hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Nyindlæggelser i den
udbudsretlige materialesamling 2016

 

December 2016

23. december 2016 indlagt en kendelse af 21. december 2016 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en såkaldt fumus-kendelse om opsættende virkning. Den indeholder flere bemærkelsesværdige aspekter, se kommentaren.

Alle kunder og samarbejdsparter ønskes en glædelig jul og et godt nytår med tak for relationen i det gamle år.

22. december 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. december 2016. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at udbyderen havde afvist klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt.

21. december 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. december 2016. Kendelsen går ud på at tillægge en forbigået tilbudsgiver erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Kendelsen indeholder nogle elementer af generel rækkevidde, se kommentaren.

Opmærksomheden henledes på, at Nævnenes Hus i Viborg søger en jurist fortrinsvis til sekretariatsbetjening af Klagenævnet for Udbud, se opslaget.

20. december 2016 indlagt:
1) En afgørelse af 9. december 2016 fra Klagenævnet for Udbud, Afgørelsen går ud på at undtage nogle oplysninger i et vindende tilbud fra en klagers aktindsigt.
2) Henvisning til en dom af 14. december 2016 fra EU-domstolen. Dommen angår forståelsen af en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet 2004/18.
3) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. december 2016. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at det valgte tilbud var ukonditionsmæssigt.

16. december 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. december 2016. Kendelsen angår en klage fra en forbigået tilbudsgiver over, at udbyderen ikke havde taget hensyn til nogle kompetencer hos klageren. Grunden til dette var, at klageren ikke som krævet havde oplyst om kompetencerne i et CV, men derimod i et følgebrev til tilbuddet.

14. december 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. december 2016. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over prækvalifikationen ved et udbud efter Forsvars- og sikkerhedsdirektivet om levering af ammunition. Kendelsen har muligvis interesse for aktører inden for området, men skønnes i øvrigt at være en konkret afgørelse uden generel udbudsretlig interesse.

13. december 2016 indlagt:
1) Henvisning til en dom af 8. december 2016 fra EU-domstolen. Dommen angår betingelserne for at anse en virksomhed for in house i forhold til en ordregivende myndighed. Dommen har relation til nogle særlige italienske forhold, men har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.
2) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. december 2016. Kendelsen angår bl.a. reglerne om tilbudsforbehold og ændring af en kontrakt og har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren om disse emner.

7. december 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. december 2016. Kendelsen angår begyndelsestidspunktet for en af  klagefristerne i Lov om Klagenævnet for Udbud.

1. december 2016 indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 30. november 2016. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

November 2016

30. november 2016 indlagt:
1) En afgørelse af 2. november 2016 om aktindsigt fra Klagenævnet for Udbud. Afgørelsen går bl.a. ud på, at visse oplysninger i et tilbud skulle undtages fra aktindsigt i medfør af reglerne om forretningshemmeligheder i offentlighedsloven og forvaltningsloven.
2) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. november 2016. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over udbyderens sammenregning af priserne i en tilbudsliste.

24. november indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. november 2016. Kendelsen går ud på at tilsidesætte udbyderens evalueringsmodel for et økonomisk underkriterium.
2) En væsentligt ændret kommentar til EU-domstolens kendelse af 23. april 2015. Som nævnt i kommentaren skyldes ændringerne en netop offentliggjort artikel af Katja Høegh og Kirsten Thorup.

21. november 2016 indlagt:
1) Henvisning til en kendelse af 23. april 2015 fra EU-domstolen. Kendelsen indeholder en principiel tilkendegivelse om betingelsen for opsættende virkning om uopsættelighed og muligvis en tilkendegivelse om standstill-periodens begyndelse. Se nærmere kommentaren. Kendelsen har været overset indtil nu.
2) En væsentligt ændret kommentar til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. september 2016 med hensyn til ansvarsgrundlaget for ordregivernes overtrædelse af udbudsreglerne.
3) Klagenævnets kendelse af 16. november 2016. Denne kendelse skønnes at være en konkret afgørelse uden generel interesse.

14. november 2016 indlagt henvisning til en dom af 10. november 2016 fra EU-domstolen. Dommen angår forholdet mellem en frivillig udelukkelsesgrund i udbudsdirektivet 2004/18 og den italienske lovgivning. Dommen synes uden egentlig generel interesse, men har dog givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.

7. november 2016 indlagt henvisning til en afgørelse af 1. november 2016 fra det norske klagenævn KOFA. Afgørelsen angår betydningen for tilbudsvurderingen af erfaringerne med en tilbudsgiver. Afgørelsen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren om retstilstanden i Danmark.

2. november 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 31. oktober 2016. Kendelsen tillægger en tilbudsgiver delvis erstatning i form af negativ kontraktinteresse i en særegen situation.
Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. oktober 2016.

1. november 2016 indlagt henvisning til en dom af 27. oktober 2016 fra EU-domstolen. Dommen angår forholdet mellem udbudsdirektivet 2004/18 og forordning 1370/07, der giver hjemmel til offentlig støtte til offentlig persontransport til lands. Kommentaren indeholder en skitsemæssig fremstilling af forholdet mellem denne forordning og de gældende udbudsdirektiver.
Samtidig indlagt et link til forordningen (gennem menupunktet EU-regler og tærskelværdier i midterste spalte på materialesamlingens forside).

Oktober 2016

28. oktober 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. oktober 2016. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over en ordregivers vurdering af en kontrakts værdi i forhold til tærskelværdien for ydelser omfattet af light-regimet.

18. oktober 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. oktober 2016. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, bl.a. over, at udbyderen havde overtrådt udbudslovens § 160.

12. oktober 2016 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. oktober 2016. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at en valgt tilbudsgiver ikke havde opfyldt et mindstekrav.
2) Henvisning til en afgørelse af 4. oktober 2016 fra det norske klagenævn KOFA. Afgørelsen angår en klage over tilbudsvurderingen efter et kvalitativt underkriterium. Afgørelsen er medtaget, fordi den har givet anledning til nogle bemærkninger om retstilstanden i Danmark, også sammenholdt med  retstilstanden i Norge.

10. oktober 2016 indlagt:
1) Henvisning til en dom af 6. oktober 2016 fra EU-domstolen. Dommen angår begrebet klar grænseoverskridende interesse.
2) Henvisning til en afgørelse af 3. oktober 2016 fra det norske klagenævn KOFA. Afgørelsen belyser indholdet af det udbudsretlige forhandlingsforbud.

7. oktober 2016 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. oktober 2016. Kendelsen angår spørgsmålene om klar grænseoverskridende interesse og klagenævnets kompetence.
2) Resumé med kommentar vedrørende en dom af 13. september 2016 fra Østre Landsret. Dommen stadfæster i det indankede omfang en dom fra Københavns byret, der med en formel ændring opretholdt to tidligere kendelser fra Klagenævnet for Udbud.

5. oktober 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. oktober 2016. Kendelsen angår spørgsmålene om tilbagebetaling af klagegebyret og sagsomkostninger, efter at udbyderen havde annulleret udbuddet efter klagen.

4. oktober 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. september 2016. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over at udbyderen havde afvist klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt med henvisning til, at en vareprøve ikke opfyldte et mindstekrav.
Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 30. september 2016.

September 2016

29. september 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. september 2016. Kendelsen går ud på at konstatere en overtrædelse på grundlag af udbyderens erkendelse. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

28. september 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. september 2016. Ved kendelsen konstateres forskellige overtrædelser ved en licitation efter tilbudsloven om bygning af et orgel til en kirke.

26. september 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 12. august 2016 om aktindsigt. Ved afgørelsen gives aktindsigt efter offentlighedsloven i tilbudslisterne bortset fra priser ved et udbud om medico-udstyr. Afgørelsen er muligvis principiel, se kommentaren.

19. september 2016 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. september 2016. Kendelsen går ud på at afvise nogle nye påstande i en sag, som klagenævnet havde afgjort ved en tidligere kendelse. Sagen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren bl.a. om retsvirkningen af klagenævnets annullation af tildelingsbeslutningen ved et udbud af en rammeaftale.
2) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. september 2016. Ved kendelsen frifindes udbyderen for et erstatningskrav med begrundelse, at betingelsen om årsagsforbindelse ikke var opfyldt. Kendelsen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren om ansvarsgrundlaget for  ordregivernes erstatningsansvar for overtrædelse af reglerne om offentlige kontrakter.
3) Henvisning til en dom af 15. september 2016 fra EU-domstolen. Dommen angår nogle særlige rumænske regler og synes uden generel interesse.

15. september 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. september 2016. Kendelsen angår en klage over tilbudsvurderingen ved et miniudbud. Kendelsen indeholder en principiel tilkendegivelse om, at udbudslovens § 160 ikke gælder for miniudbud på grundlag af rammeaftaler udbudt før lovens ikrafttræden.

12. september 2016 indlagt henvisning til en dom af 8. september 2016 fra EU-domstolen. Dommen angår den italienske lovgivning om hasardspil og skønnes uden egentlig generel interesse, se kommentaren.

9. september 2016 indlagt henvisning til en dom af 7. september 2016 fra EU-domstolen. Dommen angår en forelæggelse fra den danske Højesteret i den sag, der blev afgjort ved Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. november 2011 og en senere dom fra Østre Landsret. Sagen drejer sig om muligheden for efterfølgende ændringer i en udbudspligtig kontrakt uden nyt udbud.

6. september 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. september 2016. Klagen angår en klage, der ikke tages til følge, over at klageren ikke var blevet prækvalificeret ved et udbud med forhandling efter udbudsloven. Klageren gjorde bl.a. gældende, at udbyderen skulle have taget hensyn til sit kendskab til klagerens kvalifikationer fra et andet udbud.

1. september 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 24. august 2016. Ved afgørelsen konstateres, at der ikke var aktindsigt efter offentlighedsloven i delpriserne hos de vindende tilbud ved et udbud af hjælpemidler.
Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. august 2016.

August 2016

25. august 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. august 2016. Kendelsen angår bl.a. en klage, der ikke tages til følge, over at der ikke var sket tilstrækkelig konkurrenceudsættelse ved et begrænset udbud af en rammeaftale om nogle tjenesteydelser.

22. august 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. august 2016. Ved kendelsen tilsidesættes udbyderens model for tilbudsvurdering efter et underkriterium Pris.

Opmærksomheden henledes på, at Klagenævnet for Udbud netop har offentliggjort sin årsberetning for 2015 og en praksisoversigt for 2010-2015, se dette link.

9. august 2016 indlagt en kendelse af 26. juli 2016 fra Klagenævnet for Udbud. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets endelige afgørelse i klagesagen. Kendelsen angår en klage bl.a. over udbyderens model for tilbudsvurdering efter et underkriterium Pris og udbyderens begrundelse for tildelingsbeslutningen.

4. august 2016 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. august 2016. Kendelsen går bl.a. ud på at godkende krav om entreprenørers såkaldte kædeansvar for underentreprenører. Som følge af ferietiden har resumédelen ikke som ellers været forelagt for klagenævnet.
2) Henvisning til nogle bemærkninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om betydningen af EU-domstolens Dimarso-dom af 14. juli 2016 for anskaffelser efter udbudslovens afsnit III og IV. En henvisning til disse bemærkninger er samtidig indarbejdet i kommentaren til dommen.

1. august 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. juli 2016. Sagen angår en klage over  kravene til tilbudsgivernes økonomiske og finansielle formåen ved et udbud omfattet af light-regimet i udbudslovens afsnit III. Kendelsen går ud på at tillægge klagen opsættende virkning. Som følge af ferietiden har resumédelen ikke som ellers været forelagt for klagenævnet.
Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. juli 2016.

Juli 2016

26. juli 2016 indlagt henvisning til nogle bemærkninger af 21. juli 2016 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i anledning af EU-domstolens dom af 14. juli 2016 i sag C-6/15, Dimarso. Samtidig foretaget mindre justeringer af materialesamlingens kommentar til dommen.
Der udsendes ikke nyhedsmail om disse indlæggelser.

19. juli 2016 indlagt:
1) Henvisning til en dom af 14. juli 2016 fra EU-domstolen (ikke den dom af samme dato, der blev indlagt henvisning til 18. juli). Dommen angår et krav ved et polsk udbud af et bygge-og anlægsarbejde om, at mindst 25 % af arbejdet skulle udføres af den valgte tilbudsgiver selv. Dommen fastslår, at kravet var i strid med udbudsdirektivet 2004/18.
2) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. juli 2016. Kendelsen angår spørgsmålet om sagsomkostninger i et tilfælde, hvor udbyderen havde annulleret udbuddet efter en klage uden at anerkende klagens rigtighed.

18. juli 2016 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. juli 2016. Kendelsen angår forståelsen af en af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde.
2) Henvisning til en dom af 14. juli 2016 fra EU-domstolen. Ved dommen fastslås, at en udbyder ikke har pligt til at oplyse bedømmelsesmetoden ved tilbudsvurderingen på forhånd.

11. juli 2016 indlagt henvisning til en dom af 7. juli 2016 fra EU-domstolen. Dommen angår forståelsen af en bestemmelse i udbudsdirektivet 2004/18 om attestation for en referenceydelse for en privat kunde og anvendelse af bestemmelsen, selvom den ikke er implementeret i national ret.

8. juli 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. juli 2016. Kendelsen angår en klage over forskellige forhold ved et sortimentsudbud, herunder udbyderens fremgangsmåde ved prisvurderingen. Sagen er ganske interessant, se kommentaren.

6. juli 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. juli 2016. Kendelsen angår en klage over et udbud om levering af it-udstyr. Der er tale om en særegen sag, som imidlertid er ganske interessant på flere punkter, se kommentaren.

1. juli 2016 indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 30. juni 2016. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Juni 2016

30. juni 2016 indlagt to kendelser af 28. juni 2016 fra Klagenævnet for Udbud.
Den ene kendelse angår en klage, der tages til følge, over udbyderens fremgangsmåde ved prækvalifikationen under et begrænset udbud. Sagen er  bl.a. interessant som følge af, at klagenævnet havde tillagt klagen opsættende virkning, se nærmere kommentaren.
Den anden kendelse er en såkaldt fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets endelige afgørelse. Kendelsen angår udbyderens model for vurdering af tilbudspriserne ved et sortimentsudbud. Der er tale om en kompliceret og svært tilgængelig sag, men kendelsen bør utvivlsomt nærlæses af enhver, der beskæftiger sig med sortimentsudbud.

29. juni 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. juni 2016. Kendelsen angår en klage fra en forbigået tilbudsgiver over et udbud af en rammeaftale om managementkonsulentydelser. Ved kendelsen konstateres, at udbyderen havde givet klageren en utilstrækkelig begrundelse, hvorimod klagen ikke tages til følge i øvrigt.

17. juni 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. juni 2016. Kendelsen angår spørgsmålet om opsættende virkning af en klage i en stor og samfundsmæssigt betydningsfuld sag om nogle færgeruter.

14. juni 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. juni 2016. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over udbyderens afvisning af klagerens tilbud på grund af manglende opfyldelse af et mindstekrav.

9. juni 2016 indlagt henvisning til en dom af 2. juni 2016 fra EU-domstolen (ikke den samme som den nedennævnte dom). Dommen angår bl.a. nogle spørgsmål i forbindelse med en italiensk ordning om attestation for formåen.

6. juni 2016 indlagt henvisning til en dom af 2. juni 2016 fra EU-domstolen. Dommen angår en ordregivende myndigheds fastsættelse af en ordning om levering af varer. Alle interesserede leverandører kunne tilslutte sig ordningen i dens løbetid på vilkår, som ordregiveren havde fastsat. Ved dommen konstateres, at ordningen ikke var udtryk for en offentlig kontrakt.

2. juni 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 31. maj 2016. Kendelsen angår en klage over tilbudsvurderingen m.m. ved et udbud om levering af medico-udstyr. Det skønnes, at kendelsens afgørelser er konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder.
Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. maj 2016.

Maj 2016

31. maj 2015 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. maj 2016. Kendelsen angår en klage med forskellige klagepunkter, der ikke tages til følge, over et udbud af et meget stort  anlægsarbejde efter forsyningsvirksomhedsdirektivet 2004/17. Det skønnes, at kendelsens afgørelser er konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder.

30. maj 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. maj 2016. Kendelsen går bl.a. ud på at erklære en del af en kontrakt for uden virkning, selvom udbyderen forinden havde bragt den pågældende del af kontrakten til ophør.

27. maj 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. maj 2016. Kendelsen er en såkaldt fumus-kendelse om opsættende virkning, der tager foreløbig stilling til sagens realitet. Sagen angår en ordregivers udøvelse af sit forhåndsskøn om en påtænkt kontrakts værdi m.m.

25. maj 2016 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. maj 2016. Ved kendelsen frifindes en udbyder for et erstatningskrav fra en  forbigået tilbudsgiver, da den erstatningsretlige betingelse om årsagsforbindelse ikke var opfyldt.
2) En dom af 24. maj 2016 fra EU-domstolen i sag C-396/14, MT Højgaard og Züblin. Dommen er EU-domstolens svar på et spørgsmål fra Klagenævnet for Udbud. Dommen indeholder en principiel tilkendegivelse om ændring af en prækvalificeret aktørs identitet, men overlader det til klagenævnet at tage stilling til, om den principielle tilkendegivelse kan finde anvendelse i den konkrete sag.

21.maj 2016 indlagt link til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens notat af 9. maj 2016 med hensyn til, om udbudslovens § 132, 148 og 160 finder analog anvendelse under tilbudsloven, se under Vejledninger ol. i midterste spalte på materialesamlingens forside. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

20. maj 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. april 2016. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets endelige afgørelse i sagen. Ved kendelsen konstateres, at udbyderen af nærmere angivne grunde havde bevisbyrden for, at udbyderens pointmodel ved tilbudsvurderingen efter et økonomisk underkriterium var i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, og at denne bevisbyrde ikke var løftet.
At kendelsen først indlægges nu, hænger sammen med tekniske problemer hos det hostingfirma, som webstedet ligger hos. Hostingfirmaet har forsikret, at tilsvarende problemer ikke vil opstå i fremtiden.

17. maj 2016 fortsat den forsøgsvise indlæggelse af udvalgte afgørelser fra det norske klagenævn KOFA. I denne omgang indlagt henvisning til en afgørelse af 10. maj 2016 med resumé/kommentar. Afgørelsen er medtaget, fordi den giver et markant udtryk for principperne for en ordregivers forhåndsvurdering af en påtænkt kontrakts værdi. Afgørelsen må have interesse for danske forhold, da det må antages, at Klagenævnet for Udbud ville have forholdt sig tilsvarende til en sådan sag

9. maj 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. maj 2016. Kendelsen angår en tillægskontrakt om en it-ydelse, indgået uden udbud, men efter en forudgående profylakse-bekendtgørelse. Kendelsen konstaterer, at tillægskontrakten var udbudspligtig. Kendelsen erklærer desuden tillægskontrakten for uden virkning, da ordregiveren ikke havde udvist den fornødne omhu ved sin vurdering af tillægskontrakten som ikke-udbudspligtig.

4. maj 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. april 2016. Kendelsen er en såkaldt fumus-kendelse om opsættende virkning, der er blevet til klagenævnets egentlige afgørelse af sagen. Kendelsen angår en klage, der ikke blev taget til følge, over at udbyderen ved et udbud efter udbudsloven havde favoriseret den valgte tilbudsgiver m.m.

1. maj 2016 indlagt henvisning til en dom af 27. april 2016 fra Retten i Første Instans. Dommen angår en afgørelse fra Kommissionen om, at visse af det østrigske postvæsens aktiviteter var omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet 2004/17.
Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 30. april 2016.

April 2016

27. april 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. april 2016. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over udbyderens kvalitative tilbudsvurdering.

25. april 2016 på forsøgsmæssig basis begyndt indlæggelse af henvisninger til udvalgte afgørelser fra det norske klagenævn KOFA med resuméer og kommentarer. Nærmere om baggrunden.
I første omgang indlagt henvisning til en afgørelse af 30. juni 2015, der er omtalt i KOFA's årsberetning for 2015, og som desuden er fremhævet på forsiden af KOFA's websted. Afgørelsen angår et tilfælde, hvor den valgte tilbudsgiver ved et udbud ikke opfyldte udbudsbetingelsernes krav ved kontraktens udførelse. Ved afgørelsen konstateres, at ordregiverens manglende håndhævelse af kontrakten var ensbetydende med en udbudspligtig ændring af kontrakten.

21. april 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. april 2016. Kendelsen angår en licitation efter tilbudsloven (da lovens afsnit I). Ved kendelsen konstateres, at udbyderen var uberettiget til at tage det valgte tilbud i betragtning, da tilbuddet indeholdt forbehold om flere grundlæggende elementer.

10. april 2016 indlagt henvisninger til to domme fra EU-domstolen af henholdsvis 5. april 2016 og 7. april 2016. Den første dom angår nogle italienske processuelle regler og synes uden betydning for danske forhold. Den anden dom angår de økonomiske aktørers adgang til at støtte deres teknisk/faglige formåen på andre virksomheders formåen.

8. april 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. april 2016. Kendelsen angår en klage, der ikke tages til følge, over et udbud om indkøb af biler. Kendelsen skønnes uden generel interesse.

7. april 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. marts 2016. Kendelsen er en såkaldt fumus-kendelse, der offentliggøres nu, fordi klageren har hævet klagesagen efter kendelsen. Kendelsen angår spørgsmålet, om en kommunes aftale med en leverandør af hjælpemidler var en udbudspligtig leverandøraftale i henhold til servicelovens § 112, stk. 2.

1. april 2016 indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 31. marts 2016. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Marts 2016

21. marts 2016 indlagt resumé af Hillerød Rets dom af 15. marts 2016. Dommen opretholder Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. februar 2015. Dommen har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren.

17. marts 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. marts 2016. Ved kendelsen tages en klage over udbyderens kvalitative tilbudsbudsvurdering ikke til følge. Sagen har givet anledning til nogle få bemærkninger i kommentaren.

12. marts 2016: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en vejledning om evalueringsmetoder under udbudsloven. Vejledningen kan meget muligt få væsentlig betydning for udviklingen i praksis og bør utvivlsomt nærlæses af alle offentlige indkøbere mfl. Bemærk også linket til en metodeberegner nederst på den side, der kommer frem.

8. marts 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. marts 2016. Klagen angår et landsdækkende udbud om varekøb og går bl.a. ud på, at udbyderen skulle have afvist et valgt tilbud som unormalt lavt.

4. marts 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. marts 2016. Kendelsen angår en klage over forskellige forhold ved et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet 2004/17 om en transportopgave. Det skønnes, at kendelsens afgørelser er konkrete afgørelser på grundlag af sagens omstændigheder.

1. marts 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. februar 2016. Kendelsen angår en klage over en ordregivers aflysning af et miniudbud og iværksættelse af et nyt miniudbud med ændrede vilkår. Desuden indlagt emneregistrets del 4 ajourført pr. 29. februar 2016.

Februar 2016

29. februar 2016 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. februar 2016. Kendelsen angår en problemstilling ved et udbud af lægevagtkørsel.
2) En dom af 14. januar 2016 fra EU-domstolen. Dommen angår forståelsen af artikel 47 og 48 i udbudsdirektivet 2004/18, men synes ikke at tilføre retsområdet noget egentligt nyt. Dommen indlægges først nu, da den har været overset.

11. februar 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. februar 2016. Kendelsen angår en stor og kompliceret sag om et OPP-projekt, men realiteten synes dog enkel nok, se kommentaren.

1. februar 2016:
1) Indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. januar 2016. Kendelsen angår betydningen af et forbehold over for et krav om tilbudsprisens sammensætning.
2) Etableret en ny del 4 af emneregistret og ajourført denne del pr. 31. januar 2016.
3) Indlagt henvisning med resumé/kommentar til en dom af 28. januar 2016 fra Retten i Første Instans. Dommen indeholder en række generelle udtalelser om EU-institutionernes erstatningsansvar for overtrædelse af udbudsreglerne. Udtalelserne kan ikke overføres på danske forhold.

Januar 2016

30. januar 2016 indlagt henvisning med resumé/kommentar til en dom af 28. januar 2016 fra EU-domstolen. Dommen angår den italienske ordning om udførelse af sygetransporter og synes ikke at have interesse for danske forhold.

27. januar 2016 indlagt henvisning til en bekendtgørelse, der ophæver den tidligere bekendtgørelse om brug af det fælles europæiske udbudsdokument. Link til den nye bekendtgørelse (Retsinformation). 

25. januar 2016 indlagt for Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. januar 2016. Ved kendelsen konstateres, at udbyderens overgang til et udbud med forhandling var uberettiget. Kendelsen må ses som en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder, men strejfer dog en mere generel problematik, se kommentaren.

22. januar 2016 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. december 2015. Kendelsen er en fumus-kendelse om opsættende virkning og offentliggøres nu, fordi udbyderen har taget kendelsen til efterretning. Kendelsen har interesse for alle offentlige indkøbere, der beskæftiger sig med sortimentsudbud.
2) Klagenævnets kendelse af 19. januar 2016. Ved kendelsen konstateres, at udbyderen havde overtrådt kontrolbudsbekendtgørelsen på en række punkter.

11. januar 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. november 2015. Kendelsen er en såkaldt fumus-kendelse om opsættende virkning, der tager stilling til sagens realitet. Kendelsen offentliggøres nu som følge af, at klageren har hævet klagesagen. Kendelsen angår en klage over udbyderens tilbudsvurdering. Afgørelserne i sagen må ses som konkrete afgørelser, men kendelsen indeholder forskellige udtalelser af generel karakter.

7. januar 2016 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. januar 2016. Kendelsen er en såkaldt fumus-kendelse om opsættende virkning, der tager stilling til sagens realitet. Kendelsen angår forskellige spørgsmål ved et udbud af en rammeaftale om varekøb. Kendelsen beskæftiger sig herunder med rækkevidden af standstill-reglerne og er interessant på dette punkt, se kommentaren.

1. januar 2016:
1) Som følge af udbudslovens og de nye udbudsdirektivers ikrafttræden foretaget gennemgribende ændringer af materialesamlingens henvisninger til regler og lovmotiver.
2) Herunder bl.a. indlagt udgaver med alle ændringer indarbejdet af Lov om Klagenævnet for Udbud og Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, links gennem menupunktet Danske regler i midterste spalte på materialesamlingens forside.Navnlig Lov om Klagenævnet for Udbud bør absolut samles op i en lovbekendtgørelse, men indtil dette er sket, kan man bruge den samarbejdede udgave, der altså hermed er indlagt i materialesamlingen.
3) Herunder også bl.a. indlagt ekstrakter indeholdende forarbejderne til ændringerne af de to nævnte love pr. 1. januar 2016, links gennem menupunktet Danske lovmotiver i midterste spalte.
4) Indlagt emneregistrets del 3 ajourført pr. 31. december 2015.

 

 hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk