hpros.dk v/ H.P. Rosenmeier Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30 64 23 84
Tlf: 21 15 49 75x
e-mail: post@hpros.dk

Startside websted Startside udbud Abonnement Om materialesamlingen Links Nyhedsbreve Søg


Udbudsretlig materialesamling

Om cookie, om hvordan man logger ud, og om håndtering af personoplysninger: Se dette link (åbner i nyt vindue)

Problemer med at se dokumenterne eller manglende nyhedsmails? Se løsningen (åbner i nyt vindue)

Nyindlæggelser i den
udbudsretlige materialesamling
2010-2011

December 2011

31. december 2011 indlagt resumé/kommentar vedrørende Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. december 2011. Kendelsen angår forskellige principielle spørgsmål, herunder nogle komplicerede spørgsmål om forholdet mellem håndhævelseslovens § 2 på den ene side og lovens § 16 og 17 på den anden side. Desuden indlagt emneregistrets del 2 ajourført pr. 31. december 2011.

28. december 2011 indlagt resumé/kommentar vedrørende domme fra Retten i Første Instans af 15. november 2011 og 23. november 2011. De to domme skønnes ikke at have særlig generel interesse. Den sidstnævnte dom viser dog en evalueringsmodel, der er almindeligt anvendt af EU-Kommissionen, og som tilsyneladende udspringer af »Gennemførelsesforordningen«.

De to domme har været overset som følge af en nylig gennemgribende ændring af søgefunktionen på EU-domstolens websted.

26. december 2011 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. december 2011. Kendelsen angår forskellige principielle spørgsmål. Resumé/kommentar afventer klagenævnets godkendelse af resuméet.
 2) En side benævnt »Motiver til EU-regler« (link i midterste spalte på materialesamlingens forside). Denne side indeholder bl.a. links til Kommissionens forslag af 20. december 2011 til nye udbudsdirektiver.

22. december 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. december 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et spørgsmål om fremgangsmåden, når alternative tilbud tillades. I kommentaren redegøres for forholdet mellem sideordnede udbud og udbud, hvor alternative tilbud er tilladt.

21. december 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. december 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II og drejer sig om, hvorvidt ordregiveren var berettiget til at afvise klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt. I kommentaren omtales afgørelsens rækkevidde.

20. december 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. december 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål vedrørende et udbud med forhandling efter forsyningsvirksomhedsdirektivet med karakter af en »omvendt licitation«.

19. december 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. december 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår nogle spørgsmål om klageadgang, udbyderens underretningspligt og begyndelsen af standstill-perioden.

16. december 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. december 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen afvises en klage som uegnet. Kendelsen skønnes ikke at have særlig generel interesse.

15. december 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. december 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål vedrørende en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II om en bilag II B-tjenesteydelse.

8. december 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. december 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen tilsidesætter et træk på en SKI-rammeaftale med henvisning til, at rammeaftalen som sådan var udformet i strid med udbudsdirektivet. Kendelsen indeholder forskellige principielle tilkendegivelser, hvilket der gøres rede for i kommentaren.

4. december 2011 indlagt:
1) Resumé/kommentar vedrørende en dom af 25. november 2011 fra Østre Landsret. Dommen ændrer Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. juli 2010.
2) Klagenævnets kendelse af 30. november 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet om en tilbudsgivers »inhabilitet« som følge af tilbudsgiverens nære forbindelser med udbyderens rådgiver.
3) Emneregistrets del 2 ajourført pr. 30. november 2011.
4) Link til internet-portalen Udbudsmedia (indlagt under »Links« foroven på hver side). Udbudsmedia er en portal for alle, der beskæftiger sig med udbud, dvs. både jurister, offentlige indkøbere og tilbudsgivere, og Udbudsmedia belyser udbudsspørgsmål fra alle disse brugeres synspunkter. Udbudsmedia arrangerer desuden fremragende kursusdage om udbud til en lav deltagerpris.

November 2011

30. november 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. november 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår udbyderens eventuelle erstatningsansvar til dækning af en forbigået tilbudsgivers negative kontraktinteresse. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om emnet.

23. november 2011 indlagt en revideret version af bemærkningerne til bekendtgørelsen af juni 2011 om implementering af udbudsdirektivet (link under »Vejledninger ol.« i midterste spalte på materialesamlingens forside).

20. november 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. november 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen er en konkret afgørelse om konditionsmæssigheden af den valgte tilbudsgivers tilbud og klagerens tilbud. Kendelsen er imidlertid en markant illustration af betingelserne for opsættende virkning. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om dette og om  fortolkningen af udbudsbetingelser og tilbud.

18. november 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. november 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen konstateres, at både den valgte tilbudsgivers tilbud og klagerens tilbud var ukonditionsmæssige.

Desuden indlagt et link til en engelsksproget hovedside under internet-portalen Europa, se under »Links« foroven på hver side i materialesamlingen. Denne hovedside giver nem adgang til nye pressemeddelelser og vejledninger ol. fra Kommissionen om udbud.

15. november 2011 indlagt resumé/kommentar vedrørende en dom fra EU-domstolen af 10. november 2011. Dommen angår spørgsmålet, om en tjenesteyder havde en sådan risiko, at kontrakten om tjenesteydelsen var en koncessionskontrakt. Dommen synes ikke at indeholde noget nyt i forhold til EU-domstolens tidligere tilkendegivelser om emnet.

14. november 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. november 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet, om udbyderen havde pligt til at vælge sit eget kontroltilbud. Kommentaren indeholder en oversigt over forholdet mellem udbudsreglerne og reglerne om kontroltilbud.

11. november 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. november 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et spørgsmål om klageadgang.

9. november 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. november 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet, om udbyderen skulle oplyse, hvordan en option ville indgå i tilbudsvurderingen.

7. november 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. november 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen indeholder en principiel afgørelse om betingelserne for en ordregivers adgang til uden udbud at ændre en udbudspligtig kontrakt efterfølgende. Kendelsen er desuden den første kendelse, hvor klagenævnet tager stilling til anvendelse af sanktionen »uden virkning«.

4. november 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. november 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet, om klagerens tilbud opfyldte et krav om oplysning om  navn og cv for sikkerhedskoordinatoren ved et byggeri. Desuden indlagt resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 31. oktober 2011.

3. november 2011 indlagt:
1)  Klagenævnet for Udbuds kendelse af 31. oktober 2011. Kendelsen angår en klage over tilbudsvurderingen ved en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II. Resumé/kommentar er indlagt senere.
2) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 27. oktober 2011.
3) Emneregistrets del 2 ajourført pr. 1. november 2011.

1. november 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. oktober 2011. Kendelsen angår etspørgsmål om udformningen af udbyderens evalueringsmodel i relation til et underkriterium Pris m.m. Resumé/kommentar er indlagt senere. Desuden índlagt resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 24. oktober 2011.

Oktober 2011

26. oktober 2011 indlagt:

1) Klagenævnets for Udbuds kendelse af 24. oktober 2011. Kendelsen angår forskellige spørgsmål vedrørende prækvalifikation. Resumé/kommentar er indlagt senere.
2) Links til forordning 1564/2005 om standardformularer og forordning 1182/1971 om tidsfrister m.m. (se under EU-regler og tærskelværdier i midterste spalte på materialesamlingens forside; indlæggelsen er foranlediget af henvisninger i den ovennævnte kendelse).
3) Klagenævnets kendelse af 8. september 2011 med resumé/kommentar. Som følge af en fejl er denne kendelse ikke blevet indlagt tidligere. Kendelsen angår spørgsmålet om udbudspligt eller pligt til konkurrenceudsættelse vedrørende en forsyningsvirksomheds indkøb af reservekraft.
4) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 18. oktober 2011. Ved kendelsen frifindes udbyderen for klagerens erstatningskrav med henvisning til, at klagerens tilbud var ukonditionsmæssigt. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om problematikken.

21. oktober 2011 indlagt:

1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. oktober 2011. Ved kendelsen tages en erstatningspåstand ikke til følge. Resumé/kommentar er indlagt senere.
2) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 11. oktober 2011.
3) Klagenævnets kendelse af 26. september 2011 med resumé/kommentar. Som følge af en fejl er kendelsen ikke blevet indlagt tidligere. Ved kendelsen tages forskellige klagepunkter vedrørende et udbud af en rammeaftale om telefoni ikke til følge.

14. oktober 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. oktober 2011. Ved kendelsen tages forskellige klagepunkter vedrørende et EU-udbud af et byggeri ikke til følge. Resumé/kommentar er indlagt senere.

10. oktober 2011 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. oktober 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen konstateres bl.a., at et underkriterium rettelig var et udvælgelseskriterium. I kommentaren omtales, at forholdet var udtryk for en banal udbudsretlig fejl.
2) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 28. september 2011. I kommentaren omtales bl.a. emnet beregning af tærskelværdi ved flere ordregivende myndigheders anskaffelse af samme ydelse fra samme virksomhed.

9. oktober 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. oktober 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages forskellige klagepunkter fra en forbigået tilbudsgiver ikke til følge. Desuden indlagt resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelser af 3. oktober 2011 og 4. oktober 2011.

7. oktober 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. oktober 2011. Kendelsen angår en klage over prækvalifikation af den valgte tilbudsgiver, selvom denne tilbudsgiver efter klagerens opfattelse ikke havde opfyldt et krav om referencer. Ved kendelsen tages klagen ikke til følge. Resumé/kommentar er indlagt senere.

5. oktober 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. oktober 2011. Ved kendelsen konstateres, at et krav i udbudsbetingelserne om oplysning om rabatter var i strid med princippet om, at det skal fremgå klart og utvetydigt, hvad der er udbudt. Klagenævnet havde tillagt kendelsen opsættende virkning, og kendelsen indeholder en gengivelse af klagenævnets afgørelse herom. Resumé/kommentar afventer klagenævnets godkendelse af resuméet.

4. oktober 2011 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. september 2011. Kendelsen angår opsættende virkning. (I nyhedsmailen om indlæggelsen er ved en fejl angivet, at kendelsen angår aktindsigt). Resumé/kommentar afventer klagenævnets godkendelse af resuméet.
2) Klagenævnets kendelse af 30. september 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår nogle spørgsmål om tilbudsforbehold over for mindstekrav og konkurrenceudsættelse.
3) Emneregistrets del 2 ajourført pr. 30. september 2011. Ændringer i forhold til forrige ajourføring er markeret med fed skrift.

September 2011

30. september 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. september 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår udbyderens forkastelse af et tilbud efter tilbudslovens § 8, stk. 3. Kommentaren indeholder en anbefaling til de byggetekniske rådgivere vedrørende valg af licitationsform.

28. september 2011 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. september 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår, om et tilbud var ukonditionsmæssigt, fordi en krævet dokumentation ikke var vedlagt tilbuddet, men først blev indsendt senere.
2) Resumé/kommentar vedrørende Højesterets dom af 18. august 2011. Dommen angår, om udbyderen var berettiget til at annullere udbuddet
22. september 2011 indlagt resumé/kommentar vedrørende Retten i Første Instans' dom af 20. september 2011. Ved dommen tages forskellige klagepunkter vedrørende et udbud til følge. I kommentaren redegøres for rækkevidden i forhold til dansk udbudsret. Særskilt udgave af resuméet/kommentaren

21. september 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. september 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et sprogkrav.

19. september 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. september 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages en klage over udbudsgenstandens udformning ikke til følge.

18. september 2011 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. september 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et spørgsmål om årsagsforbindelse mellem udbyderens overtrædelser og klagerens udgift til udarbejdelse af tilbud.
2) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 2. september 2011. Kendelsen angår nogle spørgsmål om aktindsigt.
3) Resumé/kommentar vedrørende Retten i Horsens' dom af 16. august 2011. Dommen angår en sprogligt baseret tilbudsvurdering. I kommentaren frarådes det at anvende sprogligt baserede tilbudsvurderinger ved EU-udbud indtil videre. Særskilt udgave af resuméet/kommentaren.
4) Resumé/kommentar vedrørende Retten i Første Instans' dom af 13. september 2011. Ved dommen bliver forskellige klagepunkter fra en forbigået tilbudsgiver ikke taget til følge. Dommen har måske en vis generel interesse på et enkelt punkt, se nærmere kommentaren. Særskilt udgave af resuméet/kommentaren

9. september 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. september 2011. Kendelsen angår forskellige spørgsmål vedrørende et udbud af buskørsel. Resumé/kommentar er indlagt senere.

7. september 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. september 2011. Kendelsen angår nogle spørgsmål om aktindsigt. Resumé/kommentar afventer klagenævnets godkendelse af resuméet.

5. september 2011 indlagt emneregistrets del 2 ajourført pr. 31. august 2011 (link i venstre spalte på materialesamlingens forside).  

1. september 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. august 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen fastslår, at udbyderen havde pligt til at afvise en ansøgning om prækvalifikation, fordi nogle krævede oplysninger ikke var indsendt inden ansøgningsfristens udløb. I kommentaren omtales bl.a., om resultatet var blevet det samme, hvis udbuddet havde været omfattet af den nye bekendtgørelse om implementering af udbudsdirektivet.

August 2011

30. august 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. august 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår bl.a., om udbyderen havde pligt til på forhånd at oplyse vægtningen af delkriterier.

29. august indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. august 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et udbud af rengøring. Ved kendelsen konstateres, at klagerens tilbud var afvist med rette som følge af utilstrækkelig udfyldelse af nogle elektroniske tilbudslister m.m. I kommentaren omtales en dansk standard for rengøring.

24. august 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. august 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen tilsidesætter ordregiverens afvisning af et tilbud som ukonditionsmæssigt.

23. august 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. august 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages en klage over ordregiverens annullation af en tilbudsindhentning ikke til følge. Kendelsen indeholder desuden en tilkendegivelse om, at opførelsen af en multibane var et bygge- og anlægsarbejde. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om kendelsens rækkevidde m.m.

22. august 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. august 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen blev en klage over, at et underkriterium var uegnet m.m., ikke taget til følge. I kommentaren advares endnu en gang mod sammenblanding af krav og ønsker.

19. august 2011 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. august 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages en klage over et udbud vedrørende et it-system ikke til følge. I kommentaren omtales vægtning af »generelle krav« og »use-cases« og sondringen mellem ordregiverens krav og ønsker.
2) Link til bekendtgørelse nr. 982 af 17. august 2011, der implementerer forsvars- og sikkerhedsdirektivet 2009/81, og som har direktivet som bilag (også link bl.a. under »EU-regler og tærskelværdier« i midterste spalte på materialesamlingens forside). Bekendtgørelsens § 11 giver Klagenævnet for Udbud kompetence til at behandle klager over overtrædelser af direktivet.
3) Link til en oversigt over forsvars- og sikkerhedsdirektivet (Internetportalen Europa, ikke på dansk, også link under »Vejledninger ol.« i midterste spalte på materialesamlingens forside).
18. august 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. august 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet om anvendelsen af udbudsdirektivets artikel 47 og 48 på rammeaftaler.

17. august 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. august 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen pålægger en ordregiver erstatningsansvar for overtrædelse af kontrolbudsbekendtgørelsen.

15. august 2011 indlagt link til den nye bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud, dvs. bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011 (se under »Danske Regler« i midlerste spalte på materialesamlingens forside). Denne bekendtgørelse går bl.a. ud på at forhøje klagegebyret til 10.000 kr. Bekendtgørelsen er trådt i kraft 15. august 2011.

8. august 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. august 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et spørgsmål om hvilket sprog tilbudsdokumenterne skulle være affattet på.

3. august 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. juli 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II vedrørende en bilag II B-tjenesteydelse. Kendelsen indeholder flere principielle tilkendegivelser, bl.a. om udformningen af evalueringsmodeller, hvilket kommentaren gør rede for. I kommentaren henvises bl.a. til Oslo Kommunes vejledning om udformning af evalueringsmodeller. Som følge af ferietiden har resuméet undtagelsesvis ikke været forelagt for klagenævnet (kommentarerne forelægges ikke for klagenævnet).

Juli 2011

26. juli 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. juli 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår nogle spørgsmål om fortolkningen af udbudsdirektivets regler om dokumentation for formåen og om unormalt lave tilbud. Som følge af ferietiden har resuméet ikke været forelagt for klagenævnet. (Kommentarerne forelægges ikke for klagenævnet).

25. juli 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. juli 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II. I kommentaren gøres rede for nogle punkter, hvor kendelsen kan have generel interesse.Som følge af ferietiden har resuméet ikke været forelagt for klagenævnet. (Kommentarerne forelægges ikke for klagenævnet).

20. juli 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. juli 2011 med resumé/kommentar. Som følge af ferietiden har resuméet undtagelsesvis ikke været forelagt for klagenævnet. Kendelsen angår forståelsen af 30-dages fristen for klager over ikke at være blevet prækvalificeret. I kommentaren gøres rede for rækkevidden af kendelsen sammenholdt med en anden kendelse om samme emne.

4. juli 2011 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. april 2011 med resumé/kommentar. Som følge af en fejl er denne kendelse ikke indlagt i webstedet tidligere. Ved kendelsen tages forskellige klagepunkter vedrørende et udbud af et it-system ikke til følge. I kommentaren gøres rede for nogle punkter, hvor kendelsen synes principiel.
2) Emneregistrets del 2 ajourført pr. 30. juni 2011.
3) Link til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens »Spørgsmål og svar« vedrørende den nye bekendtgørelse om implementering af udbudsdirektivet, se bl.a. under »Vejledninger ol.« i midterste spalte på webstedets forside.

1. juli 2011 indlagt:
1) Link til bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om implementering af udbudsdirektivet, se bl.a. under »EU-regler og tærskelværdier« i midterste spalte på webstedets forside. Bekendtgørelsen indeholder forskellige udbudsretlige regler, se herom nogle bemærkninger til bekendtgørelsen. Som nævnt i disse bemærkninger anbefales det ordregiverne at lade bekendtgørelsen gennemgå af en jurist.
2) Resuméer/kommentarer vedrørende Klagenævnet for Udbuds kendelser af 23. juni 2011, 24. juni 2011 og 27. juni 2011. Kommentarerne indeholder nogle bemærkninger om kendelsernes rækkevidde

Juni 2011

30. juni 2011 indlagt:

1) Klagenævnet for Udbuds kendelser af 23. juni 2011, 24. juni 2011 og 27. juni 2011. Resuméer/kommentarer afventer klagenævnets godkendelse af resuméerne. De tre kendelser angår samme tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II. Ved kendelserne tages klager over tilbudsvurderingen ikke til følge.
2) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 21. juni 2011. I kommentaren fremhæves de punkter, hvor kendelsen har generel interesse.

27. juni 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. juni 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et spørgsmål om klagenævnets kompetence.

24. juni 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. juni 2011. Kendelsen angår et udbud af rammeaftaler om køb af forskellige varer. Ved kendelsen tages forskellige klagepunkter ikke til følge bortset fra et enkelt formelt klagepunkt. Resumé/kommentar er indlagt senere. Kendelsen virker umiddelbart kompliceret og svært tilgængelig. Realiteten er dog næppe så indviklet, og kommentaren vil fremhæver de punkter, hvor kendelsen har generel interesse.

24. juni 2011 desuden indlagt et link til Udbudsrådets publikation »Bedste praksis for brug af rammeaftaler«, der indeholder en fremstilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om reglerne om rammeaftaler. Se link under »Vejledninger ol.« i midlerste spalte på webstedets forside.

23. juni 2011 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. juni 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages en klage over bl.a. udbyderens annullation af udbuddet ikke til følge.
2) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 16. juni 2011. I kommentaren omtales emnet elektronisk tilbudsafgivelse.

21. juni 2011 indlagt:
1)  Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. juni 2011. Ved kendelsen tages en klage over udbyderens krav til elektronisk tilbudsafgivelse ikke til følge. Resumé/kommentar afventer klagenævnets godkendelse af resuméet.
2) En sammenarbejdet udgave af loven om håndhævelse af udbudsreglerne med alle ændringer indarbejdet, herunder ændringerne pr. 1. juli 2011, se under linket »Danske regler« i midterste spalte på materialesamlingens forside.

16. juni 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. juni 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage over udbyderens annullation af udbuddet. I kommentaren omtales klagenævnets praksis vedrørende dette emne.

15. juni 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. juni 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår klageadgang.

14. juni 2011 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. juni 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages en klage over udbyderens afvisning af et tilbud, fordi det ikke opfyldte forskellige krav, ikke til følge. I kommentaren berøres forholdet mellem forbehold og alternative tilbud.
2) Resumé/kommentar til klagenævnets kendelse af 6. juni 2011. I kommentaren omtales emnet klager over utilstrækkelig konkurrenceudsættelse.

10. juni 2011 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. juni 2011. Ved kendelsen tages en klage over et mindstekrav ikke til følge. Resumé/kommentar er indlagt senere.
2) Klagenævnets kendelse af 7. juni 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages en klage over, at en »social klausul« var uklar og derfor uden retsvirkning, ikke til følge. Kommentaren indeholder nogle bemærkninger om »særlige betingelser« (særlige kontraktvilkår).

7. juni 2011 indlagt:
1)  Klagenævnet for Udbuds kendelser af 30. maj 2011, 31. maj 2011 og 1. juni 2011, alle med resumé/kommentar.De tre kendelser angår samme udbud og til dels samme klagepunkter. I kendelserne konstateres bl.a. uklarhed i udbyderens anvisning på udfyldelse af en elektronisk tilbudsblanket. En af kommentarerne indeholder en opsummering af betingelserne for opsættende virkning.
2) Emneregistrets del 2 ajourført pr. 1. juni 2011.

Maj 2011

31. maj 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. maj 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tages forskellige klagepunkter vedrørende et EU-udbud om et it-system ikke til følge, bl.a. en klage over, at udbyderen ikke havde lagt vægt på omstillingsomkostninger. Kommentaren indeholder nogle supplerende bemærkninger om omstillingsomkostninger (»switching costs«).

30. maj 2011 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. maj 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål om prissætning af tilbudsforbehold. I kommentaren gøres nærmere rede for rækkevidden. Kendelsen konstaterer desuden, at udbyderen overtrådte ligebehandlingsprincippet ved ikke at beslutte at indgå kontrakt med klageren.
2) Resumé/kommentar vedrørende EU-domstolens dom af 26. maj 2011, Kommissionen mod Spanien. Ved dommen frifindes Spanien for Kommissionens påstand om overtrædelse af udbudsreglerne. Frifindelsen begrundes alene med, at Kommissionen ikke havde oplyst sagen tilstrækkeligt. Dommen har derfor ikke generel interesse, og resuméet er kun medtaget for at vise, at man altså ikke behøver interessere sig for denne dom.

13. maj 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. maj 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen konstateres, at en ansøgning om prækvalifikation ikke opfyldte udbudsbekendtgørelsens krav til oplysning om ansøgernes økonomiske og finansielle kapacitet. Kommentaren indeholder bl.a. bemærkninger til formuleringen af en af klagerens påstande.

12. maj 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. maj 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage over overtrædelse af bekendtgørelsen om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. Kendelsen er særdeles omfattende og indeholder en række principielle tilkendegivelser. Kommentaren indeholder en opsummering af disse principielle tilkendegivelser.

11. maj 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. maj 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen fastslår, at en udbyder af et EU-udbud skulle oplyse den valgte tilbudsgivers tilbudspris. I kommentaren gøres rede for kendelsens rækkevidde.

10. maj 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. maj 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen konstateres, at udbyderens afvisning af klagerens tilbud som ukonditionsmæssigt var uberettiget. I kommentaren omtales forskellige spørgsmål om betydningen af en annulleret licitation m.m.

9. maj 2011 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. maj 2011. med resumé/kommentar. Ved kendelsen konstateres, at udbyderen havde overtrådt gennemsigtighedsprincippet m.m. som følge af, at tildelingskriteriet var angivet forskelligt i opfordringen til at afgive tilbud og i licitationsbetingelserne. I kommentaren omtales, at gennemsigtighedsprincippet gælder under tilbudsloven.
2) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 2. maj 2011. I kommentaren omtales spørgsmålet, om udbyderen skal eller bør oplyse en evalueringsmodel på forhånd.

6. maj 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. maj 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen konstateres, at en tilbudsgivers erklæring om sikkerhedsstillelse ved et byggeri ikke var tilstrækkelig, fordi erklæringen kun var underskrevet af tilbudsgiveren selv. I kommentaren omtales anvendelsesområdet for håndhævelseslovens § 19, som klageren påberåbte sig.

5. maj 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. maj 2011. Ved kendelsen tages en klage over udbyderens evalueringsmodel ikke til følge. Kendelsen er ret kortfattet og vurderes til ikke at have særlig generel interesse. Resumé/kommentar er indlagt senere.

3. maj 2011 indlagt emneregistrets del 2 ajourført pr. 30. april 2011.

2. maj 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. april 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår spørgsmålet, om et miniudbud kan gå ud på en rammeaftale.

April 2001

29. april 2011 indlagt et link til forslag til ændring af håndhævelsesloven og tilbudsloven fremsat 29. april 2011.

29. april 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. april 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en kontrakt om et it-system på grundlag af en SKI-rammeaftale. Ved kendelsen konstateres, at kontrakten var indgået i strid med udbudsreglerne, fordi rammeaftalen ikke omfattede et it-system som det, der var tale om. I kommentaren omtales nogle andre spørgsmål, som sagen berører.

19. april 2011 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. april 2011 med resumé/kommentar. I kommentaren gøres rede for, at problemerne i sagen tilsyneladende skyldtes en banal udbudsretlig fejl.
2) Klagenævnets kendelse af 15. april 2011 med resumé/kommentar. Denne kendelse angår samme udbud som kendelsen af 14. april 2011 og henviser blot til den.
3) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 8. april 2011. I kommentaren omtales bl.a. nogle spørgsmål, som klagenævnet ikke tog stilling til i kendelsen.
4) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 11. april 2011. Denne kendelse er i og for sig en konkret afgørelse uden den store generelle interesse. På den anden side kan kendelsen på nogle punkter forstås som udslag af en fortolkningsstil, der er lidt anderledes end klagenævnets traditionelle fortolkningsstil. Der gøres rede for dette i kommentaren.
5) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 12. april 2011. I kommentaren gøres rede for, at kendelsen indeholder en indirekte tilkendegivelse om et forhold, der ikke udtrykkeligt er nævnt i kendelsen.

15. april 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. april 2011. Kendelsen angår en klage over, at et tilbud ved en licitation efter tilbudslovens afsnit I blev taget i betragtning, selvom tilbuddet ved en fejl ikke blev åbnet ved tilbuddenes åbning. Kendelsen tager ikke klagen til følge, men konstaterer, at den manglende åbning af tilbuddet var en overtrædelse. Resumé/kommentar er senere indlagt.

14. april 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. april 2011. Ved kendelsen tages en klage over forskellige spørgsmål i forbindelse med et EU-udbud af en tjenesteydelse ikke til følge. Kendelsen er nok navnlig en konkret afgørelse uden den store generelle interesse. Resumé/kommentar er senere indlagt.

13. april 2011:
1) Indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. april 2011. Ved kendelsen tages en klage over tildelingskriterierne og tilbudsvurderingen ved et udbud af en rammeaftale ikke til følge. Kendelsen har næppe den store generelle interesse. Resumé/kommentar Resumé/kommentar er senere indlagt.
2) Forbedret fritekstsøgningen (linket »Søg« foroven på hver side), således at den nu også søger i resumésamlinger og kommentarsamlinger.

8. april 2011 indlagt resumé af og kommentar til Højesterets dom af 5. april 2011 i sagen Per Aarsleff A/S mod Amager Strandpark I/S.
I dommen konstateres, at udbyderen havde overtrådt udbudsreglerne ved at tage tilbuddet fra den valgte tilbudsgiver i betragtning, selvom tilbuddet tog et forhold vedrørende vinterforanstaltninger, hvilket angik et grundlæggende element. Desuden konstateres, at udbyderens prissætning af forbeholdet under alle omstændigheder var for lav. Udbyderen pålagt at betale erstatning 8 mio. kr. til forbigået tilbudsgiver til dækning af denne tilbudsgivers mistede fortjeneste.
I kommentaren omtales forskellige spørgsmål vedrørende tilbudsforbehold, erstatningsbetalingelser og erstatningsudmåling m.m.

6. april 2011 indlagt en anvisning på løsning af problemer med at læse pdf-dokumenterne efter installation af Adobe Acrobat X.

3. april 2011 indlagt:
1) Resumé/kommentar vedrørende Klagenævnet for Udbuds kendelser af 25. marts 2011 og 28. marts 2011. Det fremgår af kommentarerne, at de to kendelser vurderes til ikke at have den store generelle interesse.
2) Emneregistrets del 2 ajourført pr. 31. marts 2011. Herefter påregnes emneregistret ajourført ca. hver måned.
3) En funktion, hvorefter brugerne slipper for at indtaste brugernavn, når de åbner webstedet (sæt ved næste indlogning markering i boksen »Husk mig«).

Marts 2011

31. marts 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. marts 2011. Ved kendelsen konstateres, at udbyderen var forpligtet til ikke at tage klagerens tilbud i betragtning, fordi tilbuddet ikke opfyldte udbudsbetingelsernes krav til tilbuddenes udformning. Reumé/kommentar er indlagt senere.

30. marts 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. marts 2011. Ved kendelsen bliver en klage over et »miniudbud« på grundlag af en SKI-rammeaftale ikke taget til følge. Resumé/kommentar er indlagt senere.

28. marts 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. marts 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen er (endnu) et sjældent eksempel på tilsidesættelse af et udbud som følge af utilstrækkelig konkurrenceudsættelse ved udbuddets udformning. I kommentaren omtales klagenævnets kompetence med hensyn til afsluttede udbud.

23. marts 2011 indlagt:
1) Resumé/kommentar vedrørende Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. marts 2011
2) Resumé/kommentar vedrørende EU-domstolens dom af 17. marts 2011, Strong Secura
De to afgørelser har næppe den store generelle interesse.

21. marts 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. marts 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen annulleres udbyderens tildelingsbeslutning, fordi der ved tilbudsvurderingen blev anvendt et andet tildelingskriterium end angivet i udbudsbekendtgørelsen. I kommentaren omtales, at forholdet formentlig var udslag af en udbudsretlig fejl, der ofte begås. Desuden forsøges en vurdering af nogle klagepunkter, som klagenævnet ikke tog stilling til.

18. marts 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. marts 2011. Ved kendelsen blev en klage over manglende »udbud« af en kontrakt om en bilag II B-tjenesteydelse ikke taget til følge med henvisning til, at kontrakten var indgået før ikrafttrædelsen af tilbudslovens afsnit II. Resumé/kommentar er senere indlagt.

17. marts 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. marts 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen tilsidesættes en licitation efter tilbudslovens afsnit I, da udbyderen ikke havde godtgjort, at der var sket tilstrækkelig konkurrenceudsættelse ved licitationen. I kommentaren gøres bl.a. rede for, at kendelsen synes principiel.

16. marts 2011 indlagt resumé af og kommentar til EU-domstolens dom af 10. marts 2011, Stadler. Ved dommen godkendes en kontrakt med et redningskorps efter en tysk »koncessionsmodel« som en koncession i udbudsdirektivets forstand. I kommentaren omtales nogle spørgsmål vedrørende EU-domstolens håndtering af begrebet koncession.

14. marts 2011 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. marts 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen blev en klage fra en virksomhed over ikke at være prækvalificeret ikke taget til følge, ligesom kendelsen konstaterede, at håndhævelsesloven ikke fastsætter pligt for udbyderen til at begrunde meddelelser om prækvalifikation. I kommentaren omtales forskellige spørgsmål om begrundelsespligt.
2) 10 gode råd til ordregiverne og deres rådgivere. Også link hertil bl.a. i midterste spalte på webstedet forside.

11. marts 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. marts 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår et spørgsmål om »teknisk dialog«. I kommentaren vurderes sagen til at være et grænsetilfælde.

9. marts 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. marts 2011 med resumé/kommentar. Ved kendelsen konstateres, at udbyderen ikke måtte tage en ansøgning om prækvalifikation i betragtning, da ansøgningen ikke opfyldte forskellige krav i udbudsbekendtgørelsen.

8. marts 2011 indlagt
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. marts 2011 med resumé/kommentar. I kendelsen fastslog klagenævnet, at en bemærkning i et tilbud måtte anses for et forbehold om prisen og dermed om et grundlæggende element. I kommentaren omtales nogle spørgsmål om tilbudsforbehold.
2) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 2. marts 2011. I kommentaren omtales forskellige spørgsmål om delkriterier og deres vægtning m.m. 

7. marts 2011:
1) Indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. marts 2011. Kendelsen angår forskellige spørgsmål om delkriterier m.m. Resumé/kommentar er indlagt senere.
2) Foretaget en gennemgribende revision af fritekstsøgningen (linket »Søg« foroven på hver side). Fritekstsøgningen søger nu i klagenævnets kendelser.

Februar 2011

21. februar 2011:
1) Indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. februar 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen er et usædvanligt eksempel på tilsidesættelse af en udbyders annullation af udbuddet. I kommentaren omtales nogle spørgsmål om kendelsens rækkevidde.
2)  Foretaget en ret gennemgribende revision af siden med udbudsretlige links til andre websteder (ses gennem linket »Udbudsretlige links« foroven på hver side i webstedet).

11. februar 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. februar 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en klage over tilbudsvurderingen ved et EU-udbud. Kendelsen har næppe den store generelle udbudsretlige interesse.

9. februar 2011 indlagt :

1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. februar 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål vedrørende en tilbudsindhentning efter tilbudslovens afsnit II. Kommentaren går bl.a. ud på at tilråde, at en ordregiver, der ved en sådan tilbudsindhentning anvender vægtede underkriterier, oplyser underkriterierne og deres vægtning ved tilbudsindhentningen, selvom der ikke er pligt til det.

2) Link til Kommissionens grønbog af 27. januar 2011 om modernisering af EU's politik for offentlige indkøb (findes gennem linket »Vejledninger ol.« i midterste spalte på webstedets forside).

1. februar 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. januar 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår tilbudsvurderingen ved udbud af en rammeaftale. I kommentaren omtales dels udbyderen beregning af tilbudspriserne ved udbud af en rammeaftale, dels tilladeligheden af mange uvægtede delkriterier.

Januar 2011

27. januar 2011 indlagt:

1) Resumé/kommentar vedrørende Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. januar 2011. I kommentaren omtales udvælgelseskriterier ctr. tildelingskriterier og betingelserne for erstatningsansvar.

2) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 21. januar 2011. I kommentaren omtales betydningen af, at klagerens tilbud var ukonditionsmæssigt, og spørgsmålet om klageadgang for ukonditionsmæssige klagere.

26. januar 2011 indlagt:

1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. januar 2011. Ved kendelsen annulleres udbyderens beslutning om at indgå kontrakt med den valgte tilbudsgiver som følge af, at denne tilbudsgivers tilbud ikke var udformet i overensstemmelse med licitationsbetingelsernes krav. Resumé/kommentar er senere indlagt efter klagenævnets godkendelse af resuméet.

2) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 17. januar 2011. I kommentaren omtales betingelserne for opsættende virkning.

3) Link til Dansk Forening for Udbudsret. Denne forening holder årligt fire udbudsretlige foredragsarrangementer på højeste niveau, både i København og uden for København. Desuden arrangerer foreningen lejlighedsvis studieture til udlandet. Foreningens websted indeholder en blog-funktion.

25. januar 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. januar 2011 med resumé/kommentar. I kendelsen konstateres, at klageren ikke havde opfyldt et krav om vedlæggelse af en erklæring om gæld til det offentlige, og at klageren havde risikoen for en uklarhed i sit tilbud. I kommentaren omtales udbyderens pligt til at give underretning om afvisningen af et tilbud som ukonditionsmæssigt.

21. januar 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. januar 2011. Ved kendelsen frifindes en udbyder for et erstatningskrav fra en tilbudsgiver, hvis tilbud var afvist med urette, da licitationen ikke kunne danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning, og da tilbudsgiveren på forhånd kunne se, at udbyderen overtrådte udbudsreglerne. Resumé/kommentar er senere indlagt efter klagenævnets godkendelse af resuméet.

20. januar 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. januar 2011. Kendelsen angår et spørgsmål, om en tilbudsgiver havde opfyldt et mindstekrav om regnskabsmæssige oplysninger. Kommentar/resumé afventer klagenævnets godkendelse af resuméet.

18. januar 2011 indlagt:

1) Resumé/kommentar vedrørende Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. januar 2011. I kommentaren redegøres for forskellige spørgsmål vedrørende træk på en rammeaftale, der er indgået af en indkøbscentral. Desuden omtales spørgsmålene, om træk på samme rammeaftale kan ske både ved direkte træk og miniudbud, og om tildelingskriteriet ved miniudbud.

2) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 11. januar 2011. I kommentaren omtales spørgsmålet, om hvilke krav der er mindstekrav, og om hvilke krav der skal stilles til begrundelsen for en tildelingsbeslutning.

14. januar 2011 indlagt:

1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. januar 2011. Kendelsen angår bl.a. spørgsmålet, om hvem der kan trække på rammeaftaler indgået af en indkøbscentral. Resumé/kommentar  er indlagt 18. januar 2010 efter klagenævnets godkendelse af resuméet.
2) Klagenævnets kendelse af 11. januar 2011. Kendelsen angår forskellige konkrete spørgsmål vedrørende et EU-udbud. Resumé/kommentar  er indlagt 18. januar 2010 efter klagenævnets godkendelse af resuméet.
3) Klagenævnets kendelse af 12. januar 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en yderst særegen sag uden egentlig generel interesse.

12. januar 2011 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. januar 2011. Kendelsen fastslår, at en kommunes anskaffelse af et præfabrikeret toilet var et bygge- og anlægsarbejde. I kommentaren omtales forholdet til færdigfabrikerede bygningskomponenter.

11. januar 2011 indlagt:

1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. januar 2011 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en forsyningsvirksomheds anskaffelse af komponenter til brug som bygherreleverance ved et byggeri. I kommentaren omtales bl.a.forholdet mellem forsyningsvirksomheder og tilbudsloven.

2) Link til Simap under linket »Udbudsretlige links« foroven på hver side.

3. januar 2011 indlagt emneregistrets del 2 ajourført til 31. december 2010.

December 2010

27. december 2010 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. december 2010 med resumé/kommentar. Kendelsen angår forskellige spørgsmål i forbindelse med prækvalifikation. Kendelsen har næppe generel udbudsretlig interesse.
2) Resumé med kommentar af EU-domstolens dom af 22. december 2010. Denne dom berører følgende spørgsmål: In house, OPP og »uadskillelige« kontrakter.
3) Link til Kommissionens fortolkningsmeddelelse om OPP (se under »Vejledninger ol.« i midterste spalte på webstedets forside).

23. december 2010 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. december 2010. Kendelsen angår et spørgsmål om eventuel pligt til konkurrenceudsættelse af en ydelse, der ikke er udbudspligtig i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet.

20. december 2010 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. december 2010 med resumé/kommentar. Sagen drejer sig om et sideordnet EU-udbud vedrørende et byggeri. Kendelsen angår en række forskellige spørgsmål, herunder om udbyderen skulle have oplyst delkriterierne til et underkriterium på forhånd, og  vurdering af samme egenskab ved tilbuddene i relation til flere underkriterier.

14. december 2010 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. december 2010 med resumé/kommentar. Kendelsen angår en tvist mellem en almen boligorganisation og en midlertidig forretnngsfører, der var indsat af kommunalbestyrelsen. I kommentaren omtales forholdet til bekendtgørelsen om indhentelse af underhåndsbud (link til bekendtgørelsen under »Danske Regler« i midterste spalte på denne side).

13. december 2010 indlagt:
1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. december 2010 med resumé/kommentar. Kendelsen angår efterfølgende udbudspligt for en ydelse, der oprindeligt er anskaffet uden udbud. Kommentaren indeholder en nærmere analyse af spørgsmålet.
2) Resumé/kommentar vedrørende klagenævnets kendelse af 1. december 2010, der angår et erstatningsspørgsmål. I kommentaren omtales, at begrundelsen reelt tilbagekalder en tidligere afgørelse fra klagenævnet, og at klagenævnets afgørelse om negativ kontraktinteresse forekommer velvillig over for klageren.
3) Resumé/kommentar vedrørende EU-domstolens dom af 9. december 2010. Dommen angår behandlingen af spørgsmål om opsættende virkning samt erstatningsansvar. I kommentaren omtales, at dommen skal sammenholdes med en tidligere dom fra EU-domstolen

6. december 2010 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. december 2010 (tilbudslovens afsnit I, erstatning)

2. december 2010 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. november 2010 med resumé/kommentar (udbudsdirektivet). Desuden indlagt resumé/kommentar til klagenævnets kendelse af 12. november 2010.

1. december 2010 indlagt kommentarer til Klagenævnet for Udbuds kendelser fra januar og februar 2010, se links ved kendelserne eller samlingen af kommentarer. Der er hermed indlagt kommentarer til alle klagenævnets kendelser fra 2010. Kommentarer til nye kendelser indlægges løbende.

November 2010

26. november 2010 indlagt kommentarer til Klagenævnet for Udbuds kendelser fra marts 2010, se links ved kendelserne eller samlingen af kommentarer

24. november 2010 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelser af 17. november 2010 (udbudsdirektivets bilag II B) og klagenævnets kendelse af 19. november 2010 (udbudsdirektivet), begge med resumé/kommentar.

21. november 2010 indlagt en forbedret og udbygget samling af kommentarer til Klagenævnet for Udbuds kendelser fra 2010. Desuden indlagt resumé med kommentar til EU-domstolens dom af 18. november 2010, Kommissionen mod Irland.

18. november 2010 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. november 2010 med resumé og kommentar (udbudsdirektivet).

17. november 2010 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. november 2010 (tilbudslovens afsnit I).

10. november 2010 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. november 2010 med resumé og kommentar (udbudsdirektivet).

8. november 2010 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. november 2010 (udbudsdirektivet, erstatning) med resumé og kommentar samt resumé med kommentar til klagenævnets kendelse af 1. november 2010.

4. november 2010 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. november 2010 (udbudsdirektivet). Desuden indlagt kommentarer til klagenævnets kendelser afsagt i maj 2010, se links ved kendelserne eller kommentarsamling.

Oktober 2010

31. oktober 2010 indlagt kommentarer til Klagenævnet for Udbuds kendelser afsagt i juni 2010, se links ved kendelserne eller kommentarsamling.

28. oktober 2010 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 25. oktober 2010 med resumé og kommentar (angående udbudsdirektivet). Desuden indlagt resumé med kommentar til klagenævnets kendelse af 19. oktober 2010.

25. oktober 2010 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. oktober 2010 (tilbudslovens afsnit II, erstatning).

23. oktober 2010 indlagt kommentarer til Klagenævnet for Udbuds kendelser fra 2. halvår 2010, se links ved kendelserne eller kommentarsamlinger

18. oktober 2010 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. oktober 2010  med resumé af kendelsen (udbudsdirektivet).

9. oktober 2010 etableret den udbudsretlige materialesamling.

13. oktober 2010 indlagt Klagenævnet for Udbuds kendelser af 7. oktober 2010 og 8. oktober 2010 med resuméer af kendelserne, begge angående udbudsdirektivet. Desuden indlagt resumé af klagenævnet kendelse af 23. september 2010

 

Til toppen

 hpros.dk v/H.P. Rosenmeier
Huggetvej 155, 5400 Bogense
CVR: 30i64 23 84
Tlf.: 21 15 49 75
e-mail:
post@hpros.dk