indlagt henvisninger til to domme fra EU-domstolen, dvs. en dom af 2. september 2021 og en dom af 7. september 2021.
Den første dom angår nogle spørgsmål i forbindelse med forlængelse af en italiensk koncession og synes uden generel udbudsretlig interesse. Den anden dom angår et litauisk udbud om indsamling af affald. Som følge af denne doms karakter er det ikke fundet muligt at give et referat af den i resuméform, men kommentaren indeholder et forsøg på en stikordsagtig opsummering af dommens udtalelser.

10. september 2021 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. august 2021. Kendelsen angår en klage over et udbud om et it-system. En af kendelsens afgørelser har vel en vis rækkevidde med hensyn til forståelsen af udbudslovens § 62.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 7. september 2021. Denne kendelse konstaterer, at et træk på en SKI-rammeaftale var sket i strid med rammeaftalens bestemmelser. I konsekvens erklærer kendelsen den kontrakt, som trækket går ud på, for delvis uden virkning og pålægger ordregiveren en økonomisk sanktion.

8. september 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. september 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at en tilbudsgiver ved et udbud var inhabil til at deltage i udbuddet.

3. september 2021 indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. august 2021. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

2. september 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. august 2021. Kendelsen angår en klage over ordregiverens afvisning af klagerens tilbud ved en tilbudsindhentning af værdi under tærskelværdien for udbudspligt. Kendelsen konstaterer, at tilbudsindhentningen havde klar grænseoverskridende interesse, men tager ikke klagen til følge.

August 2021

23. august 2021 indlagt henvisning til en afgørelse af 8. juli 2021 fra det norske klagenævn KOFA. Sagen angår et principielt spørgsmål om kvalitativ pointtildeling. Henvisningen er indlagt efter overvejelse og også på baggrund af et forslag fra en bruger.

19. august 2021 indlagt henvisning til en kendelse af 4. juni 2021 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår en klage, som ikke tages til følge, bl.a. over, at ordregiverens evalueringsmodel var uegnet.

4. august 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. juli 2021. Kendelsen pålægger en ordregiver, der med urette havde afvist klagerens tilbud som unormalt lavt, en erstatning på 450.000 kr. til dækning af klagerens positive opfyldelsesinteresse.

2. august 2021 indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. juli 2021. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Juli 2021

27. juli 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. juli 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over den kvalitative tilbudsvurdering ved et SKI-udbud. Kendelsen ses at være en rent konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.
Som følge af ferietiden har resumédelen ikke som ellers været forelagt for klagenævnet.

22. juli 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. juli 2021. Kendelsen konstaterer, at en ordregivers efterfølgende lempelse for nystartede virksomheder af kravene til økonomisk og finansiel formåen var en utilladelig ændring af et grundlæggende element. Sagen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren om den særlige regel i udbudslovens § 154, stk. 2.
Som følge af ferietiden har resumédelen ikke som ellers været forelagt for klagenævnet.

20. juli 2021 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. juli 2021. Kendelsen erklærer en kontrakt om tilrådighedsstillelse af lægevikarer for uden virkning og pålægger ordregiveren en økonomisk sanktion.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 14. juli 2021. Denne kendelse annullerer tildelingsbeslutningen ved et udbud om et it-system, fordi ordregiverens evalueringsmodel for et underkriterium Pris ikke afspejlede det forventede indkøb.

12. juli 2021 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. juli 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over prækvalifikationen ved et udbud med forhandling. Sagen ses at være uden generel interesse.
2) Henvisning til en dom af 8. juli 2021 fra EU-domstolen. Dommen angår nogle spørgsmål i forbindelse med forholdet mellem udbudsdirektivet og en særlig forordning om transport af affald.

1. juli 2021 indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 30. juni 2021. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Juni 2021

28. juni 2021 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. juni 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over en konkurrencefordel for den vindende tilbudsgiver ved et udbud af en entreprise ved et sygehusbyggeri.
2) Resumé med kommentar af en dom af 21. juni 2021 fra Vestre Landsret. Sagen angår et et kvalitativt delkriterium om erfaringer med tilbudsgivere. Dommen opretholder en tidligere kendelse fra klagenævnet i sagen.

22. juni 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. juni 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over afvisning af klagerens tilbud ved en licitation efter tilbudsloven som ukonditionsmæssigt. Afgørelsen forekommer oplagt.
22. juni 2021 desuden indsat nogle mindre tilføjelser i kommentaren til EU-domstolens dom af 17. juni 2021, nemlig i  sammenfatningen i begyndelsen af kommentaren i og den egentlig kommentar til EU-domstolens svar 1.

21. juni 2021 indlagt henvisning til en dom af 17. juni 2021 fra EU-domstolen. Dommen er EU-domstolens besvarelse af en forelæggelse fra Klagenævnet for Udbud og indeholder forskellige tilkendegivelser om angivelse af mængde eller værdi ved udbud af rammeaftaler m.m. Kommentaren indledes med en ganske kort sammenfatning, der kan læses på et øjeblik. 

14. juni 2021 indlagt henvisning til en dom af 3. juni 2021 fra EU-domstolen. Dommen angår forholdet mellem udbudsreglerne og en særlig italiensk lovregel om automatisk  udelukkelse som følge af bevidst urigtige oplysninger.

11. juni 2021 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 9. april 2021 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at nogle angivelser i det vindende tilbud om modvirkning af risici for forsinkelse var et forbehold over for udbuddets tidsplan.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 7. juni 2021. Denne kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over ordregiverens annullation (aflysning) af et udbud.

3. juni 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 31. maj 2021. Kendelsen angår en klage, der i det væsentligste ikke tages til følge, over overtrædelse af kontrolbudsbekendtgørelsen m.m. ved et udbud efter udbudslovens afsnit III. Ordregiveren havde efterfølgende annulleret udbuddet og hjemtaget opgaven med henvisning til, at et kontroltilbud var det bedste.
Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. maj 2021.

Maj 2021

28. maj 2021 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. maj 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over den kvalitative tilbudsvurdering ved et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Kendelsen må ses som en konkret afgørelse uden generel interesse.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 20. maj 2021. Denne kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over forskellige forhold ved et udbud efter udbudslovens afsnit III om drift af en festival. Kendelsen har givet anledning til nogle spredte bemærkninger i kommentaren.

26. maj 2021 indlagt henvisning til en kendelse af 5. marts 2021 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Sagen angår en klage, der ikke tages til følge, over afvisningen af klagerens tilbud på grund af manglende opfyldelse af et mindstekrav.

25. maj 2021 indlagt henvisning til en dom af 20. maj 2021 fra EU-domstolen. Dommen angår to estiske udbud om levering af fødevarer og indeholder nogle tilkendegivelser i anledning af krav ved udbuddene om, at tilbudsgiverne skulle have en særlig estisk autorisation.

21. maj 2021 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. maj 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over tilbudsvurderingen under et sortimentsudbud med tildelingskriteriet Pris.
2) Henvisning til en afgørelse af 27. januar 2021 fra det norske klagenævn KOFA. Afgørelsen konstaterer, at træk på en rammeaftale af værdi markant over den anslåede maksimumværdi var udtryk for en efterfølgende udbudspligtig ændring af rammeaftalen. Afgørelsen har været overset, men en bruger har gjort opmærksom på den.

10. maj 2021 indlagt henvisning til en kendelse af 23. marts 2021 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over prækvalifikationen ved et udbud efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet.

7.maj 2021 indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 30. april 2021. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

3. maj 2021 indlagt henvisning til en dom af 22. april 2021 fra EU-domstolen. Dommen angår spørgsmålet, om en ordregivende myndigheds kontrakt om leje af en bygning, som udlejeren skal opføre, skal anses for en bygge- og anlægskontrakt. Dommen indeholder nogle tilkendegivelser af generel rækkevidde.

April 2021

27. april 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. april 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over ordregiverens træk på en rammeaftale med flere leverandører.

26. april 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. april 2021. Kendelsen fastslår, at en regions salg af nogle lægeklinikker ikke var udbudspligtige. Sagen angår forskellige komplicerede og svært tilgængelige spørgsmål i forbindelse med sundhedslovningen. I resuméet og kommentaren er forsøgt en nogenlunde forståelig oversigt over, hvad sagen drejer sig om.

21. april 2021 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. april 2021. Kendelsen angår et udbud fra to regioner om beklædning og går bl.a. ud på at tilsidesætte ordregivernes annullation af udbuddet.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 16. april 2021. Denne kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over at det vindende tilbud ved et udbud ikke opfyldte et mindstekrav. Afgørelsen bygger på en fortolkning af mindstekravet.

14. april 2021 indlagt:
1) Henvisning til en delkendelse af 7. april 2021 fra Klagenævnet for Udbud. Sagen angår et udbud fra regionerne om lægehelikoptere og drejer sig nærmere om en klage fra en ansøger om prækvalifikation over afvisning af  ansøgningen. Kendelsen går ud på at tillægge klagen opsættende virkning, da alle betingelserne herfor var opfyldt. Der er tale om en særegen sag, der imidlertid har givet anledning til forskellige bemærkninger i kommentaren.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 8. april 2021. Denne kendelse angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om malerarbejder. Der er tale om en ret besynderlig sag uden generel interesse.

12. april 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. april 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, hvorefter to tilbudsgivere ved et udbud om affaldsindsamling skulle have været udelukket som følge af konkurrencefordrejende koordination af tilbudspriserne, m.m.

9. april 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. marts 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over afvisningen af klagerens tilbud ved et udbud om skibsudstyr. Sagen har givet anledning til forskellige bemærkninger i kommentaren.

3. april 2021 indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. marts 2021. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Marts 2021

31. marts 2021 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. marts 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at et udbud af en rammeaftale angik usammenlignelige produkter. Kendelsen har givet anledning til forskellige bemærkninger i kommentaren.
2) Henvisning til en dom af 24. marts fra EU-domstolen. Dommen angår anvendelsen af 2. kontroldirektiv 1992/13. Den er tydeligt uden interesse for danske forhold.

18. marts 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. marts 2021. Sagen angår en licitation efter tilbudsloven. Kendelsen konstaterer, at ordregiveren havde været uberettiget til at antage det valgte tilbud som følge af et forbehold i tilbuddet om tidsplanen.

17. marts 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. marts 2021. Kendelsen konstaterer, at et træk på en SKI-rammeaftale var i strid med forbuddet mod uretmæssig favorisering i udbudslovens § 2, stk. 2.

11. marts 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. marts 2021. Kendelsen angår et udbud af en rammeaftale om levering af mobiltelefoner og  konstaterer, at det vindende tilbud var ukonditionsmæssigt, fordi nogle tilbudte mobiltelefoner ikke opfyldte et mindstekrav.

9. marts 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. marts 2021. Sagen drejer sig om et udbud om behandling af affald og angår en klage, der ikke tages til følge, fra en tilbudsgiver, hvis tilbud ordregiveren havde afvist som ukonditionsmæssigt. Kendelsen har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.

4. marts 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. februar 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Kendelsen må skulle ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men har givet anledning til forskellige bemærkninger i kommentaren.

1. marts 2021 indlagt resumé med kommentar af en dom af 16. februar 2021 fra Retten i Lyngby. Dommen er udtryk for en opretholdelse af en tidligere kendelse fra Klagenævnet for Udbud. Dommen har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.
Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 28. februar 2021.

Februar 2021

22. februar 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. februar 2021. Kendelsen konstaterer forskellige overtrædelser ved et miniudbud på grundlag af en SKI-rammeaftale.

19. februar 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. februar 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om opførelse af et renseanlæg i totalentreprise.

16. februar 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. februar 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om levering af medico-udstyr.

15. februar 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. februar 2021. Kendelsen pålægger ordregiveren ved et udbud at betale en erstatning på 1,2 mio. kr. til dækning af en med urette forbigået tilbudsgivers positive opfyldelsesinteresse.

8. februar 2021 indlagt
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. december 2020. Kendelsen er en fumus-kendelse, der er blevet til klagenævnets afgørelse. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over den kvalitative tilbudsvurdering m.m. ved et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet.
2) Henvisning til en dom af 3. februar 2021 fra EU-domstolen. Dommen angår spørgsmålet, om det italienske fodboldforbund er et offentligtretligt organ omfattet af udbudsdirektivets udbudspligt, og synes reelt ikke at have interesse uden for Italien.

3. februar 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. januar 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over prækvalifikationen ved et udbud med forhandling efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Kendelsen ses at være en rent konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder.
Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. januar 2021.

1. februar 2021 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. januar 2021. Kendelsen drejer sig om en kommunes salg af et fællesantenneanlæg og angår nærmere berettigelsen af et aftalevilkår om køberens levering af en udbudspligtig ydelse til kommunen uden udbud. Kommentaren indeholder et forsøg på opsamling af problematikken.
2) Henvisning til klagenævnets kendelse af 27. januar 2021. Denne kendelse angår en klage over, at klagerens tilbud var afvist som ukonditionsmæssigt. Kendelsen viser bl.a., at et krævet ESPD fra en enhed, som en økonomisk aktør støtter sin formåen på, skal være underskrevet af enheden.

Januar 2021

27. januar 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. januar 2021. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over tilbudsvurderingen ved et miniudbud om en it-ydelse. Det skønnes, at kendelsen skal ses som en konkret afgørelse uden generel interesse.

22. januar 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. januar 2021. Kendelsen angår bl.a. forskellige spørgsmål i forbindelse med forholdet mellem udbudsreglerne og konkurrencereglerne.
Kendelsens offentliggørelse har tilsyneladende afventet udstregning af nogle fortrolige oplysninger.

19. januar 2021 indlagt:
1) Henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. januar 2021. Kendelsen angår et udbud af en rammeaftale og indeholder bl.a. en principiel afgørelse, hvorefter en særlig fremgangsmåde ved tildelingen af nogle delaftaler var i strid med forhandlingsforbuddet.
2) Henvisning til en dom af 14. januar 2021 fra EU-domstolen. Dommen angår en særlig belgisk praksis om self-cleaning.

15. januar 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. januar 2021. Kendelsen går ud på at afvise en klage, da klageren var potentiel underleverandør og derfor ikke havde retlig interesse i at klage.

11. januar 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. januar 2021. Kendelsen angår en midlertidig kontrakt om affaldsindsamling og konstaterer, at det var en overtrædelse af udbudspligten, at kontrakten var indgået uden udbud. Af samfundsmæssige grunde blev kontrakten ikke erklæret for uden virkning, men indgivet politianmeldelse med henblik på at pålægge ordregiveren en bøde.

6. januar 2020 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. december 2020. Kendelsen pålægger en ordregiver at betale en erstatning på 2,5 mio. kr. til dækning af en med urette forbigået tilbudsgivers positive opfyldelsesinteresse. Kendelsen har givet anledning til en kort kommentar.

4. januar 2021 indlagt henvisning til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. december 2020. Kendelsen indeholder bl.a. en interessant afgørelse om, at nogle anskaffelser ved direkte tildeling var omfattet af et udbud.

Desuden indlagt emneregistrets del 5 ajourført pr. 31. december 2020.

 .

 

 hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk