hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Nyindlæggelser i den
udbudsretlige materialesamling 2012

December 2012

28. december 2012 indlagt links med resuméer til domme fra EU-domstolen og Retten i Første Instans fra 2009 og links til resuméer/kommentarer vedrørende danske retsafgørelser fra 2011 og 2012, se venstre spalte på materialesamlingens forside. Der udsendes ikke nyhedsmail om disse indlæggelser.

27. december 2012 indlagt link til en dom af 19. december 2012 fra EU-domstolen med resumé og kommentar. Dommen angår betingelserne for »horisontale samarbejdsaftaler« mellem offentlige myndigheder.

21. december 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. december 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages et erstatningskrav fra en forbigået tilbudsgiver ikke til følge.
2) Klagenævnets kendelse af 18. december 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål i forbindelse med et sideordnet udbud om levering af udstyr til sygehuse m.m.

18. december 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. december 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et spørgsmål om udvidelse af sortimentet under servicelovens fritvalgsordning i henhold til en rammeaftale, der var indgået efter et EU-udbud, og et spørgsmål om aktindsigt.
2) Link til en dom af 13. december 2012 fra EU-domstolen med resumé og kommentar. Dommen angår en polsk lovbestemmelse om automatisk udelukkelse af visse tilbudsgivere.

14. december 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. december 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages nogle klagepunkter vedrørende træk på en SKI-rammeaftale ikke til følge.
2) Klagenævnets kendelse af 11. december 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålene om et egnethedsspørgsmål kunne indgå i tilbudsvurderingen, og om et kvalitativt underkriterium skulle have været opdelt i flere underkriterier.
3) Link til en dom af 12. december 2012 fra Retten i Første Instans med resumé og kommentar. Dommen er ganske interessant, se kommentaren.

11. december 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. november 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et spørgsmål om erstatning. Desuden indeholder den, hvad der synes at være en principiel tilkendegivelse om retsvirkningen af klagenævnets annullation af tildelingsbeslutningen vedrørende en rammeaftale.
2) Klagenævnets kendelse af 6. december 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tilpligtes en udbyder at betale erstatning til dækning af en tilbudsgivers positive opfyldelsesinteresse.

10. december 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. december 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår retsstillingen ved et EU-udbud af en ikke udbudspligtig ydelse.

7. december 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. december 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et spørgsmål om håndtagshøjden for affaldsbeholdere.
2) Resumé/kommentar vedrørende Retten i Koldings dom af 3. december 2012. Ved dommen opretholdes klagenævnets kendelse af 10. maj 2011.

5. december 2012 indlagt link til en dom af 29. november 2012 fra EU-domstolen med resumé og kommentar. Dommen angår betingelserne for at anse en virksomhed for in house i forhold til flere ordregivende myndigheder.

4. december 2012 indlagt:
1)  Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. november 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen går bl.a. ud på at tilsidesætte udbyderens korrigering af pointtildelingen for et kvalitativt underkriterium.
2) Link til en rapport af december 2012 fra en tværministeriel arbejdsgruppe om sociale klausuler ved udbud (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens websted).

3. december 2012 indlagt:
1)  Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. november 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tillægges en forbigået tilbudsgiver erstatning til dækning af negativ kontraktinteresse. I kommentaren redegøres for, at kendelsen er interessant på flere punkter.
2) Emneregistrets del 2 ajourført pr. 30. november 2012.

November 2012

29. november 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. november 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen går bl.a. ud på at tillægge en tilbudsgiver erstatning til dækning af negativ kontraktinteresse, selvom der var en alvorlig synlig fejl i udbudsbetingelserne.

27. november 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. november 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en tilbudsindhentning, hvor ordregiveren efter tilbuddenes modtagelse havde korrigeret en oplyst pointskala.

26. november 2012 indlagt følgende kendelser fra Klagenævnet for Udbud med resuméer og kommentarer:
1) Kendelse af 15. november 2012. Kendelsen angår tilbudsvurderingen under et udbud af et ESCO-projekt.
2) Kendelse af 16. november 2012. Kendelsen angår udbyderens adgang til forhandling ved licitationer efter tilbudslovens afsnit I.
3) Kendelse af 19. november 2012. Kendelsen angår tilbudsvurderingen under et udbud af rengøring.
4) Kendelse af 20. november 2012. Kendelsen angår nogle spørgsmål ved et udbud efter forhandling i medfør af udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a.

16. november 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. november 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen har principiel rækkevidde med hensyn til udformningen af evalueringsmodeller, hvilket der gøres nærmere rede for i kommentaren.

15. november 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. november 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål ved et udbud med forhandling efter udbudsdirektivets artikel 31, stk. 1, litra a.
2) Link til en vejledende udtalelse af 4. september 2012 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med resumé/kommentar. Udtalelsen angår spørgsmålet om udbudspligt for leverandøraftaler efter serviceloven.
3) Link til en vejledende udtalelse af 1. oktober 2012 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med resumé/kommentar. Udtalelsen angår spørgsmålet om udbudspligt for »horisontale aftaler« mellem offentlige myndigheder.

12. november 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelser af 24. oktober 2012 og 25. oktober 2012, begge med resumé/kommentar. Begge kendelser angår forskellige spørgsmål ved udbud af rengøring.
At disse kendelser først indlægges nu, skyldes forskellige fejlekspeditioner, der forhåbentlig ikke vil gentage sig.

7. november 2012 indlagt Klagenævnets for Udbuds kendelse af 2. november 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et spørgsmål om, hvad der skulle til for at opfylde et krav om dokumentation for at kunne stille sikkerhed.

2. november 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. oktober 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen går bl.a. ud på at tage stilling til en påstand, der havde tabt sin betydning under den konkrete sag, men som klageren fastholdt med begrundelse, at klagenævnets stillingtagen til påstanden ville have betydning for andre sager. Desuden indlagt emneregistrets del 2 ajourført pr. 31. oktober 2012.

1. november 2012 indlagt links med resumé/kommentar til nogle afgørelser fra EU-domstolen fra 2010, se venstre spalte på materialesamlingens forside. Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

Oktober 2012

29. oktober 2012
1) Begyndt indlæggelse af kronologiske henvisninger til afgørelser fra EU-domstolen og Retten i Første Instans med links til hver afgørelse med resumé/kommentar, foreløbig vedrørende afgørelser fra 2011 og 2012. Se venstre spalte på materialesamlingens forside.
2) Link til en dom af 25. oktober 2012 fra Retten i Første Instans med resumé/kommentar. Dommen angår bl.a. berettigelsen af en angivelse i udbudsbetingelserne om, at et tilbuds manglende opfyldelse af et krav »ville kunne« føre til afvisning af tilbuddet.

19. oktober 2012 indlagt resumé med kommentar af en dom af 18. oktober 2012 fra EU-domstolen. Ved dommen konstateres, at nogle forskelle i nationale regnskabslovgivninger var uden betydning for en ordregivers adgang til at stille et minimumskrav om økonomisk kapacitet.

17. oktober 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. oktober 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår bl.a. en klage over, at udbyderen havde afvist klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt, fordi det ikke opfyldte en prisstruktur i udbudsbetingelserne.

15. oktober 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. oktober 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår nogle spørgsmål ved et udbud om tømning af affaldscontainere.
2) Resumé/kommentar vedrørende en dom af 10. oktober 2012 fra Retten i Første Instans. I kommentaren omtales, at dommen formentlig har indirekte betydning for klagefristen for klager over ikke at være prækvalificeret i visse situationer.

12. oktober 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. oktober 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen går ud på at konstatere nogle oplagte overtrædelser ved en licitation efter tilbudslovens afsnit I vedrørende et bygge- og anlægsarbejde.
2) Resumé/kommentar vedrørende Højesterets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 2012 s. 2952 H. Ved dommen tillægges en forbigået tilbudsgiver erstatning til dækning af positiv opfyldelsesinteresse. Dommen angår samme sag som Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. juli 2008.
3) Link til et nyligt fremsat lovforslag om ændring af tilbudsloven m.m. Lovforslaget går bl.a. ud på at afskaffe annonceringspligten efter tilbudslovens afsnit II for bilag II B-tjenesteydelser. Se link til lovforslaget under »Danske Lovmotiver« i midterste spalte på materialesamlingens forside eller her: Lovforslaget

2. oktober 2012 indlagt:
1)  Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. september 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en række forskellige spørgsmål ved et udbud om akutlægebiler.
2) Emneregistrets del 2 ajourført pr. 30 september 2012 (ajourføringerne er markeret med fed skrift).

September 2012

28. september 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. september 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en række forskellige spørgsmål ved et EU-udbud om et it-system.

26. september 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. september 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål vedrørende et udbud om udstyr til operationsstuer.

25. september 2012 indlagt Klagenævnet for udbuds kendelser af 19. september 2012 og 20. september 2012, begge med resumé/kommentar. De to kendelser angår to sager mellem de samme parter og angår begge forskellige spørgsmål i forbindelse med en ordregivers anskaffelse af udstyr til sygehuse.

21. september 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. september 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen skønnes uden særlig generel rækkevidde.

19. september 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. september 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål i forbindelse med et udbud om levering af varer. I kommentaren omtales betydningen af et tidligere annulleret udbud.

18. september 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. september 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages forskellige klagepunkter over et EU-udbud ikke til følge. I kommentaren omtales, at et af klagepunkterne måske var blevet taget til følge, hvis det havde været udformet anderledes.
2) Resumé/kommentar vedrørende en kendelse af 4. september 2012 fra Retten i Første Instans. Kendelsen er et aktuelt eksempel på. hvordan Retten administrerer sin kompetence til at give opsættende virkning.

10. september 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. september 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål ved et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. I kommentaren omtales bl.a. nogle spørgsmål vedrørende begrebet »krav«.

7. september 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. september 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tillægges en forbigået tilbudsgiver erstatning til dækning af positiv opfyldelsesinteresse.

6. september 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. september 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et eventuelt erstatningsansvar for en ordregiver i anledning af nogle tilbudsindhentninger efter tilbudslovens afsnit II.

5. september 2012 indlagt:
1)  Klagenævnet for Udbuds kendelse af 31. august 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages en klage over et EU-udbud af en rammeaftale ikke til følge. I kommentaren omtales nogle spørgsmål vedrørende delkriterier.
2) Emneregistrets del 2 ajourført pr. 31. august 2012.

4. september 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. august 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen indeholder en principiel tilkendegivelse om en ordregivers adgang til at annullere et udbud.

3. september 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. august 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en række spørgsmål ved et EU-udbud af et bygge- og anlægsarbejde i totalentreprise. I kommentaren omtales bl.a. nogle spørgsmål vedrørende tilbudsforbehold.

August 2012

27. august 2012 indlagt resumé med kommentar af Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. august 2012. Kendelsen fastlægger forståelsen af nogle regler i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 23. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om rækkevidden m.m.

23. august 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. august 2012. Kendelsen angår et spørgsmål om omsætningsberegningen i relation til forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 23. Resumé/kommentar er indlagt senere.

21. august 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. august 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages en klage over udbyderens annullation af udbuddet ikke til følge. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om emnet udbyderens annullation af udbuddet.

2. august 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. juli 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tillægges en klage opsættende virkning, da alle betingelserne herfor var opfyldt.
2) Link til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udtalelse af 12. juli 2012 med resumé/kommentar. Udtalelsen angår spørgsmålet, om nogle aftaler var gensidigt bebyrdende.
3) Resumé/kommentar vedrørende en dom af 24. juli 2012 fra Retten i Glostrup. Ved dommen ophæves afgørelserne i klagenævnets kendelse af 5. december 2011. Da dommen er en »udeblivelsesdom«, er den imidlertid uden reel betydning.
4) Emneregistrets del 2 ajourført pr. 31. juli 2012.

Juli 2012

31. juli 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. juli 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål ved et EU-udbud af rammeaftaler om en tjenesteydelse. I kommentaren omtales de økonomiske aktørers mulighed for at henvise til andre aktørers formåen.
Som følge af ferietiden har resuméet ikke været forelagt for klagenævnet (kommentarerne forelægges ikke for klagenævnet).

27. juli 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. juli 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages en klage over tilbudsvurderingen ikke til følge. I begrundelsen herfor henviser klagenævnet bl.a. til udbyderens evalueringsmodel. I kommentaren omtales bl.a., at modellenvar af samme type som en model, der blev tilsidesat i en tidligere kendelse.
Som følge af ferietiden har resuméet ikke været forelagt for klagenævnet (kommentarerne forelægges ikke for klagenævnet).

20. juli 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. juli 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tillægges en med urette forbigået tilbudsgiver erstatning til dækning af positiv opfyldelsesinteresse.
Kommentaren er som et forsøg udformet med det formål at holde dens »lixtal« mest muligt nede uden at gå på kompromis med præcisionen. Dette har medført en lidt anden sprogtone i kommentaren end sædvanligt.

19. juli 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. juli 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tilsidesættes et underkriterium som uegnet.

18. juli 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. juli 2012 med resumé/kommentar. Sagen angår forskellige spørgsmål ved et udbud af varekøb, herunder en klage over udbyderens evalueringsmodel.
2) Resumé/kommentar vedrørende en dom af 3. juli 2012 fra Vestre Landsret. Dommen opretholder i alt væsentligt klagenævnets kendelse af 23. marts 2011 og pålægger desuden udbyderen at bringe den indgåede kontrakt til ophør.

17. juli 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. juli 2012 med resumé kommentar. Kendelsen angår et udbud om levering af hjælpemidler og går bl.a. ud på at tilsidesætte udbyderens tilbudsvurdering i relation til et kvalitativt underkriterium.
2) Resumé/kommentar vedrørende en dom af 12. juli 2012 fra Retten i Første Instans. Dommen skønnes uden generel interesse og er kun medtaget for god ordens skyld.

13. juli 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. juli 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en række mindstekrav ved et udbud om levering af en patientscanner.
2) En mindre tilføjelse til kommentaren til klagenævnets kendelse af 26. juni 2012. Denne nyindlæggelse er ikke omtalt i en nyhedsmail, der er udsendt 13. juli 2012.

11. juli 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. juli 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en længere række forskellige spørgsmål ved et udbud om indkøb af medico-udstyr. I kommentaren fremhæves nogle af spørgsmålene i sagen.

9. juli 2012 indlagt angivelse af, at Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. maj 2012, hvorved en klage tillagdes opsættende virkning, har ført til, at kontrakterne er opsagt, og at sagen er forligt og klagesagen hævet.
Der udsendes ikke nyhedsmail om denne indlæggelse.

3. juli 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. juni 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en række forskellige spørgsmål ved et udbud af vareleverancer.
2) Et dokument om »Indkøbsafdelingen og brugerafdelingen«, link under »Vejledninger ol.« i midterste spalte på materialesamlingens forside eller her: Dokumentet. Dokumentet handler om forskellige typiske fejlkilder ved visse udbud.
3) Emneregistrets del 2 ajourført pr. 30. juni 2012.

2. juli 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. juni 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en licitation efter tilbudslovens afsnit I. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om, hvad udbyderen skal gøre, hvis udbyderen konstaterer, at licitationsbetingelserne har været udformet uhensigtsmæssigt.

Højesteret har den 15. juni 2012 afsagt en interessant dom i en sag, der synes at angå samme udbud som klagenævnets kendelse af 10. juli 2008. Dommen kan ses på dette link under www.domstol.dk: dommen
Resumé/kommentar vedrørende dommen afventer dommens optagelse i Ugeskrift for Retsvæsen sammen med den forudgående dom fra landsretten, da det er nødvendigt at have landsrettens dom for at kunne skrive resumé/kommentar.

Juni 2012

29. juni 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. juni 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår nogle spørgsmål ved en begrænset licitation efter tilbudslovens afsnit I.

28. juni 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. juni 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et forhold ved et tilbud, der både kunne forstås som et forbehold og ikke som et forbehold.

24. juni 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. juni 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål ved et udbud af varekøb. Kendelsen skønnes navnlig at være en konkret afgørelse på grundlag af sagens omstændigheder. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om et par emner, der berøres af kendelsen.
2) Resumé af Højesterets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 2009 s. 799 H, der angår samme sag som klagenævnets kendelse af 13. februar 2006.
Der udsendes ikke nyhedsmail om den sidstnævnte indlæggelse.

14. juni 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. juni 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål ved en licitation efter tilbudslovens afsnit I iværksat af en privat bygherre og tager bl.a. stilling til betydningen af, at bygherren havde henvist til den tidligere tilbudslov i stedet for den gældende.

13. juni 2012 indlagt klagenævnets  kendelse af 8. juni 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet, om et underkriterium rettelig var et udvælgelseskriterium.

12. juni 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. juni 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår anvendelse af de tilbudte medarbejderes kvalifikationer som tildelingskriterium samt udbyderens evalueringsmodel.
2) Resumé/kommentar vedrørende en dom fra EU-domstolen af 7. juni 2012. Dommen angår spørgsmålet om udbudspligt for anskaffelse til militært brug af et produkt, der også kan bruges til civile formål.

8. juni 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. juni 2012 med resumé/kommentar. Kendelse angår udbyderens begrundelsespligt med hensyn til prækvalifikation og belyser også et spørgsmål vedrørende opsættende virkning, se kommentaren.

6. juni 2012:
1) Efter nærmere overvejelser omskrevet punkt 1 i kommentaren til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. maj 2012. Omskrivningen angår betingelsen for opsættende virkning om »uopsættelighed«.
2) Indlagt emneregistrets del 2 ajourført pr. 31. maj 2012.

4. juni 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. maj 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen skønnes stort set at være en konkret afgørelse, men har måske en vis generel interesse på et enkelt punkt, se kommentaren.
2) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 1. maj 2012, hvor klagenævnet tillagde en klage opsættende virkning.
3) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 31. maj 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et spørgsmål om erstatning.

Maj 2012

30. maj 2012:
1) Påbegyndt indlæggelse af resuméer/kommentarer vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udtalelser i klagesager om udbud, som er offentliggjort på styrelsens websted, med links til udtalelserne, se venstre spalte på materialesamlingens forside. Foreløbig vedrørende udtalelse af 30. marts 2012 (om indkøbscentraler) og udtalelse af 8. maj 2012 (om sammenlægning af værdien af kontrakter).
2) Indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. maj 2012, ved hvilken der tillægges en klage opsættende virkning. Resumé/kommentar afventer klagenævnets godkendelse af resuméet.
3) Indlagt resumé/kommentar vedrørende en dom af 22. maj 2012 fra Retten i Første Instans. Dommen skønnes uden generel interesse og er kun medtaget for en ordens skyld.

22. maj 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. maj 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen konstaterer klagenævnet, at udbyderen var uberettiget til som sket at afvise klagerens ansøgning om prækvalifikation, men klagenævnet annullerer ikke udbyderens beslutning om afvisning af ansøgningen og påbyder ikke udbyderen at tage ansøgningen i betragtning.
2) Resumé/kommentar vedrørende en dom fra EU-domstolen af 10. maj 2012. Ved dommen konstateres, at en italiensk lovbestemmelse om kapitalkrav til visse tjenesteydere er i strid med traktens regler om fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om forholdet mellem udbudsreglerne og servicedirektivet.

13. maj 2012 indlagt:
1) En omskrevet kommentar til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. januar 2012 i sagen RenoNorden mod Skive Kommune, hvor klagenævnet tilsidesatte udbyderens evalueringsmodel. Den omskrevne kommentar gør rede for kendelsens rækkevidde og tager afstand fra en kritik, som kendelsen har fremkaldt.
2) Resumé/kommentar vedrørende en dom af 10. maj 2012 fra EU-domstolen. Dommen angår forskellige spørgsmål i forbindelse med en udbyders ønsker om økologiske og Fair Trade produkter og om tilbud fra tilbudsgivere med bæredygtigt indkøb og socialt ansvar. Dommen synes principiel, navnlig med hensyn til udbud om indkøb af økologiske varer, og synes bl.a. at medføre, at danske udbydere ikke kan nøjes med at henvise til det danske Ø-mærke.
3) Klagenævnets kendelse af 8. maj 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen afslår klagenævnet en begæring fra klageren om genoptagelse af en sag med henblik på klagenævnets stillingtagen til nogle nye påstande og anbringender.
4) En anden kendelse af 8. maj 2012 fra klagenævnet med resumé/kommentar. Ved kendelsen afvises en klage som uegnet til at danne grundlag for sagens behandling.

2. maj 2012 indlagt emneregistrets del 2 ajourført pr. 30. april 2012. Ajourføringerne er markeret med fed skrift.

April 2012

25. april 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. april 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen må ses som en konkret afgørelse.
2) Resumé/kommentar vedrørende Helsingør Rets dom af 26. marts 2012. Ved dommen opretholdes klagenævnets kendelse af 19. februar 2010.
3) Resumé/kommentar vedrørende en dom af 24. april 2012 fra Retten i Første Instans. Dommen har vel en vis generel interesse, se kommentaren.

22. april 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. marts 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tillægges en klage over et EU-udbud opsættende virkning. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om forholdet mellem kendelsen og klagenævnets praksis vedrørende opsættende virkning.
2) Klagenævnets kendelse af 18. april 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen skønnes uden generel rækkevidde.
Resumé/kommentar vedrørende en dom af 19. april 2012 fra Retten i Første Instans. Dommen har ikke den store generelle interesse, men er medtaget, fordi den trods alt belyser forskellige spørgsmål, hvilket der gøres rede for i kommentaren.

20. april 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. april 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen påpeger klagenævnet nogle overtrædelser, men klagen blev ikke taget til følge, da klagerens påstande og anbringender ikke dækkede overtrædelserne.
2) Link til nogle nye publikationer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med overskriften: »Fem nye pjecer: Bliv klogere på udbud«, se link under »Vejledninger ol.« i midterste spalte på materialesamlingens forside eller direkte link

11. april 2012 indlagt resumé/kommentar vedrørende Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. marts 2012. Kommentaren indeholder nogle ret detaljerede bemærkninger om beregningen af standstill-perioden.

4. april 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. marts 2012. Kendelsen angår bl.a. nogle spørgsmål om beregningen af standstill-perioden. Resumé/kommentar er indlagt senere. Desuden indlagt emneregistrets del 2 ajourført pr. 31. marts 2012.

1. april 2012 indlagt resumé/kommentar vedrørende en dom af 29. marts 2012 fra EU-domstolen. Dommen skønnes at have en vis almen interesse, hvilket der gøres nærmere rede for i kommentaren.

Marts 2012

30. marts 2012 indlagt:

1)  Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. marts 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet om udbudspligt ved nogle »blandede kontrakter«.
2) Links til bekendtgørelse nr. 280 af 23. marts 2012 om en central udbudsplatform, se under »Danske regler« i midterste spalte på materialesamlingens forside.

28. marts 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. marts 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tillægges en klage over et EU-udbud ikke opsættende virkning. Kendelsen indeholder en forhåndsvurdering af sagens realitet og indeholder herunder forskellige udtalelelser af generel interesse. Bl.a. godkendes udbyderens sproglige evalueringsmodel.

21. marts 2012 indlagt:

1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. marts 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår berettigelsen af udbyderens afvisning af et forslag ved en projektkonkurrence.
2) Klagenævnets kendelser af 15. marts 2012 og 16. marts 2012, begge med resumé/kommentar. De to kendelser angår samme udbud og angår begge spørgsmålet om klagenævnets sagsbehandling, efter at udbyderen havde annulleret udbuddet.
3) Resumé/kommentar vedrørende EU-domstolens dom af 15. marts 2012. Dommen angår spørgsmålet, om værdien af en ordregivende myndigheds aftaler med et arkitektfirma skulle sammenlægges ved beregningen af forholdet til tærskelværdien.
4) Resumé/kommentar vedrørende Retten i Første Instans' dom af 15. marts 2012. Dommen angår bl.a. en klage over, at en ordregivende myndighed havde anmodet tilbudsgiverne om at forlænge vedståelsesperioden.
Af forskellige grunde er resuméerne af de ovenfor under 1-2 nævnte kendelser fra klagenævnet indlagt uden først at være godkendt af klagenævnet (kommentarerne til klagenævnets kendelser og resuméer/kommentarer vedrørende domme forelægges ikke for klagenævnet).

14. marts 2012 indlagt:

1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. marts 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forholdet mellem udbudsreglerne og servicelovens regler om frit valg for borgerne.
2) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 5. marts 2012.
3) En side med links til præsentationer m.m. vedrørende nyheder i udbudsretten, se link i midterste spalte på materialesamlingens forside.

9. marts 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. marts 2012. Kendelsen angår spørgsmålet om opsættende virkning. Resumé/kommentar er indlagt senere.
2) Klagenævnets kendelse af 6. marts 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen erklæres en kontrakt for uden virkning som følge af, at den var indgået, medens en klage havde opsættende virkning.
3) Link til Udbudsportalens nye vejledning om tildelingsvurdering og pointtildeling, dvs. om udformningen af evalueringsmodeller m.m., se under »Vejledninger ol.« i midterste spalte på materialesamlingens forside. Vejledningen er en omfattende og dybtgående analyse af emnet.

1. marts 2012 indlagt:
1)  Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. februar 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en række forskellige spørgsmål i forbindelse med et udbud af en rammeaftale om hjælpemidler.
2) Emneregistrets del 2 ajourført pr. 29. februar 2012.
3) Link til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardmodel for OPP, se under »Vejledninger ol.« i midterste spalte på materialesamlingens forside.

Februar 2012

27. februar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. februar 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen frifindes en udbyder for et krav fra en tilbudsgiver om erstatning til dækning af negativ kontraktinteresse. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om kendelsens rækkevidde.
Af forskellige grunde har resuméet undtagelsesvis ikke været forelagt for klagenævnet (kommentarerne forelægges ikke for klagenævnet).

26. februar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. februar 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål ved et udbud med forhandling efter forsyningsvirksomhedsdirektivet.

22. februar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. februar 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen må siges at være en konkret afgørelse uden den store generelle rækkevidde. Kommentaren indeholder en advarsel mod uklare angivelser i udbudsbetingelser med hensyn til, om tilbud, der ikke opfylder formelle krav, vil blive afvist.

20. februar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. februar 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en forbigået leverandørs krav om erstatning for udgiften ved deltagelse i ordregiverens tildelingsprocedure før træk på en SKI-rammeaftale.

19. februar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. februar 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tager klagenævnet stilling til den skønsmæssige del af ordregiverens tilbudsvurdering m.m.

17. februar 2012 rettet datoen for Klagenævnets kendelse af 30. januar 2012. Som følge af en fejl har kendelsen tidligere været dateret 26. januar 2012. Der udsendes ikke nyhedsmail om rettelsen.

15. februar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. februar 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår nogle klagepunkter vedrørende en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II. Kendelsen omtaler bl.a. klagenævnets vejledningspligt efter forvaltningslovens § 7.

14. februar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. februar 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet, om en kommunes kontrakt med en skorstensfjermester var udbudspligtig.
Desuden indlagt resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 26. januar 2012.

9. februar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. februar 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen går reelt blot ud på at henvise til en tidligere kendelse vedrørende samme kontraktindgåelse.
Desuden indlagt resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 26. januar 2012.

7. februar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 31. januar 2012. Kendelsen angår spørgsmålet om genoptagelse af en sag, der er afgjort ved en tidligere kendelse fra klagenævnet. Resumé/kommentar er indlagt senere.

5. februar 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. januar 2012. Kendelsen angår nogle spørgsmål om tildelingskriterier ved en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II. Resumé/kommentar er indlagt senere. Som følge af en fejl har kendelsen tidligere været dateret 26. januar 2012.
2) Klagenævnets kendelse af 1. februar 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår nogle spørgsmål om forståelsen af udbudsdirektivets artikel 44.

1. februar 2012 indlagt:
1)  Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. januar 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tillægges en klage ikke opsættende virkning. Kendelsen indeholder en nærmest principiel bemærkning om betingelserne for opsættende virkning, hvilket der gøres rede for i kommentaren.
2) Emneregistrets del 2 ajourført pr. 31. januar 2012 (link i venstre spalte på materialesamlingens forside).
3) Resumé/kommentar vedrørende Retten i Første Instans' kendelse af 25. januar 2012. Ved kendelsen tages en begæring om opsættende virkning ikke til følge, da betingelsen om uopsættelighed ikke var opfyldt. Kendelsen synes at stille meget strenge krav til opfyldelsen af denne betingelse, hvilket har givet anledning til nogle bemærkninger om betingelsen i kommentaren.

Januar 2012

29. januar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. januar 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet om opsættende virkning. Klagenævnets begrundelse for afgørelsen herom indeholder forskellige principielle elementer. I kommentaren gøres der oversigtligt rede for disse elementer.

26. januar indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. januar 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et tilbudsforbehold, der skyldtes, at udbudsbetingelserne efter tilbudsgiverens opfattelse var udformet uhensigtsmæssigt.

25. januar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. januar 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II, hvor ordregiveren anså et tilbud for unormalt lavt.

24. januar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. januar 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår afvisning af en ansøgning om prækvalifikation, der ikke var vedlagt en krævet serviceattest.

Samtidig ændret fritekstsøgningen (linket »Søg« foroven på hver side) sådan, at indtastning af flere ord i søgerubrikken nu kun finder dokumenter, der indeholder alle de indtastede ord.

23. januar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. januar 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår bl.a. spørgsmålet om sammenlægning af værdien af nogle ordregivende myndigheders aftaler med samme virksomhed m.m.

22. januar 2012 indlagt:
1) Klagenævnets for Udbuds kendelse af 18. januar 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages en klage over den kvalitative del af udbyderens tilbudsvurdering  ikke til følge.
2) Resumé/kommentar vedrørende Retten i Første Instans' domme af 8. december 2011 og 13. december 2011.  Den førstnævnte dom har nok ikke den store generelle interesse, men har givet anledning til nogle bemærkninger i kommentaren om inddragelse af tilbudsgivernes egnethed i tilbudsvurderingen. Den sidstnævnte dom skønnes uden generel interesse.

20. januar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. januar 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages forskellige klagepunkter ikke til følge med konkret begrundelse.

18. januar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. januar 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår bl.a. spørgsmålet, om en ansøger om prækvalifikation kan indsende flere ansøgninger.

17. januar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. januar 2012. Ved kendelsen erklæres en kontrakt indgået uden udbud for uden virkning, og ordregiveren pålægges en økonomisk sanktion. Kendelsen svarer til en tidligere kendelse fra klagenævnet i en ganske tilsvarende sag.

16. januar 2012 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. januar 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål i forbindelse med en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II. Desuden indlagt resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 6. januar 2012.

13. januar 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. januar 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tilsidesættes udbyderens evalueringsmodel i relation til et underkriterium »Pris«.
2) Klagenævnets kendelse af 10. januar 2012 med resumé/kommentar. Kendelsen angår berettigelsen af et minimumskrav ved en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II.

11. januar 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. januar 2012. Kendelsen angår spørgsmålet, om udbyderen var forpligtet til at afvise en ansøgning om prækvalifikation som følge af manglende vedlæggelse af en krævet serviceattest. Resumé/kommentar afventer klagenævnets godkendelse af resuméet.
2) Oplysninger om fremgangsmåden ved forlængelse af registrering som bruger af materialesamlingen i forbindelse med registreringens udløb (ses gennem linket »Abonnement« foroven på materialesamlingens forside). Disse oplysninger går kort gengivet ud på følgende: En bruger, der ønsker forlængelse af registreringen, behøver ikke bestille forlængelsen, og en bruger,der ikke ønsker forlængelse, behøver ikke opsige registreringen.

6. januar 2012 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. december 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål i forbnindelse med et udbud af en rameaftale, herunder udformningen af vilkårene om træk på rammeaftalen.
2) Klagenævnets kendelse af 3. januar 2012 med resumé/kommentar. Ved kendelsen erklæres en kontrakt for uden virkning, og ordregiveren pålægges en økonomisk sanktion.

Til toppen

 hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk